Sosiaalioikeus

Sosiaalioikeus on modernin hyvinvointivaltion myötä syntynyt oikeudenala. Sosiaalioikeus käsittää oikeudellisen normiston, jossa säädetään yksilöiden oikeudesta erilaisiin sosiaalisiin etuuksiin, sosiaaliturvan toimeenpanossa noudatettavasta menettelystä sekä toimeenpanosta huolehtivista viranomaisista ja yksityisistä toimijoista. Oikeudellinen normisto muodostuu ennen kaikkea kansallisesta lainsäädännöstä, mutta myös kansainvälisistä sosiaalisia ihmisoikeuksia koskevista sopimuksista ja EU-oikeudesta. Sosiaaliturva jakaantuu toimeentuloturvaan (kuten eläketurva, työttömyysturva ja sairausajan turva) sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Sosiaalioikeudellisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen sekä keskeiset sosiaaliset etuudet ja niiden myöntämisperusteet. Tavoitteena on myös, että opiskelija omaksuu sosiaaliturvajärjestelmän asiakkaan keskeiset menettelylliset oikeudet ja oikeusturvan. Opiskelija oppii tuntemaan sosiaaliturvajärjestelmän organisatoriset ja rahoitukselliset perusteet. Opiskelijalle muodostuu lisäksi käsitys sosiaalioikeuden yhteydestä Euroopan unionin oikeuteen ja kansainväliseen sääntelyyn. Konkreettisesti on kyse esimerkiksi siitä, miten työeläkkeen suuruus määräytyy, mitkä ovat asiakkaat oikeudet etuuksia haettaessa ja palveluita saadessa, millä edellytyksillä viranomaiset voivat ryhtyä tahdonvastaisiin toimenpiteisiin, miten viranomaisten on käsiteltävä asiakkaan henkilötietoja tai kuka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Sosiaalioikeuden asiantuntijoita toimii muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä, sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtävissä, Kelassa, kuntien hallinnossa, vakuutusyhtiöissä, hallintotuomioistuimissa, toimeentuloturvan muutoksenhakuelimissä ja edunvalvontatehtävissä eri kansalaisjärjestöissä.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella opiskelija voi suuntautua opinnoissaan sosiaalioikeuteen. HTK/HTM-tutkinnoissa pääaineeksi valitaan tällöin hallinto-oikeus ja painotetaan kurssivalinnoissa sosiaalioikeudellisia opintoja. ON/OTM-tutkinnoissa voi puolestaan suorittaa syventävät opinnot sosiaalioikeudessa. Jatko-opinnoissa on mahdollista valita OTL- tai OTT-tutkinnon pääaineeksi sosiaalioikeus. Oikeustieteiden laitoksella voi suorittaa myös sosiaalioikeuden sivuainekokonaisuuden.

Hyvinvointioikeuden instituutti

Hyvinvointioikeuden instituutti kokoaa yhteen ihmisten hyvinvointiin liittyvän oikeustieteellisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Yli kymmenen tutkijan instituutti on merkittävin alan tutkimus- ja opetuskeskittymä Suomessa.