Lainsäädäntötutkimus

Professori Anssi Keinäsen verkkoluento lainsäädäntötutkimuksen opiskelusta ja tutkimuksesta

Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola: Lainsäädännön valmistelun kulmakivet

Oppiaineen henkilökunta:
Anssi Keinänen
Niko Vartiainen
Miikka Vuorela
Harriet Lonka
Jussi Pajuoja
Risto Tuominen

 

Lainsäädäntötutkimus

 

Missio

Lainsäädäntötutkimus on Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella toimiva oppiaine ja tutkimusryhmä. Lainsäädäntötutkimuksessa opetuksen ja tutkimuksen kohteena on säädösvalmistelun laatu sekä lainsäädännön täytäntöönpano ja valvonta. Oppiaineessa koulutetaan erityisasiantuntijoita sääntelyn valmisteluun ja soveltamiseen sekä sidosryhmien edunvalvontaan liittyviin työtehtäviin. Tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekijöille sääntelyn parantamiseksi ja olla rakentamassa toimivampaa sääntelyä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Mitä on lainsäädäntötutkimus?

Lainsäädäntötutkimus jäsentyy karkeasti kahteen pääalueeseen: lainsäädäntöä kokonaisuutena koskevaan tutkimukseen ja yksittäisiin laki- tai säädöshankkeisiin kohdistuvaan analyysiin. Lainsäädäntötutkimus -oppiaineen tavoitteena on perehdyttää opiskelija arvioimaan oikeudellisen sääntelyn tarpeita (sääntelyn syyt) ja sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta (sääntelyn vaikuttavuus ja muut ominaisuudet sekä vaihtoehtoiset sääntelykeinot) sekä niitä tekijöitä, jotka, tosiasiallisesti vaikuttavat lainsäätäjän valintoihin.

Oppiaine antaa erityisiä valmiuksia sellaisiin oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin, joihin muut yksiköt eivät riittävästi valmenna. Ensinnäkin oppiaine antaa käyttökelpoisia työvälineitä asiantuntijoille, jotka toimivat oikeudellisen sääntelyn suunnitteluun (yhteiskuntasuunnitteluun) liittyvissä päätöksentekotehtävissä. Toiseksi oppiaine antaa erinomaisia valmiuksia säädösvalmisteluun liittyvien tehtävien hoitamisessa, esimerkiksi lainvalmistelijoina, asiantuntijoina, etujärjestöjen edustajina, lausunnonantajina ja kommentoijina.

Viime vuosikymmenien aikana arviointitiedon ja -tutkimuksen merkitys on korostunut yhä enemmän päätöksenteossa. Tietoon perustuva toimintapolitiikka on noussut yhä keskeisempään asemaan.  Lainsäädäntötutkimus -oppiaineessa opiskelija saa valmiudet esimerkiksi tuottaa arviointitutkimuksia lainsäädännön ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Miten oppiaine eroaa muista pääaineista?

Lainsäädäntötutkimus poikkeaa oikeustieteiden laitoksen muista oppiaineista siten, että siinä pohditaan kysymyksiä, joita muissa aineissa ei juurikaan tarkastella. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Miksi yhteiskunnassa tarvitaan sääntelyä?
  • Miten sääntelyn avulla voidaan ohjata kansalaisten käyttäytymistä haluttuun suuntaan?
  • Onko lainsäädäntö ainoa keino säännellä yhteiskunnan toimintaa vai voidaanko muilla sääntelykeinolla saavuttaa haluttu tavoite halvemmalla tai pienemmillä haittavaikutuksilla?
  • Miten lainvalmisteluun voidaan vaikuttaa esimerkiksi intressiryhmän toimesta?
  • Kenen etuja sääntelyn avulla pyritään ajamaan?
  • Millä tavoin varmistetaan sääntelyn yhdenmukainen toteuttaminen viranomaisen toiminnassa?

Oppiaine poikkeaa muista pääaineista myös siten, että sen käyttämät tutkimusmenetelmät ovat erilaisia. Oikeustieteellisessä tutkimuksessa sovelletaan perinteisesti lainopillista tutkimusmetodia, jolloin kiinnostuksen kohteena ovat säännösten soveltamiseen, tulkintaan ja systematisointiin liittyvät kysymykset. Sen sijaan tässä oppiaineessa hyödynnetään sääntelyteoriaa, oikeustaloustiedettä ja empiiristä oikeustutkimusta, jotka tarjoavat käyttökelpoisia välineitä sen hahmottamiseksi ja ymmärtämiseksi, miksi ja miten oikeudellinen sääntely syntyy sekä miten se toteutuu ja vaikuttaa yhteiskunnassa.

Kytkemällä oikeustaloustieteen opetus yhteen sääntelyteorian kanssa pystytään tarjoamaan lainsäädäntötutkimukselle teoreettinen viitekehys, jonka avulla voidaan analysoida sitä, miten oikeudellinen sääntely tai sen muutos vaikuttaa sekä yksilöiden että yritysten käyttäytymiseen yhteiskunnassa. Taloustiedettä voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi ennustettaessa sitä, mitä tapahtuu tuotteen hinnalle, jos tuotteen valmistajan vastuuta tuotteen turvallisuudesta lisätään oikeudellisen sääntelyn avulla. Lisäksi voidaan etsiä vastausta kysymykseen, mitä tapahtuu yritysten halukkuudelle työllistää työntekijöitä, jos työntekijöiden irtisanomissuojaa kiristetään.

Valitsemalla HTK/HTM -tutkinnoissa oppiaineen pääaineeksesi voit suuntautua lainsäädäntötutkimukseen painottamalla kurssivalinnoissasi lainsäädäntötutkimuksen opintoja. ON/OTM -tutkinnoissa voit suorittaa syventävät opinnot lainsäädäntötutkimuksessa. Jatko-opinnoissa voit valita OTT- tai FT-tutkinnon pääaineeksi lainsäädäntötutkimuksen. Oikeustieteiden laitoksella voit suorittaa myös lainvalmistelun tai lainsäädäntötutkimuksen sivuainekokonaisuuden.

Oppiaineen tarjoamat erityistaidot avaavat uusia ovia ja laajentavat asiantuntemusta vahvan oikeudellisen osaamisen rinnalla perinteisissäkin oikeudellisissa tehtävissä. Itä-Suomen yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, josta voi suorittaa tutkinnon lainsäädäntötutkimuksessa.

Mihin oppiainetta tarvitaan?

Yhteiskunnan kannalta ongelmalliseksi on osoittautunut se, että lainopillisen tutkimuksen avulla kerrytetään hyvin vähän tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia oikeudellisella sääntelyllä on. Viime vuosikymmenien aikana arviointitiedon ja -tutkimuksen merkitys on korostunut yhä enemmän päätöksenteossa. Ongelmana on kuitenkin se, ettei nyky-yhteiskunnassa ole mitään sellaista palautemekanismia, joka automaattisesti ja selkeästi tosi esiin, miten säännökset toteutuvat ja vaikuttavat.

Lainsäädäntötutkimuksen osaajille on olemassa selkeä yhteiskunnallinen tarve. Yliopistossamme on vastattu tähän tarpeeseen perustamalla oikeustieteisiin lainsäädäntötutkimuksen pääaine. Oppiaineen opetus on suunniteltu siten, että se tarjoaa käyttökelpoisen tarkastelukehikon, peruskäsitteistön ja teoreettisen taustan, jota vasten lainsäädäntöä ja sen vaikutuksia voidaan tutkia analyyttisesti ja järjestelmällisesti.

Mihin oppiaine valmentaa?

Oppiaine antaa erityisiä valmiuksia sellaisiin oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin, joihin muut yksiköt eivät riittävästi valmenna. Ensinnäkin oppiaine antaa käyttökelpoisia työvälineitä asiantuntijoille, jotka toimivat oikeudellisen sääntelyn suunnitteluun (yhteiskuntasuunnitteluun) liittyvissä päätöksentekotehtävissä. Toiseksi oppiaine antaa erinomaisia valmiuksia säädösvalmisteluun liittyvien tehtävien hoitamisessa, esimerkiksi lainvalmistelijoina, asiantuntijoina, etujärjestöjen edustajina, lausunnonantajina, kommentoijina jne. Kolmanneksi oppiaine antaa valmiuksia yritysten toiminnan suunnitteluun (yritysoikeussuunnitteluun) liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Tällöin opiskelija työllistyy yritysten lisäksi erilaisiin etujärjestöihin ja tutkimuslaitoksiin, joissa asiantuntijan tehtäviin kuuluu arvioida sääntelyn vaikutuksia.

Oppiaineen tarjoamien erityistaitojen lisäksi opiskelija voi sivuaineopintojensa kautta hankkia itselleen myös vahvan oikeudellisen asiantuntijuuden, mikä mahdollistaa työllistymisen aivan samoihin työtehtäviin kuin muut oikeustieteen opiskelijat. On siis huomattava, että lainsäädäntötutkimuksen opintojen valitseminen ei siis sulje pois perinteisiä työllistymisvaihtoehtoja, vaan avaa lisäksi uusia mahdollisuuksia!

Mitkä ovat oppiaineen koulutukselliset tavoitteet?

Oppiaineen koulutuksellisena tavoitteena on kouluttaa oikeudellisia erityisasiantuntijoita työelämän tarpeisiin. Asiantuntijoiden osaaminen voidaan jakaa neljään osaan: substanssiosaamiseen, menetelmäosaamiseen, viestinnälliseen osaamiseen sekä sosiaaliseen osaamiseen. Näistä kolmeen ensin mainittuun osaamisen osa-alueeseen pyritään oppiaineessa tarjottavan koulutuksen avulla vaikuttamaan.

Lainsäädäntötutkimuksen pääaine tarjoaa opiskelijoille kursseja, jotka tarjoavat opiskelijoille yhdessä sivuaineopintojen kanssa riittävän substanssiosaamisen ja menetelmäosaamisen. Oppiaineen avainkursseja ovat lainsäädäntötutkimuksen perusteet, oikeustaloustieteen perusteet, lainvalmistelu, sääntelyteoria ja lainsäädäntötutkimuksen seminaari.  Lisäksi empiirisen oikeustutkimuksen kurssit toteutetaan yhteistyössä oppiaineen kanssa. Opinnoissa tuetaan myös opiskelijoiden suullisten ja kirjallisten taitojen kehittymistä.

Oppiaineen tarjoamien opintojen lisäksi opiskelijat voivat täydentää osaamistaan sekä oikeudellisilla että menetelmäopinnoilla. Vapaa sivuaineoikeus mahdollistaa opintojen räätälöimisen hyvinkin yksilöllisellä tavalla, jolloin koulutuksella pystytään tyydyttämään vaativiakin työelämän tarpeita.

Mitkä ovat oppiaineen tutkimukselliset tavoitteet?

Oppiaineen tutkimuksellisena tavoitteena on laajentaa oikeustieteellisessä tutkimuksessa hyödynnettäviä tutkimusmenetelmiä kohti yhteiskuntatieteellisiä (sääntelyteoria, taloustiede) ja empiirisiä tutkimusmenetelmiä (empiirinen oikeustutkimus). Uusien menetelmien hyödyntäminen nykyistä laajemmin ja systemaattisemmin tuottaa sekä yhteiskunnan että tieteen kannalta uutta ja entistä tarkempaa tietoa.

Oppiaineen parissa tehtävässä tutkimustyössä pitäydytään lähinnä niissä teemoissa, jotka ovat yhteydessä opetuksen avainkursseihin. Lainsäädäntötutkimuksen pääasiallisena tutkimuskohteena on lainvalmistelu (mm. vaikutusten arvioinnin laatu, kuulemisen toteutuminen), lainsäädännön täytäntöönpano (mm. valvonnan vaikuttavuus, viranomaistoiminnan yhdenmukaisuus) ja sääntelynkohdetahojen reagointi sääntelyyn (mm. sääntelyn noudattaminen).   

Oppiaineessa tehdään tutkimuksellista yhteistyötä ensinnäkin laitoksen sisällä muiden oppiaineiden kanssa, mutta myös koko yliopiston tasolla sekä ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppiaineen tehtävänä on myös tukea laitoksella olevan empiirisen oikeustutkimuksen tutkimus- ja kehittämisyksikön toimintaa. Pidemmän aikavälin tutkimuksellisena tavoitteena on verkottuminen osaksi kansainvälistä lainsäädäntötutkimusta.

Lainsäädäntötutkimus sivuaineena

5311072 Lainvalmistelun perusopinnot 25 op (suoritettavissa 1.8.2017 alkaen)
Basic Studies in Law Drafting

Lainvalmistelun opinnot antavat valmiudet työskennellä asiantuntijana sääntelyn valmistelussa ja soveltamisessa sekä sidostyhmien edunvalvontaan liittyvissä työtehtävissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi. Se on mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Lainvalmistelun perusopintoihin on sisällytettävä opintojaksot Lainsäädäntötutkimuksen perusteet (4 op) ja Lainvalmistelu (5 op). Muut opintojaksot voi valita vapaasti kokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista.

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet (4 op)
5311095 Lainvalmistelu (5 op)
5311091 Valtiosääntöoikeus (5 op)
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet (5 op)
5311106 EU law in member states (5 op)
5311305 Informaatio-oikeus (5 op)
5311407 Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen (5 op)
5311414 Oikeustaloustieteen perusteet (6 op)
5311415 Sääntelyteoria (6 op)
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (5 op)
5311636 Yksityisoikeuden perusteet (5 op)
5210110 Taloustieteen perusteet (6 op)

Vastuuhenkilö: professori Anssi Keinänen

Oikeustieteiden sivuaineopiskelu

Oikeustieteiden sivuainekokonaisuudet WebOodissa