Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opintojen hyväksilukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksiluettavilla opinnoilla tarkoitetaan yleensä opiskelijan (aiemmin) toisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja. Mikäli opiskelijalle hyväksiluettavat opinnot vastaavat täysin yliopiston opetussuunnitelmassa vahvistettuja opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, kysymys on opintojen korvaamisesta. Korvaavuus voi olla myös osittainen (esim. hyvityspisteitä ko. opintojakson tenttiin). Jos opintoja ei voida korvata, ne voidaan pääsääntöisesti sisällyttää suoritteilla olevaan tutkintoon sellaisenaan.

Laitokset määrittelevät tarkemmat kriteerit opintojen hyväksilukemiselle ja ohjeistavat hyväksilukemisen hakemisessa.

Opintojen korvaaminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opintojaksoja voidaan korvata, mikäli muualla suoritettu opintojakso vastaa tasoltaan ja sisällöltään tiedekunnan opetussuunnitelmassa olevaa opintojaksoa (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 25 §).

Pro gradu -tutkielma tarkastetaan ja arvostellaan aina yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa, eikä sitä voi korvata aiemmilla opintosuorituksilla tai opinnäytteillä.

Opintojen korvaavuudesta päättää ko. opintojakson vastuuyksikkö, joka antaa myös korvaavuutta koskevat tarkemmat määräykset. Kieliopintojen korvaamisesta päättää kielikeskus (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö 19 §). 

Opintojen korvaavuuksia arvioitaessa tulee aina selvittää opiskelijan edellytykset siirtyä pelkästään maisterin tutkinnon suorittajaksi.

Opintojen sisällyttäminen

Aiemmin suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää tutkintoon seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Suoritettavan tutkinnon tulee täyttää tutkintoasetuksen ja opetussuunnitelman mukaiset osaamistavoitteet.
  • Kandidaatin tutkintoon sisällytetään opintoja sen verran kuin tutkintorakenne sallii. Opintokokonaisuudet voidaan kuitenkin sisällyttää kokonaisuudessaan, vaikka tutkinnon laajuus ylittyisikin.
  • Aiemmin suoritetusta yliopistotutkinnosta voidaan hyväksilukea opintokokonaisuuksia, jos kokonaisuudet ylittävät aiemman tutkinnon vähimmäislaajuuden ts. ovat tutkinnossa vapaasti valittavia ylimääräisiä opintoja.
  • Aiemmasta ammattikorkeakoulututkinnosta tai ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta voidaan lukea hyväksi opintoja laitoksen tai oppiaineen opetussuunnitelman mukaisesti.
  • Yliopistotutkinnoista annetun asetuksen tarkoittamat kieli- ja viestintäopinnot voidaan pääsääntöisesti sisällyttää kahteen tutkintoon.
  • Aiemmin suoritettuja opintoja ei sisällytetä, jos suoritettavana olevaan tutkintoon kuuluu sisällöltään vastaavat opinnot. Tällöin hyväksilukeminen käsitellään korvaavuutena.

Opintojakson sisällyttäminen kahteen tai useampaan opintokokonaisuuteen

  • Saman Itä-Suomen yliopiston opintojakson voi sisällyttää useaan opintokokonaisuuteen laitosten tai oppiaineiden opetussuunnitelman mukaisesti, jos kyseessä on opintokokonaisuuksiin kuuluva pakollinen opintojakso, jonka asemesta ei voi suorittaa muita opintoja eikä useasti kiinnittämistä ole opetussuunnitelmassa erikseen rajattu. Kun kyseessä on vapaavalintainen opintojakso, joka kuuluu useampaan opintokokonaisuuteen, opiskelijan tulee suorittaa muita vapaavalintaisia, jotta opintokokonaisuuden sisältövaatimukset täyttyvät. Laitokset antavat asiasta tarkempia määräyksiä opetussuunnitelmissaan ⇒huomioitava laitosten opetussuunnitelmissa.
  • Jos opiskelija haluaa suorittaa kelpoisuuden tuottavan opintokokonaisuuden, johon kuuluvia opintojaksoja sisältyy useaan muuhun opintokokonaisuuteen, hän voi halutessaan saada erillistodistuksen kelpoisuuden tuottavista opinnoista. Kelpoisuuden tuottavia opintoja ei tässä tapauksessa koosteta kokonaisuudeksi.

Muuta huomioitavaa

  • Opintoviikkoina suoritetut opinnot muutetaan opintopisteiksi kertoimella kaksi.
  • Opintojen sisällyttämisestä päättää opiskelijan pääainelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä henkilö (Tutkintosääntö 38 § ja tiedekunnan sisäinen delegointipäätös 2014).

Muun kuin opintojen yhteydessä hankitun osaamisen tunnustaminen

Laitokset antavat ohjeet muusta kuin opintojen yhteydessä hankitun osaamisen tunnustamisesta. Lisätietoja AHOT-menettelyistä saa laitosten amanuensseilta.