Opinnäytteet

Kandidaatin tutkielma

Kandidaatin tutkielma on kandidaatin tutkintoon pakollisena kuuluva opinnäyte. Kandidaatin tutkielma voi olla pakollinen myös sivuaineopiskelijalle, jos opiskelija suorittaa aineopintokokonaisuutta. Tässä on kuitenkin oppiainekohtaisia eroja.

Kandidaatin tutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia

  1. tieteelliseen kirjoittamiseen
  2. tieteellisen tiedonhankintaan ja käsittelyyn sekä tieteenalan argumentoinnin hahmottamiseen
  3. tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen työskentelytapaan.

Tutkielman ohjeellinen laajuus on noin 20–30 sivua. Tarkempia ohjeita kandidaatin tutkielmasta antaa laitos. 

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielman tavoite on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia, joita ovat kyky

  1. itsenäiseen tiedonhankintaan
  2. olemassa olevan tiedon analysointiin ja kriittiseen arviointiin
  3. tutkimustyön suunnitteluun ja toteuttamiseen
  4. itsenäisen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Tutkielman ohjeellinen laajuus voi vaihdella tieteenaloittain, mutta on yleensä n. 60–100 sivua. Pro gradu -tutkielma laaditaan laitoksen opetussuunnitelmassaan määräämällä kielellä.

Pro gradu -tutkielma voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä (oppiaineesta riippuen). Kunkin opiskelijan osuus arvostellaan tällöin erikseen. Pro gradu -tutkielma voidaan oppiaineesta riippuen tehdä myös artikkelimuotoisena. Näistä muodoista, kuten muistakin pro gradu -tutkielman tekemiseen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja saa pääaineen professorilta ja opettajilta.

Pro gradun tiivistelmä

Opiskelijan on laadittava pro gradu-tutkielmasta tiivistelmä. Tiivistelmän pituus on 1 sivu ja se liitetään pro gradu -tutkielmaan kansilehden ja sisällysluettelon väliin. Tiivistelmän laatimiseen saa ohjeita omalta pääainelaitokselta.

Pro gradun arvosteluasteikko

Oikeustieteiden laitoksen pro gradu -tutkielmissa noudatetaan arvosteluasteikkoa 0-5.

Pro gradu -tutkielmien jättäminen tarkastukseen, käsittely ja julkaiseminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa gradut tarkastetaan digitaalisesti 26.2.2018 alkaen. Gradun digitaalisesta tarkastusprosessista on tehty ohje Kamuun:

https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/

Kamusta näet prosessikuvauksen ja toimintaohjeet tarkastusprosessista.

Plagiaatintunnistus

Pro gradu -tutkielman valmistuessa sille täytyy tehdä alkuperäisyyden tarkastus. Tällä hetkellä käytössä on Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmä. Alkuperäisyyden tarkastukseen jättäminen tapahtuu Moodlen kautta. Tarkastuksen aloittajana toimii gradun pääohjaaja, joka ohjaa opiskelijan palauttamaan tarkastukseen lähtevän gradun Moodle-kurssilla olevaan Turnitin-työkaluun. Kun plagiaatintunnistusjärjestelmästä on saatu raportti ja gradun on todettu noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, gradun voi jättää tarkastettavaksi.

Gradu tulee jättää tarkastukseen PDF/A -muodossa, joka mahdollistaa sähköisen arkistoinnin ja takaa että gradu säilyy luettavassa muodossa tulevaisuudessakin. Gradu tulee myös koostaa yhdeksi tiedostoksi (liitteineen). Tiedoston luomisesta saa apua Opparista. Kirjaston verkkosivuilta löytyy ohje pdf/a -tiedoston luomiseen >

Gradut jätetään tarkastukseen sähköisessä järjestelmässä täyttämällä tarkastukseenjättölomake > Lomakkeen liitteeksi liitetään pdf/a -tiedosto gradusta. Olethan tarkkana opiskelijanumerosi syöttämisessä jotta gradusi suoritus ohjautuu oikeaan osoitteeseen.

Katso graduprosessin eteneminen Kamusta (linkki yllä).

Gradun julkisuusaste

Pro gradu -tutkielma on julkinen opinnäyte, jolla on kaksi julkisuusastetta. Gradua jätettäessä valitaan  julkisuusaste kahdesta vaihtoehdosta. Gradu tulee sähköisesti käytettäväksi joko ns. kampuskäyttöisenä opinnäytteenä tai open access -opinnäytteenä. Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen periaatteisiin ja suosittaa gradun julkaisemistavaksi open access. Gradun julkaiseminen kampuskäyttöisenä on hyväksyttävissä vain perustellusta syystä.

e-Gradu päätteiltä käytettävät opinnäytteet

Kaikissa Itä-Suomen yliopiston kampuskirjastoissa on pääte, jolta voi lukea pro gradu -tutkielmia, jotka eivät ole vapaasti luettavissa internetin välityksellä. Näiltä päätteiltä on mahdollista ottaa maksullinen tuloste. Kaikenlainen digitaalinen kopiointi (mm. muistitikulle) tai tiedoston edelleen lähettäminen on kiellettyä.

Open Access -opinnäytteet

Vapaasti internetin välityksellä luettavat opinnäytteet on mahdollista tallentaa omalle tietokoneelle tai tabletille off-line -käyttöä varten. Gradu on mahdollista myös tulostaa. Lisätietoa Open Access -julkaisumallista löytyy mm. kirjaston Open UEF –sivulta. Valitsemalla Open Access -julkaisutavan, olet mukana avoimen tieteen edistämisessä.

Kahden tekijän yhteinen gradu

Mikäli gradu on tehty yhteistyönä toisen tekijän kanssa, lomakkeelle tulee syöttää myös toisen tekijän sähköposti. Kun lomakkeen tiedot on lähetetty, saa työn toinen tekijä asiasta hyväksymispyynnön sähköpostiinsa. Työ etenee tarkastukseen vain jos toinenkin tekijä hyväksyy gradun tarkastukseen lähettämisen. Tämänkin vuoksi on tärkeää olla tarkka toisen tekijän kirjaamisessa.

Miten gradun tarkastusprosessi etenee?

Kun gradu on toimitettu tarkastukseen lomakkeen avulla, järjestelmästä lähtee tieto gradun pääohjaajalle, jonka tehtävänä on todeta gradun alkuperäisyystarkistuksen tapahtuneen ja hyväksyä gradun lähettäminen tarkastusprosessiin. Gradun tarkastusprosessi käynnistyy, kun toinenkin tarkastaja on määrätty. Työn ensimmäisenä tarkastajana toimii yleensä pääohjaaja itse. Opiskelija saa gradun tarkastusprosessin alkamisesta ilmoituksen sähköpostiinsa. Tarkastajat saavat gradun suoraan järjestelmästä. Opiskelija ja tarkastajat saavat laitoksen/osaston johtajan virallisen päätöksen tarkastajien määräämisestä sähköpostilla.

Tarkastajien lausunnot ja arviointiprosessin keskeyttäminen

Tarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastajapäätös on tehty. Em. määräaikaan ei lueta ajanjaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta eikä ajanjaksoa 15.6.-15.8. Kun tarkastajien lausunnot ovat tulleet virkailijalle, hän liittää lausunnot lomakkeelle ja opiskelijalle lähtee pyyntö vastineen antamista varten. Opiskelijan tulee kahden viikon kuluessa ilmoittaa kantansa gradun lausunnosta. Mikäli opiskelija hyväksyy lausunnon ja ehdotetun arvosanan, laitoksen/osaston johtajan arvostelupäätös voidaan tehdä heti. Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen esitettyyn arvosanaan ja haluaa korjata graduaan, hänen tulee keskeyttää graduprosessi ja jättää työ korjausten jälkeen uudelleen arvioitavaksi edellyttäen, että se on kirjoitettu ainakin osin uudelleen. Keskeyttämisen voi tehdä vain kerran.

Gradun tarkastusprosessi päättyy, kun laitoksen/osaston johtaja on arvostellut gradun. Tämä päätös lähetetään opiskelijalle ja gradu tallennetaan opintosuoritusrekisteriin. Tieto hyväksymisestä sekä gradun pdf-versio lähetetään automaattisesti kirjastolle, joka saattaa gradun saataville määrittelemäsi julkisuusasteen mukaisesti. (Huom. Vain hyväksytyt gradut päätyvät kirjastolle käsiteltäväksi.)