Kauppaoikeus

Kauppaoikeus käsittää useita osa-alueita, joista keskeisiä ovat markkinaoikeus, immateriaalioikeus, kuluttajaoikeus sekä yhtiöoikeus. Markkinaoikeuden kohteena ovat mm. yritystoiminnan harjoittamiseen, markkinointiin ja kilpailuun liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Kauppaoikeuden opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijalle kokonaiskuva markkinaoikeudesta ja sen keskeisistä kohteista, yritystoiminnan sääntelystä ja valvonnasta, sekä elinkeinonharjoittajien keskinäisiä suhteita koskevasta sääntelystä. Muutokset markkinaympäristössä ovat vaikuttaneet sekä verkkokaupan kasvuun että kansainvälisen kaupan lisääntymiseen. Lisäksi globaalit markkinat ovat auenneet myös pienyrittäjille internetin välityksellä. Toisaalta yritysjärjestelyjen lisääntyessä globaalit yritykset haastavat kansallisia lainsäädäntöratkaisuja esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta edistävien kansainvälisten kauppasopimusten kautta.

Markkinaoikeuden tapaan yhtiöoikeus keskittyy yritys- ja elinkeinotoimintaa koskevan sääntelyn sisältöön liittyviin kysymyksiin. Keskeisiä ovat mm. säännökset erilaisten yhtiömuotojen, kuten osakeyhtiön ja avoimen yhtiön toiminnasta, muodostamisesta ja rahoituksesta. Opiskelija ymmärtää yhtiöoikeuden peruskäsitteiden lisäksi mm. osakeyhtiön ja henkilöyhtiöiden yritysjärjestelyihin ja hallintoon liittyviä erityiskysymyksiä.  Edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi yhteisöoikeuden piiriin kuuluvat myös mm. kirjanpito- ja tilintarkastuslain säännökset, joilla on vahvat yhteydet mm. finanssioikeuteen kuuluvaan liikeverotukseen.

Kuluttajaoikeus puolestaan keskittyy elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä vallitsevaan oikeussuhteeseen liittyviin kysymyksiin. Kuluttajan oikeuksien merkitys on kasvanut mm. Euroopan unionin vaikutuksesta, ja oppiaineen tavoitteena on hahmottaa kuluttajan oikeusasemaan liittyvät yleiset oikeudelliset lähtökohdat ja osa-alueet, kuten kuluttajasopimuksia, kuluttajakauppaa, koti- ja etämyyntiä sekä tuotevastuuta ja tuoteturvallisuutta koskevan sääntelyn sisällön. Opiskelija oppii ymmärtämään myös markkinointiin kohdistuvien valvontajärjestelmien, viranomaisvalvonnan ja itsesääntelyn merkityksen.

Edellä kuvattujen osa-alueiden lisäksi kauppaoikeudessa on mahdollista opiskella immateriaalioikeutta. Sen kohteena ovat erilaiset aineettomat objektit kuten tekijänoikeudet, tavaramerkit ja patentit. Immateriaalioikeuden opiskelija hallitsee oikeudenalalle ominaiset peruskäsitteet sekä tunnistaa erilaiset suojatyypit ja niiden keskeiset erot.  Käsiteltäviin aihealueisiin lukeutuvat mm. yksinoikeuden suojan kohteet ja sen rajoitukset, rekisteröinnin tai sen laiminlyönnin seuraukset sekä verkkotunnus- ja elinkeinotoiminnan sääntelyn periaatteet. Suomen kansallisen immateriaalioikeudellisen sääntelyn lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä aiheeseen Euroopan unionin ja kansainvälisen kaupankäynnin näkökulmasta.