Siviilioikeus

Siviili- tai yksityisoikeudellinen sääntely kohdistuu yksityisten toimijoiden välisiin suhteisiin. Yksityinen toimija voi olla esimerkiksi yksilö, yritys tai julkisyhteisö, kun oikeussuhteessa ei ole kysymys julkisen vallan käyttämisestä.

Siviilioikeuteen luetaan perinteisesti kuuluvaksi vaihdannan ja varallisuussuhteiden sääntely sekä perhe- ja perintöoikeus. Yritysten osalta siihen kuuluu liiketoiminnan ja kaupankäynnin sopimusperusteinen organisoituminen, jota tukee tahdonvaltainen lainsäädäntö, sekä pakottava sääntely, jolla suojataan muun muassa velkojia, kuluttajia, työntekijöitä, teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoita sekä kilpailua markkinoilla. Niin ikään kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden vaihdanta, vakuudet sekä luotto- ja arvopaperimarkkinoiden toiminta ovat erityisen sääntelyn kohteena. Yksilön osalta varallisuusoikeudellisen sääntelyn yhtenä tavoitteena on sopimusvapauden ja kuluttajansuojan yhteensovittaminen. Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellinen sääntely mahdollistaa sopimusperusteisen riskien hallinnan samalla kun se turvaa sopimussuhteessa tai sopimussuhteen ulkopuolella loukatun oikeuden korvaukseen.

Nykyisin myös julkisoikeudelliset yhteisöt tarvitsevat entistä enemmän siviilioikeudellista osaamista monien julkisen vallan toimintojen siirtyessä sopimusperusteisiksi. Siviilioikeudellinen tieto on ratkaisevan tärkeää toiminnan suunnittelussa, riskien hallinnassa sekä ongelmien ennaltaehkäisemisessä ja ratkaisemisessa. Itä-Suomen yliopiston siviilioikeuden opetuksessa pyritään korostamaan oikeutta kannattavan toiminnan mahdollistajana.

HTK- ja HTM-tutkintojen pääaineena siviilioikeus antaa vankan oikeudellisen pohjan niin yritystoimintaan kuin julkisyhteisöjen palvelukseen sijoittuville. Siviilioikeuden voi sekä pää- että sivuaineena kytkeä paitsi kaikkiin oikeustieteen opintoihin myös moniin muihin erityisesti yhteiskuntatieteellisiin ja kauppatieteellisiin opintoihin. Tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellista osaamista, vaaditaan usein myös monialaista ymmärtämistä ja yhteistyötaitoja.

ON- ja OTM -tutkinnoissa voi erikoistua yksityisoikeuden eri osa-alueille suorittamalla ON- ja OTM -tutkielman ja syventävät opinnot siviilioikeuden eri oppiaineissa. ON- ja OTM -tutkinnossa ei ole pää- tai sivuaineita, mutta siviilioikeuden sivuainekokonaisuuksia voi halutessaan lukea osaksi valinnaisia opintoja tai hyödyntää opintopolkujen suunnittelussa.

Oikeustieteen lisensiaatin (OTL) tai tohtorin (OTT) tutkinnot on mahdollista suorittaa pääaineenaan kauppaoikeus, varallisuusoikeus tai perhe- ja jäämistöoikeus.

Itä-Suomen yliopiston tarjoamien siviilioikeuden opintojaksojen kirjo on laaja. Opiskelija saa perusopinnoista perustiedot ja kokonaiskuvan siviilioikeudesta, ja voi perusopintojen jälkeen muodostaa aineopintokokonaisuutensa siviilioikeuden opintojaksotarjonnasta omien intressiensä mukaisesti.

Siviilioikeus on hyvin laaja kokonaisuus. Se kattaa lukuisia ihmisten, yritysten ja julkisyhteisöjen toimintaan liittyviä kysymyksiä etunimen vaihtamisesta yhtiömuodon muuttamiseen, testamentin pätemättömyydestä liikesopimusten tulkintaan ja liikennevahinkojen korvaamisesta patentin nauttimaan suojaan.

Perusopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle perustiedot siviilioikeuden keskeisistä osa-alueista ja luoda hyvä pohja aineopintojen opiskelulle. Siviilioikeuden opiskelu alkaa yksityisoikeuden perusteet -opintojaksolla, jolla opittujen perusteiden varaan myöhempi opiskelu rakentuu. Seuraavana opintojaksona on syytä suorittaa sopimusoikeus, koska suurella osalla myöhemmistä opintojaksoista tarvitaan perustietoja sopimusoikeudesta.

Opiskelija saa muodostaa aineopintokokonaisuutensa vapaasti siviilioikeuden opintojaksotarjonnasta. Kukin siviilioikeuden opintojakso vastaa useisiin erilaisiin ammatillisiin tarpeisiin. Näitä yksittäisiin opintojaksoihin liittyviä, opintojen suunnittelua tukevia näkökohtia on vaikea ennakoida kattavasti ja mahdoton esittää tiiviisti. Opintojaksojen valinnan lähtökohtana ovat opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet. Opintojaksojen valinnasta ja suoritusjärjestyksestä voit keskustella siviilioikeuden opettajien kanssa niin HOPS-keskustelujen yhteydessä kuin muutenkin. Yksittäisten opintojaksojen yhteydessä on mainittu suositeltavista edeltävistä opinnoista (ks. opintojaksokuvaus WebOodissa).