Opintojen hyväksilukeminen

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan menettelyjä, joilla opiskelijan aiempi osaaminen voidaan arvioida ja hyväksyä osana opintoja. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tarkoituksena on, että opiskelija voi lukea hyväkseen opintoja, joiden osaamistavoitteet hän voi osoittaa hallitsevansa korkeakoulun määrittelemällä tavalla.

Oikeustieteiden laitoksella noudatetaan tiedekunnan yleisiä linjauksia hyväksilukemisista.  Lisäksi oikeustieteiden laitos on osaltaan tarkentanut tiedekunnan linjauksia.  Hyväksilukemista haetaan sähköisellä lomakkeella.