Poliisipäällystötutkinnon suorittaneiden maisteriväylä

Poliisipäällystötutkinnon (poliisialan ammattikorkeakoulututkinnon) suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua Itä-Suomen yliopistoon, Joensuun kampukselle, yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaan, oikeustieteiden laitokselle suorittamaan hallintotieteiden maisterin tutkintoa. Valinta tapahtuu maisterihaussa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kiintiöstä, josta poliisipäällystötutkinnon (A ja B -osat) suorittaneille on varattu vuodelle 2019 yhteensä 5 aloituspaikkaa.  Hakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00. Liitteet tulee ladata Opintopolkuun 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019 ja opetus alkaa valituille 2.9.2019 alkaen.

Hallintotieteiden maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Poliisihallinnossa tutkinto tuottaa kelpoisuuden PolHalA 16 §:n mukaisiin vaativiin rikostorjunnan, hallinnon ja talouden kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin sekä päällikkötason johtotehtäviin.

Hallintotieteiden maisterin tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot yhteensä 60 opintopistettä. Ne muodostuvat pääaineen syventävistä harjoitusseminaareista (10 op), teoria- ja menetelmäopinnoista (10 op) ja pro gradu -tutkielmasta ja seminaarista (40 op). Tutkintoon kuuluu valinnaisia opintoja yhteensä 60 opintopisteen verran. Opiskelijalla on suhteellisen laaja vapaa sivuaineoikeus. Opiskelija voi myös suorittaa merkittävän osan opinnoistaan etäopintoina ja hyödyntää etätenttimahdollisuuksia. Opiskelija voi päättää opintojensa etenemistahdin.

Tutkinnon sisältö on suunniteltu yhdessä poliisihallituksen ja poliisiammattikorkeakoulun edustajien kanssa. Poliisihallinnon tarpeita ajatellen opiskelijalle on suunniteltu tutkintorakenne, joka antaa opiskelijalle syvälliset tiedot rikos- ja prosessioikeuden alueelta ja sen lisäksi antaa opiskelijalle perus- ja aineopintotasoiset tiedot hallinto-oikeudesta, laskentatoimesta tai johtamisesta. Tämän tutkintorakenteen mukaiset syventävät opinnot suoritetaan pääaineena rikos- ja prosessioikeus sekä rikollisuuden tutkimus. Pääaineen opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus suuntautua haluamilleen rikollisuuden eri osa-alueille. Tutkimusmenetelmä voi olla lainopillinen tai empiirinen.

Syventävien opintojen lisäksi opiskelija voi suorittaa sivuaineopinnot hallinto-oikeudesta, laskentatoimesta tai johtamisesta. Oikeustieteiden laitoksen tuottamaan hallinto-oikeuden sivuainekokonaisuuteen kuuluu pakollinen yleishallinto-oikeus ja valinnaisia hallinto-oikeuden opintoja yhteensä 50 op. Lisäksi opiskelijan on tehtävä kandidaatin tutkielma ja osallistuttava kandidaattiseminaariin (10 op). Opiskelija voi sisällyttää hallinto-oikeuden valinnaisiin opintoihin 19 op:n verran myös muita oikeustieteen opintoja muista oppiaineista.

Muina suositeltavina sivuainevaihtoehtoina ovat kauppatieteiden laitoksen tuottamat laskentatoimen tai johtamisen opintokokonaisuudet, joihin kuuluvat yhteisinä opintoina kauppatieteen perusopinnot (30 op.) Opiskelijan on lisäksi suoritettava laskentatoimen taikka johtamisen perusopintoja vähintään 30 op. Sivuaineopintojen yhteismäärä on vähintään 60 op.

Nämä kauppatieteiden laitoksen tuottamat opintojaksot voi suorittaa myös Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa. Kaikki opintokokonaisuudet voi suorittaa joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Tarjonnasta löytyvät mm. Kauppatieteen perusopinnot (30 op), Johtamisen sivuaineopinnot (30 op) sekä Laskentatoimen sivuaineopinnot (30 op). Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta ja aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta. Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia, mutta silti edullisia.

Opiskelija voi hyödyntää tiedekunnan vapaata sivuaineoikeutta ja suorittaa ylimääräisinä opintoina esimerkiksi haluamiaan kauppa- ja oikeustieteiden yksittäisiä opintoja tai opintokokonaisuuksia. Oikeustieteiden laitoksen, kuten rikos- ja prosessioikeuden sekä hallinto-oikeuden, tuottamat opintojaksot opiskelija voi suorittaa etätentteinä.

Lisätietoja

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, puh. 050 550 8092, email: matti.tolvanen@uef.fi

Linkit

Kauppatieteiden opetustarjonta avoimessa yliopistossa:
http://www.aducate.fi/kauppatieteet