Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus oppiaineena ja tieteenalana

Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat julkishallintoa ja julkisen vallan käyttöä koskevat oikeusnormit. Esimerkiksi viranomaisten asiakaspalvelua, kuntahallintoa, sosiaalitukia, julkista koulutusjärjestelmää, asiakirjojen julkisuutta sekä viranomaisorganisaatiota koskevat oikeuskysymykset kuuluvat hallinto-oikeuden alaan. Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten järjestysmuotoa, toimivaltaa ja velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa.

Hallinto-oikeus on tapana jakaa yleishallinto-oikeuteen, normeihin, jotka koskevat pääsääntöisesti koko julkishallintoa ja erityishallinto-oikeuteen, normeihin, jotka koskevat tiettyjä hallinto- tai aihealoja (kunnallisoikeus, koulutusoikeus, virkamiesoikeus jne.). Itä-Suomen yliopistossa opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat hyvinvointivaltioon ja itsehallintoyhteisöihin liittyvät oikeudelliset kysymykset: mm. hyvän hallinnon vaatimukset, eri julkisyhteisöjen oikeusasema sekä koulutuksen ja sosiaaliturvan oikeudelliset kysymykset.

Myös palvelussuhdeoikeuden ja informaatio-oikeuden kysymykset kuuluvat Itä-Suomen yliopistossa hallinto-oikeuden opettajien vastuualaan. Palvelussuhdeoikeudella tarkoitetaan työ- ja virkamiesoikeutta: työnantajien, työntekijöiden ja virkamiesten oikeuksia ja velvollisuuksia, työ- ja virkasuhteen syntymistä ja päättymistä sekä työ- ja virkaehtosopimuksia. Erityisen palvelussuhdeoikeuden alaan kuuluvat muun ohella tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, yksityisyyden suojaan sekä muuhun työntekijän ja virkamiehen suojeluun liittyvät kysymykset.

Informaatio-oikeus on oikeudenalana tiedon ja siihen liittyvien toimintojen oikeudellisen sääntelyn kehikko, joka kohdistuu tietoon, tietojenkäsittelyyn ja tietojen hallintaan. Informaatio-oikeudellisen sääntelyn kohteina on tieto ja siihen liittyvät toimenpiteet sekä tietoon liittyvät oikeudet, joiden avulla voidaan hallinnoida tietoa. Informaatio-oikeuden keskeinen tehtäväkenttä on tunnistaa tietoon ja sen käsittelyyn liittyviä jännitteitä eri perusoikeuksien välillä ja ratkaista niitä kussakin yksittäisessä tilanteessa. Yhteiskuntamme toiminta perustuu hyvin pitkälle erilaisiin tietojenkäsittelytoimintoihin, joita ohjaa lainsäädäntö. Tietoja käsitellään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tästä syystä informaatio-oikeus on oikeudenala, joka yhdistää toisiinsa yksityisoikeuden ja julkisoikeuden tietojenkäsittelyssä.

Miksi opiskella pää- tai sivuaineena hallinto-oikeutta?

Hallinto-oikeus voi olla hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkintojen pääaineena. Pääaineen sisällä on mahdollista erikoistua esimerkiksi sosiaali- tai informaatio-oikeudellisiin kysymyksiin. Hallinto-oikeudesta, sosiaalioikeudesta ja työoikeudesta on mahdollista suorittaa syventävät opinnot osana oikeustieteen maisterin (OTM) tutkintoa.

Lisäksi hallinto-oikeus, sosiaalioikeus ja työoikeus voivat olla oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtorin (OTT) tutkintojen pääaineena.

Hyvä peruste hallinto-oikeuden opiskeluun löytyy työmarkkinoilta. Hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot kehittävät sellaista ammatillista perusosaamista, jota edellytetään kaikilta julkisyhteisöissä työskenteleviltä ja niiltä, jotka työnsä puolesta joutuvat usein asioimaan viranomaisten kanssa. Palvelussuhdeoikeudellinen osaaminen on välttämätöntä toimiipa sitten luottamusmiehenä, esimiehenä tai yrittäjänä. Hallinto-oikeuden syventävät opinnot antavat puolestaan hyvät valmiudet toimia julkisyhteisöjen asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Hallinto-oikeutta  opiskelleet voivat sijoittua mm. valtion, kunnan ja välillisen julkishallinnon erilaisiin hallintotehtäviin (hallintosihteerin, hallintopäällikön ja hallintojohtajan tehtäviin) tai hallinnollisiin erityistehtäviin, kuten esimerkiksi henkilöstöhallinnon tai hankintatoimen tehtäviin. Opiskelijan on syytä laatia itselleen henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tähtää opiskelijaa kiinnostaviin työelämän tehtäviin.

Informaatio-oikeudellista osaamista tarvitaan yhteiskunnan eri toiminnoissa. Tietosuojaa ja salassapitoa koskevat kysymykset ovat keskeisiä muun muassa sosiaalihuollossa, terveydenhuollossa, verohallinnossa, asiakirjahallinnossa ja työoikeuden alalla. Tietoteknologiaoikeuden kysymykset nousevat esiin julkisissa hankinnoissa, tietohallintoa kehitettäessä, IT-sopimuksia laadittaessa, tietoverkkoa käytettäessä. Informaatio- ja tietoteknologiaoikeus tarjoaa mielenkiintoisen tarkastelunäkökulman kehittyviin oikeudellisiin kysymyksiin ja oikeudenaloilla on runsaasti tutkimuskohteita. Myös informaatio- ja tietoteknologiaoikeudelliselle osaamiselle on kysyntää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Hallinto-oikeuden oppimistavoitteista ja opetuksesta

Hallinto-oikeuden opetus koostuu yleensä opintojakson aihepiiriin johdattelevista luennoista. Useiden opintojaksojen luennoilla (esimerkiksi yleishallinto-oikeus, maakunta- ja kuntaoikeus ja virkamiesoikeus) ratkaistaan pienimuotoisia oikeustapauksia. Myös tenteissä opiskelijat voivat joutua ratkaisemaan oikeustapauksia. Hallinto-oikeuden opintoihin sisältyy myös erillinen oikeustapauskurssi, hallintomenettelyn ja hallinnon oikeussuojan harjoitukset. Tällä kurssilla ratkaistaan erilaisia hallinto-oikeudellisia oikeustapauksia oikeuslähteiden avulla. Hallinto-oikeuden aineopintojen yleisenä tavoitteena on, että opiskelijoilla on sekä hyvä perehtyneisyys hallinto-oikeuden aineelliseen lainsäädäntöön että kyky hahmottaa ja ratkaista hallinto-oikeudellisia ongelmia.

Hallinto-oikeuden pääaineopiskelijan on tarkoituksenmukaista suorittaa hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot pääosin toisen lukuvuoden aikana. Oikeustapauskurssi ja kandidaatin seminaari kannattaa sijoittaa aineopintojen loppuvaiheeseen. Kandidaatin seminaari on pakollinen osa aineopintoja ja oikeustapauskurssin suorittamista suositellaan vahvasti.

Hallinto-oikeus sivuaineena

Oikeustieteiden sivuaineopiskelu

Oikeustieteiden sivuainekokonaisuudet WebOodissa