Marjo Ylhäinen

Marjo Ylhäinen (OTT) on työoikeuden tutkija, jota kiinnostaa työoikeus paitsi lainopillisesta myös oikeussosiologisesta ja yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan on työoikeus ja työn muutos alati liikkeessä olevassa toimintaympäristössä. Marjo on mukana kansainvälisessä MCI@work_in_progress tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisinä muistisairauteen sairastuneiden asemaa, SOTE:n henkilöstövaikutuksia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta arvioivassa hankkeessa sekä yhteispohjoismaisessa, monitieteisessä The Future of Work –tutkimushankkeessa, jossa tutkimuskohteena on työn muutos ja pohjoismainen työmarkkinamalli.

Marjo opettaa työoikeutta ja on yksityisoikeuden perusteet-kurssin vastuuopettaja. Hän on tohtoriohjelman johtoryhmän jäsen ja syksyllä 2017 aloittaneiden opiskelijoiden opetuutori.

Keskeiset julkaisut

Kirjat

Työoikeus ja prekaari yhteiskunta. Forum Iuris - Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, Helsinki 2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0913-2

Artikkelit

”Säilyykö kollektiivinen neuvotteluoikeus jälkiteollisessa yhteiskunnassa.” Teoksessa Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta (toim. Suoranta, Anu & Leinikki, Sikke). Vastapaino, Helsinki 2018, s. 74-90.

”System rokowan zbiorowych w Finlandii i rola mediacji obowiazkowych”. in Mediacje obligatoryjne ed. Antolak-Szymanski, Katarzyna. Difin 2017, s. 202-211. (The system of collective bargaining in Finland and the role of mandatory mediation).

”From Obedience to Initiative? Precarious Work and Changing Subjectivities in Labour Law Discourse.”

in Subjectivity, Citizenship and Belonging in Law: Identities and Intersections. (eds. Anne Griffiths, Sanna Mustasaari, Anna Maki-Petaja-Leinonen. Routledge, Oxon 2017.

“An introduction to the non-discrimination law of the European Union in the Finnish labour law context.”

in Rule of law development and judicial reform: a comparision between China and Finland, (eds. Li Lin, Xie Zengyi, Ulla Liukkunen), Social Sciences Academic Press (China), 2016.

”Источники трудового права Финляндии.” in Система правового регулирования трудовых отношений в Финляндии. Защита трудовых прав работников в России и Финляндии: монография. Mikkola, M. & Machulskaya, E. (eds.). Moscow State University, 2013.

”Työn tekemisen ehdot Suomen oikeudessa.” teoksessa Työoikeus Suomessa ja Venäjällä. (toim. Mikkola, M & Machulskaya, E. E. Forum Iuris – Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, Helsinki, 2012 s. 77-90.

”Pierre Bourdieu ja oikeuden valta.” Teoksessa Yhteiskuntateorioiden oikeus (Law in social science theories). LindroosHovinheimo, S. & Kotkas, T. (eds.) Tutkijaliitto, Helsinki 2010, s. 151-190.

”Pohdintaa yleissitovasta työehtosopimuksesta ja paikallisesta sopimuksesta.” teoksessa Business law forum 2008. (toim. Tepora, Jarno), Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitos, Helsinki, 2008, s. 209-235.

“A Glance at the work of Roger Cotterrell.” No foundations: journal of extreme legal positivism. 2006/2, s. 6-13.

”Työoikeuden kentällä.” Oikeus. 34:2, 2006, s. 116-129.

”Oikeussosiologia lainopin tutkimuksessa.” teoksessa Empiirinen tutkimus oikeustieteessä (toim. Lindfors, Heidi.) Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja:64. Helsinki, 2004, s. 41-52.

”Tilanneherkkä juridiikka oikeuden kentän turvaajana.” Lakimies. 102:1, 2004, s. 115-120.