Tutkimus ja julkaisut

Oikeustieteiden tutkimustoiminta on tallennettu CRIS -tietokantaan. Sieltä löytyvät henkilökunnan vireillä olevat hankkeet, asiantuntijatehtävät sekä julkaisut.

Julkaisuja voi tilata osoitteesta:

http://www.uef.fi/web/kirjasto

Itä-Suomen yliopiston kirjasto / Julkaisujen myynti
PL 107, 80101 Joensuu
puh. 0294 45 8145
email: julkaisumyynti@uef.fi

Sales:
University of Eastern Finland, Library / Sales of publications
P.O. Box 107, FIN-80101 Joensuu, Finland
Tel. +358 294 45 8145
email: publication.sales@uef.fi

Julkaisusarjat

Itä-Suomen yliopiston (ent.Joensuun yliopiston) oikeustieteellisiä julkaisuja
UNEP Course Series
Julkisoikeuden julkaisusarja
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja
University of Eastern Finland. Publications in Law

Oikeustieteisiin perustettiin 1.8.2002 julkaisusarja "Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja" ("University of Joensuu Publications in Law"). 1.1.2010 alkaen julkaisusarja on nimeltään  Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarjan toimittaja on prof. Anssi Keinänen.

Julkaisusarjassa ovat ilmestyneet seuraavat julkaisut:

N:o 1/2002.
Tarmo Miettinen (toim.); Kansanvalta.
Antero Jyränki: Kansanvalta ja Suomen perustuslaki
Teuvo Pohjolainen: Kansanvalta ja säädösvallankäyttö
Jaakko Nousiainen: Kansanvalta ja vaalilainsäädäntö
Tapio Määttä: Osallistuminen ja vuorovaikutus ympäristöoikeudessa
Päivi Toropainen: Edustuksellinen demokratia ja perustuslaki
Anu Mutanen: Kansalaisten suoran osallistumisen ja vaikuttamisen kehittäminen
Marja Sutela: Yksin, yhdessä vai ostamalla? Näkökulmia kansanvallan toteutumisesta kuntien ulkoistetussa palvelutuotannossa.
Tarmo Miettinen: Yhtäläinen oikeus yliopistokoulutukseen
ISBN 952-458-173-6

N:o 2/2002
Tarmo Miettinen ja Tapio Määttä (toim.); III oikeustieteen tutkija- ja jatkokoulutuspäivät.
Kaarlo Tuori: Yleiset opit: Mitä ne ovat, mitä niillä tehdään ja miten niitä kehitetään?
Seppo Sajama: Ratio decidendiä etsimässä.
Sampo Mielityinen: Oikeuden ekspressivinen rationaalisuus ja lainoppi.
Petter Kavonius: Vastaperiaateajattelu ja oikeusmurhan skeema oikeustapauskommentaarin valossa esitettynä.
Pekka Heikkinen: Teoksen käsite ja tekijänoikeuden tulkinta.
Mikael Koillinen: Hallinto-oikeustieteen kohteesta.
Kaijus Ervasti: Lakien vaikutukset ja niiden arviointi alioikeusuudistuksen valossa.
Ismo Pölönen: Ympäristösääntelyä koskevan funktioerittelyn mahdollisuuksista ja rajoitteista.
Eriika Melkas: Kioton pöytäkirjan joustavuusmekanismit ja kansainvälinen ympäristöoikeus.
Timo Leinonen: Rikossovittelun justifikaatio: republikaaninen ja restoratiivinen oikeus.
Henrik Elonheimo: Nuorisorikollisuuspolitiikka.
Iisa Vepsä: Valistus, oikeuden saatavuus ja ylioikeudet.
ISBN 952-458-213-9

N:o 3/2003
Leila Suvantola; Valitusoikeus Natura 2000 -verkoston suojelun valvontakeinona.
ISBN 952-458-227-9

N:o 4/2003
Metsäoikeudellisia tutkielmia I.
Tero Laakso: Erilainen savotta - tutkimus metsien biologisen monimuotoisuuden sääntelystä Suomen ja Ruotsin metsälainsäädännössä (ss. 7-116).
Tanja Leppänen: Metsien hakkuut, uudistaminen ja metsärikokset (ss. 117-212).
ISBN 952-458-302-X

N:o 5/2004
Marja Sutela - Tapio Määttä - Matti Myrsky; Ohjeita oikeustieteellisen tutkielman laatimiseen. Verkkojulkaisu (www.joensuu.fi/oikeustieteet/).
ISBN 952-458-496-4

N:o 6/2004
Tuula Kolari; Promoting Compliance with International Environmental Agreements - A Multidisciplinary Approach.
ISBN 952-458-467-0

N:o 7/2004
Markku Savolainen; Yrityssaneeraus -oikeustieteellinen näkökulma menettelyvalintaan.
ISBN 952-458-497-2

N:o 8/2004
Juhani Mähönen; Lainhuudatuksen laillisuusperiaate ja ehdollisen saannon lainhuudatus.
ISBN 952-458-498-0

N:o 9/2004
Ismo Pölönen; Ympäristövaikutusten arviointimenettely ympäristöoikeudellisena instrumenttina.
ISBN 952-458-499-9

N:o 10/2004
Tarmo Miettinen (toim.); Oikeustieteellinen opinnäytetyö.
Tarmo Miettinen: Mikä tekee tutkimuksesta tieteellisen ? (ss. 3-16)
Seppo Sajama: Argumentaatio oikeudellisessa tutkimuksessa (ss. 17-46).
Tarmo Miettinen: Tieteen etiikka opinnäytetöissä (ss. 47-61).
Tomi Voutilainen: Tieteellisen tutkimuksen vapaus henkilötietojen käsittelyssä (ss. 62-88).
Matti Myrsky: Vero-oikeustutkimuksen kysymyksiä (ss. 91-112).
Tapio Määttä: Ympäristöoikeudellisen tutkimuksen uudet suuntaukset ja menetelmät (ss. 113-166).
Matti Tolvanen: Kriminaalipolitiikka, kriminologia ja rikosoikeuden tutkimus -tutkimusnäkökulmien hahmottelua (ss. 167-194).
Kalle Määttä: Sääntelyteoria ja sen sovellukset tutkimuskohteena (ss. 195-208).
Kalle Määttä: Yritysoikeus - lastuja oikeuskäytännöstä (ss. 209-232).
Marja Sutela: Oikeustieteellisen opinnäytetyön arvioinnista (ss. 233-250)
Tarmo Miettinen: Opinnäytetyön tekijän oikeudet ja oikeusturva (ss. 251-279).
ISBN 952-458-523-5

N:o 11/2004
Tapani Jussi - Tolvanen Matti; Rikosvastuu ja sen toteuttaminen.
ISBN 952-458-573-1

N:o 12/2004
Tahvonen Olli - Leppänen Tanja - Hyytiäinen Kari - Laakso Tero - Määttä Tapio - Vittala Esa-Jussi: Puuntuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet Suomen metsälainsäädännössä.
ISBN 952-458-597-9

N:o 13/2005
Sutela Marja - Savolainen Marja: Kuntajakoselvittäjän tehtävät ja toimivalta kuntajaotusta muutettaessa
ISBN 952-458-669-X

N:o 14/2005
Tolvanen Matti: Johdatus kriminaalipolitiikan teoriaan
ISBN 952-458-708-4

N:o 15/2005
Matti Myrsky - Perttu Vartiainen - Tarmo Miettinen (toim.): Juhlakirja Teuvo Pohjolainen 1945 - 14/10 - 2005
Lars D. Eriksson: Afganistan - en islamisk demokratimodell? (ss. 3-14)
Mikael Hidén: Havaintoja kansanedustajan puheoikeudesta (ss. 15-25)
Antero Jyränki: Euroopan unionin puitepäätöksen kansallinen täytäntöönpano - PeVL:n 18/2003 vp kommentointia (ss. 26-32)
Arvo Myllymäki: Muodollinen valta - tosiasiallinen valta valtiosääntöoikeudellisena jännitteenä (ss. 33-46)
Ilkka Saraviita: Suomen perusoikeusjärjestelmän hallinnon ongelmista - tutkijat ja lainvalmistelijat perustuslakivaliokunnan asiantuntijoina (ss. 47-57)
Kauko Sipponen: Perustuslain muutospaineita ja kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen (PeL 95 §) (ss. 58-79)
Kaarlo Tuori: Bosnia - Hertsegovinan valtiosääntö: ristiriitoja ja jännitteitä (ss. 80-90)
Veli-Pekka Viljanen: Mitä tasavallan presidentin asetuksenantovallasta jäi jäljelle? (ss. 91-106)
Jarmo Vuorinen: Perustuslakivaliokunnan laaja tehtäväkenttä (ss. 107-121)
Raija Huhtanen: Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityiset ostopalvelut ja perustuslain 124 § (ss. 125-144)
Heikki Kulla: Hallinnolliset tarkastukset - kotimaisia ja eurooppalaisia lähtökohtia (ss. 145-158)
Jukka Kultalahti: Informaatio-oikeudellinen näkökulma julkisoikeudessa (ss. 159-179)
Tapio Määttä: Soft law oikeuslähteenä uusilla oikeudenaloilla: ympäristöoikeuden oikeuslähdeopin erityispiirteiden hahmottelua (ss. 180-203)
Matti Niemivuo: Euroopan neuvosto ja hallinnon kehittäminen (ss. 204-218)
Esko Riepula: Kootuin voimin vaikuttavampaan hallintoon - onko aluehallinnon uudistaminen mahdollinen? (ss. 219-234)
Marja Sutela: Kuntien tahdon vastaisista kuntajaotuksen muutoksista - tarkastelukohteena erityinen kuntajaon eheyttämismenettely (ss. 235-250)
Pentti Arajärvi: Oppilaan ja opiskelijan arviointi - oikeusturvan kysymyksiä (ss. 253-271)
Pekka Hallberg: Oikeusvaltio (ss. 272-283)
Olli Mäenpää: Hallintotuomioistuin, hallintoviranomainen ja oikeusturva (ss. 284-301)
Veijo Tarukannel: Hallintolainkäytön prosessin laatukokeilua eräässä hallinto-oikeudessa - reaalisen tiedon keruuta mielikuvien sijaan (ss. 302-320)
Matti Tolvanen: Valoa idästä - Itä-Suomi oikeudellisten käytäntöjen ja oikeuskulttuurin kehittäjänä (ss. 321-333)
Tarmo Miettinen: Yliopistojen yhteiskunnallinen palvelutehtävä (ss. 337-359)
Matti Myrsky: Oikeustieteellisen koulutuksen vaiheita Joensuun yliopistossa (ss. 360-373)
Perttu Vartiainen: Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen haasteet Itä-Suomessa (ss. 374-382)
ISBN 952-458-709-2

N:o 16/2006
Pentti Arajärvi: Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet
ISBN 952-458-792-0

N:o 17/2006
Jarmo Koistinen: Rikos Venäjällä. Oikeusvertaileva tutkimus Suomen ja Venäjän rikosvastuuperusteiden eroista.
ISBN 952-458-892-7

N:o 18/2007
Pentti Arajärvi - Juha Raitio: Oikeustieteiden valintakoekirja Joensuun yliopistoon 2007.
I Sosiaalioikeus pääpiirteittäin
II Euroopan integraatio ja Euroopan unionin rakenteet
ISBN 978-952-458-916-1

N:o 19/2007
Matti Muukkonen: Ylioppilaskunta oikeusjärjestyksessä. Yhteisö viranomaisen ja yhdistyksen välimaastossa.
ISBN 978-952-458-976-5

N:o 20/2008
Julkaisutoimikunta Matti Tolvanen (puheenjohtaja), Tarmo Miettinen ja Matti Muukkonen (toim.): Juhlakirja 1948–2/6–2008 Pentti Arajärvi
Pekka Hallberg: Perustuslaki – tasapainoa yli vuosikymmenten (ss. 3–11)
Jaakko Husa : Sosiaaliset perusoikeudet ja perusoikeusjärjestelmä – eräitä näkökohtia perusoikeusjärjestelmän sisäisestä systematiikasta (ss. 13–26)
Jaakko Kiander: Onko meillä varaa hyvinvointivaltioon? (ss. 27–35)
Matti Mikkola: Toimeentulon vähimmäisturva eurooppalaisena ihmisoikeutena (ss. 37–48)
Matti Niemivuo: Hyvä hallinto – perusoikeudesta ihmisoikeudeksi? (ss. 49–62)
Marja Pajukoski: Koulutukseen osallisuuden edellytykset – inkluusio ja lainsäädäntö (ss. 63–78)
Jorma Sipilä – Anneli Anttonen: Hyvinvoinnin tuottaminen ikääntyville (ss. 79–94)
Ari Antikainen: Nostetta vai ei? Valtiollinen interventio matalasti koulutettujen osallistumiseen (ss. 97–111)
Mirva Lohiniva-Kerkelä: Alaikäistä koskevan tiedon käsittelyn edellytykset viranomaisyhteisössä (ss. 113–125)
Teuvo Pohjolainen: Yliopistojen organisoiminen ja perustuslaki (ss. 127–141)
Seppo Sajama: Koulukiusaaminen: Jokinin tapaus (ss. 143–152)
Outi Suviranta: Kolme näkökulmaa henkilökohtaisiin koulunkäyntiavustajiin (ss. 153–164)
Vappu Taipale: Lapsuus tietoyhteiskunnassa (ss. 165–178)
Matti Tolvanen : Rankaiseminen, kasvatus ja hoito (ss. 179–192)
Perttu Vartiainen: Suomalainen korkeakoulumalli ja globalisaation haasteet (ss. 193–202)
Matti Heikkilä: Vähimmäisturvan yhteiskunnallista tehtävistä ja alikäytöstä (ss. 205–213)
Lasse Lehtonen: Terveyden suojelemiseksi tehtävät poikkeukset Euroopan unionin perusvapauksista (ss. 215–230)
Matti Myrsky : Vero- ja sosiaalioikeuden välistä rajanvetoa (ss. 231–246)
Pauli Niemelä: Hyvinvointi sosiaalisen huolenpidon tehtävänä (ss. 247–260)
Riitta Särkelä: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen merkitys ja tulevaisuus (ss. 261–273)
Kari Välimäki: Kansallisen sosiaalipolitiikan mahdollisuudet (ss. 275–288)
Raija Huhtanen: Käsittelyaikoja koskeva sääntely sosiaali- ja terveydenhuollossa (ss. 291–309)
Anssi Keinänen – Kalle Määttä: Tutkimiskynnys oikeusasiamiesinstituutiota kehitettäessä (ss. 311–324)
Heikki Kulla: Sanktioluonteiset hallintoasiat: Tunnusmerkkejä ja rajausperusteita (ss. 325–335)
Tuula Linna: Velkavastuun enimmäiskesto ja velkajärjestely (ss. 337–349)
Tarmo Miettinen: Laki yhdenvertaisuuden takeena (ss. 351–374)
Olli Mäenpää: Avoin, tehokas ja riippumaton eurooppalainen hallinto (ss. 375–389)
Tapio Määttä: Havaintoja KHO:n sosiaali- ja terveydenhuoltoasioita koskevien vuosikirjapäätösten perusteluista (ss. 391–411)
ISBN 978-952-219-120-5

N:o 21/2008
Soili Nystén-Haarala (ed.): Corporate Contracting Capalities. Conference proceedings and other writings
Tarja Salmi-Tolonen: A Multidimensional Topic Requires a Multidisciplinary Approach (pp. 1–17)
Soili Nystén-Haarala: Why does contract law not recognize life-cycle business? Mapping of challenges for future empirical research (pp. 18–32)
Nari Lee: From Tangibles to Intangibles – Contracting Capabilities for Intangible Innovation (pp. 33–50)
Tobias Mahler: Defining Legal Risk (pp. 51–76)
Ya Nan Zhang: The Preventive and Proactive Approaches: An application to the documentary credit fraud issue (pp. 77–88)
Jukka Lehto: Modifications in Different Types of Business Contracting from the perspective of contract law and contracting practices (pp. 89–102)
Katri Rekola: Service Design as a Basis for Successful Commercial Contracting (pp. 103–118)
Taina Savolainen: Leadership and trust as influential forces for contract management (pp. 119–129)
Kaisa Sorsa: Responsible Business; Integrating Legal Environment into Company Strategy by a Proactive Approach – A New Source for Competitive Advantage (pp. 130–147)
James P. Groton: The "up front" preventation, control and early resolution of disputes: dispute preventation and management. Lessons that business can learn from the construction industry (pp. 148–162)
Ya Nan Zhang: An Overview of the ADR Mechanism in International Commercial Disputes in China (pp. 163–179)
ISBN 978-952-219-126-7

N:o 22/2008
Jussi Ohisalo - Matti Tolvanen (toim.): Consilio Manuque. Yhtenäinen syyttäjälaitos 10 vuotta.
ISBN 978-952-219-134-2

N:o 23/2008
Vesa Kanniainen - Kalle Määttä: Pienyritysten kohtaamat hallinto- ja muut sääntelykustannukset.
ISBN 978-952-219-155-7

N:o 24/2009
Pentti Arajärvi - Anne Korhonen (toim): Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet - aiheen kartoitusta.
Pentti Arajärvi: Syrjäytyminen perus- ja ihmisoikeuksien varjossa (s. 1-21)
Seppo Sajama: Syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen käsitteiden rajausyritys (s. 22-36)
Tarmo Miettinen: Työnantajan rekrytointioikeus ja työllistämisvelvollisuus (s. 37-69)
Merja Sinkkonen: Eettinen johtaminen keinona lisätä työyhteiöön kiinnittymistä (s. 70-82)
Vuokko Niiranen: Johtamisen pätevyys ja sosiaalialan johtamisen kelpoisuudet (s. 83-95)
Anne Korhonen: Epätyypilliset työsuhteet ja syrjäytymisriski (s. 96-115)
Birgitta Lundström: Syrjintäkiellon kehitysvaiheet Euroopan unionissa (s. 116-138)
Marja Pajukoski: Toimeentulotuki, työ ja syrjäytyminen (s. 139-160)
Eija Mäkinen: Sosiaalinen näkökulma maapolitiikkaan ja asumiseen (s. 161-177)
Jan-Erik Helenelund: Den internationella esk-konventionens krav på nationell reglering av rätten till bostad (178-192)
Ari Antikainen: Aikuiskoulutukseen ja oppimiseen valikoitumisesta (s. 193-207)
Pentti Arajärvi: Syrjäytymisen kartoitus ja tutkimuksen tehtävät (s. 208-213).
ISBN 978-952-219-239-4

N:o 25/2010
Tarmo Miettinen - Atte Korte (toim.) Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet - julkisen vallan vastuu
Pentti Arajärvi: Moraali ja julkisen vallan vastuu (s. 3-17)
Seppo Sajama: Syrjintä- ja häirintäkiellon selvyys, hyväksyttävyys ja tehokkuus (s. 18-28)
Merja Sinkkonen: Eettisyyden vaatimukset julkisella sektorilla (s. 29-44)
Hanne Laukkanen: Aikuiskoulutukseen osallistumisen esteiden madaltaminen (s. 47-63)
Jan-Erik Helenelund: Används bostadsbidragsystemen i kampen mot bostadslöshet? (s. 64-78)
Marja Pajukoski: Yhteistyösäännökset syrjäytymisen estämiseen liittyvien julkisen vallan vastuiden toteuttamiskeinona (s. 79-104)
Anne Korhonen - Tarmo Miettinen: Syrjintää työelämässä valvovien viranomaisten toimivalta (s. 107-143)
Birgitta Lundström: Häirintäkiellon rikkomisen seuraamukset Suomessa ja Ruotsissa (s. 144-162)
Tarmo Miettinen: Kokoavia näkökohtia (s. 163-168)
ISBN 978-952-61-0133-0

N:o 26/2010
Anssi Keinänen - Mia Kilpeläinen - Ulla Väätänen (toim.) Empiirisen oikeustutkimuksen kokemukset, haasteet ja tulevaisuus
Ahti Laitinen: Katsaus empiiriseen oikeustutkimuksen kehitykseen oikeussosiologian ja kriminologian näkökulmasta (s. 1-14)
Jukka Kultalahti: Empiirinen metodi oikeudellisen tulkinnan apuvälineenä (s. 15-44)
Janne Kivivuori: Näkökohtia kriminologisen tutkimuksen hyödynnettävyydestä (s. 45-62)
Jyrki Tala: Lainlaadinnan mallit ja informaatio-onglemat (63-82)
Matti Tolvanen: Empiirisen tutkimuksen hyödyntäminen rikoslainkäytössä (s. 83-96)
Johanna Niemi: Oikeuden tekstit empiirisen tutkimuksen kohteena (97-118)
Anssi Keinänen: Empiirisen vaikutustutkimuksen haasteet: esimerkkinä CS-kurssin vaikutus uusintarikollisuuteen (s. 119-146)
Ulla Väätänen: Hallintolain seurantatutkimus suurennuslasin alla (s. 147-174)
Anne Alvesalo: Oikeudellinen toimija empiirisen tutkimuksen kohteena (s. 175-188)
Tapio Määttä: Empiirisesti orientoituneen ympäristöoikeuden nykysuuntaukset ja menetelmät (s. 189-224)
ISBN: 978-952-61-0146-0

N:o 27/2010
Anne Vänttinen - Anssi Keinänen - Teemu Purmonen: Pienyritysten koulutustuki - PROTEK: Vaikutusarvio.
ISBN: 978-952-61-0255-9

N:o 28/2010
Pentti Arajärvi - Atte Korte: Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet - koulutuksen näkökulma.
ISBN: 978-952-61-0294-8


UNEP Course Series

UNEP Course Series 1 (2004)
Marko Berglund (ed.): International Environmental Law-making and Diplomacy Review
ISBN: 952-458-664-9

UNEP Course Series 2 (2005)
Marko Berglund (ed.): International Environmental Law-making and Diplomacy Review
ISBN: 952-458-811-0

UNEP Course Series 3 (2006)
Multilateral Environmental Agreement Negotiator's Handbook
ISBN: 952-458-818-8

UNEP Course Series 4 (2006)
Ed Couzens & Tuula Kolari (ed.): International Environmental Law-making and Diplomacy Review
ISBN 978-952-458-992-5

UNEP Course Series 5 (2007)
Multilateral Environmental Agreement Negotiator's Handbook
ISBN 978-952-458-993-2

UNEP Course Series 6 (2007)
Accords multilatéraux sur l'environnement. Manuel du négociateur.
ISBN 978-952-458-994-9

UNEP Course Series 7 (2008)
Tuula Kolari & Ed Couzens (ed.): International Environmental Law-making and Diplomacy Review
ISBN 978-952-219-090-1

Sarjassa vuoden 2008 jälkeen ilmestyneet julkaisut ovat Review-julkaisuja, jotka löytyvät täältä.

Julkisoikeuden julkaisusarja
Public Law Publications

Oikeustieteissä (aik. julkisoikeuden laitoksella) toimi 31.7.2002 saakka julkaisusarja "Julkisoikeuden tutkimuksia ja kurssikirjoja" ("Public Law: Studies and Course Books"). Sarjan toimittajana on toiminut prof. Teuvo Pohjolainen.

Julkaisusarjassa ovat ilmestyneet seuraavat julkaisut:

Teuvo Pohjolainen ja Anna-Elina Pohjolainen, Hallintolainkäyttölaki ja oikeustapausten ratkaiseminen. N:o 1/1996.
Jaakko Husa, Lainopin maailmanviivat. Lainoppi, dualismit ja metodologia. N:o 2/1997.
Kalle Kekomäki, Suomalainen karkotuskäytäntö ja Euroopan ihmisoikeussopimus. N:o 3/1997.
Jaakko Husa ja Teuvo Pohjolainen, Kirjoitetaan julkisoikeutta. Ohjeita julkisoikeudellisen seminaariesitelmän ja pro gradu -työn laatijalle. N:o 4/1997.
Pekka Mehtonen, Suomen solmimat verosopimukset ja OECD:n mallisopimus. N:o 5/1997.
Janne Uitamo, Metsälakiuudistus ja metsien biologinen monimuotoisuus. N:o 6/1997.
Jaakko Husa and Teuvo Pohjolainen, Reality, Empirical Methods and Constitutional Law. N:o 7/1997.
Tarmo Miettinen, Ylimääräisestä assistentuurista varsinaiseen professuuriin. Tutkimus yliopisto-opettajien virkatyyppien ja palvelussuhdesääntelyn kehityspiirteistä. N:o 8/1997.
Teuvo Pohjolainen ja Jaakko Husa (toim.), TSS-oikeudet. Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. N:o 9/1997.