Maisterihaku vuonna 2020

Maisterihaku on kevään yhteishaun aikana 18.3.- 1.4.2020. Hakeminen tapahtuu korkeakoulujen sähköisessä haku- ja valintajärjestelmässä osoitteessa Opintopolku.fi.

Katso myös Itä-Suomen yliopiston "Hae yliopistoon" - sivut ja Hakuopas 2020.

Julkisoikeus

Kaikki yliopistotutkinnon suorittaneet, valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista valitaan 10 hakijaa valintamenettelykohdassa tarkemmin määrätyissä hakijaryhmissä. Hallintotieteiden maisterin tutkintoa eivät voi hakeutua suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla jo maisterin tutkinnon suorittaneet. Samaksi tai vastaavaksi koulutusalaksi katsotaan oikeustieteellisen alan ylempi yliopistotutkinto sekä julkisoikeus-pääaineessa suoritettu ylempi yliopistotutkinto.

Yliopistotutkinnon suorittaneet: Alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut hakija voidaan valita suorittamaan hallintotieteiden maisterin tutkintoa, mikäli hakija on suorittanut Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset 60 opintopisteen laajuiset yleisiä oikeusjärjestysopintoja vastaavat opinnot sekä jonkin pääaineen (eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus) aineopintoja vastaavat opinnot, yhteensä vähintään 120 opintopistettä. Huomioon otetaan vuoden 2020 opiskelijavalinnassa ainoastaan 1.8.2009 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Opinto-oikeus myönnetään siihen pääaineeseen, josta hakija on suorittanut vaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot (eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus). Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet: Hallintotieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan valita yhteensä 10 soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta hakijaa. Ammattikorkeakoulututkinto on soveltuva, mikäli hakija on suorittanut

  • ammattikorkeakoulututkinnon rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa (5 opiskelijaa)
  • poliisipäällystön tutkinnon (poliisialan ammattikorkeakoulututkinto) (5 opiskelijaa)

Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteen arvosanan perusteella ja toissijaisesti ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvien opintojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella. Haussa otetaan huomioon 1.8.2009 tai sen jälkeen suoritetut tutkinnot. Hakijan opinnäytetyön arvosana on oltava kuitenkin vähintään 3 (hyvä). Valituksi tulleelta hakijalta voidaan edellyttää täydentäviä, lähinnä oikeustieteellisiä opintoja enintään 60 opintopistettä (eivät sisälly maisterin tutkintoon). Hallintotieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan valittavalle opiskelijalle tehdään viimeistään opintojen alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Oikeustieteellinen ala

Oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakeutua

  1. Turun yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Åbo Akademissa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet,
  2. Ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneet.

Turun yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Åbo Akademissa oikeusnotaarin (A 86/1996, A 794/2004) tutkinnon suorittaneet: Oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan valita yhteensä enintään viisi (5) Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Lapin yliopiston tai Åbo Akademin oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon (86/1996, 794/2004) suorittanutta. Valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon kuuluvien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti opinnäytetyön arvosanan perusteella.

Ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneet: Ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittanut hakija voidaan valita suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa (3 aloituspaikkaa). Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavaksi ulkomaiseksi koulutukseksi katsotaan sellainen ulkomainen oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden suomalaista oikeustieteen maisterin tutkintoa vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Valinta suoritetaan aiempien opintojen sisällön, tutkinnon laadun, opintomenestyksen (hylätty–10 pistettä) sekä opiskelijan laatiman motivaatiokirjeen (hylätty–3 pistettä) ja valintaesseen perusteella (hylätty–10 pistettä). Tullakseen valituksi hakijan on saatava pisteitä jokaisesta osiosta. Tasapistetilanteessa valinnan ratkaisee valintaesseen pistemäärä.

Valintaesseen aihe ja kirjoitusohjeet julkaistaan sivulla uef.fi/oikeustieteet/esseeohjeistus hakuaikana. Motivaatiokirje ja valintaessee tulee kirjoittaa suomen kielellä. Motivaatiokirjeen pisteytyksessä otetaan huomioon kirjeestä ilmenevä hakijan sitoutuneisuus oikeustieteen opintoihin, aiempien opintojen muodostaman kokonaisuuden antamat valmiudet, mahdollinen alan työkokemus sekä hakijan ilmaisema suunnitelma opintojen suorittamiseen (mukaan lukien mahdollinen erikoistuminen).

Opiskelijavalinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että hakijan aiempaan tutkintoon sisältyvät opinnot ja/tai hakuperusteena olevat opinnot ovat suoritustasoltaan, laadultaan ja sisällöltään koulutusohjelmaan soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta opinnot muodostavat mahdollisimman hyvän pohjan opinnoille oikeustieteen maisterin tutkinnossa. Hakuperusteena olevan tutkinnon on oltava valmis 5.6.2020 mennessä.

Opiskelijaksi valitulta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä (eivät sisälly maisterin tutkintoon).

Hakemuksen liitteet (ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneille):

  • tutkintotodistus sekä tutkintotodistuksen liitteet: ote opintosuoritusrekisteristä tai vastaava. Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksen ja sen liitteiden on oltava todistuksen antaneen yliopiston tai korkeakoulun tai julkisen notaarin oikeaksi todistamia kopioita. Jos em. todistukset eivät ole suomen‐, ruotsin‐ tai englanninkielisiä, tulee todistuksista toimittaa lisäksi virallisesti oikeaksi todistetut suomen‐, ruotsin‐ tai englanninkieliset käännökset.
  • todistus hakijan suomen kielen taidosta (ks. hakuopas))
  • motivaatiokirje (maksimipituus 1 A4‐arkki)
  • valintaessee, jonka aihe ja kirjoitusohjeet julkaistaan sivulla uef.fi/oikeustieteet/esseeohjeistus hakuaikana.
  • jos hakijalla on Opetushallituksen antama todistus ETA‐kelpoisuuskokeen suorittamisesta vähintään oikeusnotaaritasolle tai ehdollinen päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta vähintään oikeusnotaaritasolle, tulee tämä päätös liittää hakemuksen liitteeksi