Niko Vartiainen


yliopisto-opettaja, lainsäädäntötutkimus
puh. 050 410 9430
s-posti: niko.vartiainen@uef.fi

Osaamisalueet, tutkimusintressit ja opetus

Työskentelen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella lainsäädäntötutkimuksen yliopisto-opettajana. Työtehtäväni koostuvat tutkimus- ja opetustehtävistä. Tutkimustehtävät sisältävät väitöskirjatutkimuksen ja oppiaineen muuhun tutkimustoimintaan osallistumisen.

Väitöskirjatyössäni tutkin lainsäätäjän tavoitteiden toteutumista kuntarakenneuudistuksissa. Kuntia on kannustettu tuottamaan julkisia palveluja suuremmissa yksiköissä jo useamman vuoden ajan. Tästä ovat esimerkkinä vuosina 2007–2012 voimassa ollut PARAS-hanke, tätä seurannut kuntarakenneuudistus sekä tällä hetkellä käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus. Edellä mainituilla uudistuksilla on tavoiteltu mm. kustannussäästöjä, toiminnan tehostumista ja elinvoimavaikutuksia. Väitöskirjatyössäni tutkin kvantitatiivisin menetelmin edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista.

Muilta osin tutkimustyöni on kohdistunut mm. kuntien ICT-toimintaan sekä pikavippi -toimialalla tapahtuneisiin lainsäädäntömuutoksiin ja valvontatoimenpiteiden toimivuuteen. Yleisesti ottaen tutkimusintressini kohdistuvat lainsäädännön vaikutusten arviointiin, empiiriseen oikeustutkimukseen sekä kuntarakenteisiin liittyviin kysymyksiin.

Opetustehtävien osalta toimin luennoitsijana seuraavilla kursseilla: oikeustaloustieteen perusteet, johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen ja lainsäädäntötutkimuksen perusteet. Kurssit kuvaavat hyvin osaamisalueitani ja tutkimusintressejäni, sillä opetus- ja tutkimustyössäni korostuu yhteiskuntatieteellisten (erityisesti taloustieteellisten) ja empiiristen menetelmien hyödyntäminen oikeustieteellisessä tutkimuksessa.