Pro gradu -tutkielmat

Vuoteen 2001 asti julkisoikeuden laitoksella valmistuneet pro gradu -tutkielmat (pdf)

Vuodet 2002-2009 Oikeustieteet, Joensuun yliopisto

1.1.2010 alkaen valmistuneet pro gradu -tutkielmat:

Filosofia
Eurooppaoikeus
Finanssioikeus
Hallinto-oikeus
Oikeustaloustiede
Rikos- ja prosessioikeus
Siviilioikeus
Valtiosääntöoikeus
Ympäristöoikeus
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus

Environmental and Climate Change Law
Environmental Policy and Law
International Economic and Resources LawFilosofia

Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Tomi P. Hämäläinen Sokrates on kuollut - Eläköön Parmenides. Tutkielma Parmenides Elealaisen filosofisista menetelmistä. Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
9.6.2010
Timo Juntunen Nimi, määritelmä, kuva. Platon ja kielen kyky ilmaista abstrakteja ideoita Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
10.6.2010
Veli-Matti Karhulahti The Limits of Objective Art Critisism. Establishing an Objective Concept for Evaluating Artworks Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
17.11.2010
Harri Linnera Lupausperiaate sopimusoikeuden yhtenäistävänä periaatteena Seppo Sajama
Maija Aalto- Heinilä
6.6.2011
Olli Kaarakka Tämä on lupaus! Lupausaktin filosofinen analyysi Seppo Sajama
Maija Aalto- Heinilä
11.10.2011
Laura Apell Mistä on pienet ihmiset tehty? Pyrkimys täyden persoonan ja hänen ominaisuuksiensa määrittelyyn Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
1.3.2012
Tomi Rouhiainen Sanoista tekoihin - Valtio, talous ja yhteisöt kestävän kehityksen suunnannäyttäjinä Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
22.3.2012
Jarkko Saksa Filosofian tekhne Platonin Faidros-dialogissa Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
14.5.2012
Oskari Fihlman Husserlin psykologismin kritiikki Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
7.6.2012
Minna-Liisa Riestola Aika, etiikka ja kieli - Levinasin ja Husserlin erot Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
16.8.2012
Marko Horttanainen Mestari Eckhart. Ihminen Jumalassa, Jumala Ihmisessä Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
8.11.2012
Marko Hyvärinen Epikuroksen filosofia Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
27.11.2012
Ari Tervashonka Leibnizin filosofia luonnontieteiden kehityshistoriassa Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
10.12.2012
Aune Anttila Miksi epäitsekkyys kannattaa? Altruismin evolutiivinen kehittyminen

Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä

28.2.2013
Rauno Mäkelä Alkoholiongelmien hoidon etiikka Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
15.4.2013
Joel Kerosuo Virta kohti Astrakania - G. W. F. Hegelin käsitys uskonnosta Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
10.6.2013
Miikka Eronen Toimintamahdollisuusnäkemys yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon sekä hyvän inhimillisen elämän määrittelyssä Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
13.8.2013
Juho Leppänen Baruch Spinozan metafysiikka 1500-1700 -lukujen luonnontieteiden kehityksen kontekstissa Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
11.2.2014
Oskari Leppä Abstraktio Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
3.4.2014
Aleksi Alasuutari Hartin luonnonoikeuden vähimmäissisällön suhde länsimaisen luonnonoikeuden perinteeseen Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
16.5.2014
Risto-Matti Matero Moraali ja affektit. Heteronominen ihmiskäsitys Nietzchen moraalifilosofiassa Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
1.7.2014
Mikko Tervonen Luonnon itseisarvo Rolstonin ympäristöetiikassa Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
31.7.2014
Hanna Koistinen Ius & Lex - Thomas Hobbesin sopimusteorian roomalainen tausta Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
16.1.2015
Salla Tiainen Ideaalitarkkailijateoria ja moraalinen objektiivisuus Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
30.3.2015
Hanna-Maria Niemi Liberaali vähemmistöoikeusproblematiikka ja Will Kymlickan teoria Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
18.9.2015
Timo Romppanen Darwinin luonnonvalinnan argumentti kulttuurin selittämisessä Seppo Sajama
Maija Aalto-Heinilä
11.4.2016

Eurooppaoikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Mikko Sivola EU-kansalaisen maasta poistamisen rikoksen johdosta - lyhytaikaista oleskeluoikeutta käyttävät EU-kansalaiset Mirjami Paso
Tapani Pesonen
28.9.2010
Mika Kaikkonen Tämä väite on hylättävä - EU-tuomioistuimen tulkinnat ideaalisen lainsäätäjän tarkoituksena Mirjami Paso
Seppo Sajama
23.5.2011
Laura Hämynen Suomen vaikuttaminen Euroopan unionin lainvalmisteluun ja direktiivin kansallinen täytäntöönpano Mirjami Paso
Anssi Keinänen
3.1.2012
Anna Koskinen Sananvapaus Euroopan unionissa. Tutkimus sananvapauden tulkinnasta Euroopan unionin oikeudessa sekä tulkinnan toteutumisesta Suomen ja Espanjan oikeuskäytännöissä Mirjami Paso
Maija Pitkänen
3.7.2012
Sirja-Leena Penttinen Pakottavista vaatimuksista perusoikeuksiin - merkittävä yleinen etu Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä Mirjami Paso
Tapani Pesonen
31.7.2012
Jussi Raatikainen Yleinen järjestys ja turvallisuus vapaan liikkuvuuden rajoitusperusteena Euroopan unionin sisämarkkinoilla Mirjami Paso
Tapani Pesonen
31.7.2012
Marianne Karppinen Harmonisoidako vai ei? - Tutkimus tavara- ja palvelukaupan rajoittamisesta kuluttajasuojan perusteella sekä kuluttajasuojaan liittyvästä oikeudellisesta harmonisoinnista EU:n sisämarkkinoilla

Kim Talus
Maija Pitkänen

18.10.2012
Outi Lappi Tutkimus julkisen sektorin sisäisestä yhteistyöstä Teckal-oikeuskäytännön valossa Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
30.5.2013
Laura Matikainen The Right to Education. Regulation and interpretation of the Right to Education at European Level and Early School Leaving Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
7.6.2013
Mikko Tuovinen Transnational Subsidy Regimes in the Internal Electricity Market and Certified Emission Reduction Payments - The Polluter Pays But Should The Cleaner Get Paid Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
5.12.2013
Anna Sievälä Mutual recognition of protection measures in the European Union: Equal protection to all EU citizens Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
17.6.2014
Suvi Moilanen The External Impacts of the EU Charter of Fundamental Rights - A New Point of Reference? Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
10.10.2014
Maaret Pulliainen Sukupuoli-identiteetti kiellettynä syrjintäperusteena Euroopan unionissa. Suojaa sukupuoli-identiteetille vai sukupuolenkorjaukselle? Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
10.10.2014
Anu Polojärvi Euroopan unionin perusoikeusvirasto - tekninen tietopalvelu vai mahdollisuus perusoikeuksien parempaan toteutumiseen Euroopan unionissa Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
10.12.2014
Kaisa Huhta
(OTM)
Ensuring Sustainable Security of Electricity Supply through Capacity Remuneration Mechanisms - A Legal Perspective Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
27.1.2015
Pia Laukkanen Euroopan komission tekemien rakennerahastojen ja koheesiorahaston hallinnointia jäsenvaltioissa koskevien rahoitusoikaisujen perusteet Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
18.11.2015
Niko Siukkola Netflix Anywhere? Geo-Blocking of Online Copyright Protected Content v. Free Movement of Services within the European Union Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
31.10.2016

Finanssioikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Marko Saastamoinen Kotitalousvähennykseen oikeuttavat luonnollisen henkilön käyttämän asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöt Matti Myrsky
Niko Svensk
4.1.2010
Juulia Jänönen  Käytettyjen tavaroiden sekä taide-, ja keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotus Matti Myrsky
Niko Svensk
14.1.2010
Simo Sildén Palveluiden myyntimaan yleissäännöt (AVL 65 § ja 66 §) Matti Myrsky
Niko Svensk
6.8.2010
Sanna Korhola Yritysmuodon muutos osakeyhtiöksi Matti Myrsky
Niko Svensk
30.9.2010
Matti Matinen Osakeyhtiön jakautuminen vero-oikeudessa, yhtiöoikeudessa ja kirjanpidossa Matti Myrsky
Niko Svensk
20.12.2010
Antti Tokola Uudistettu väliyhteisölaki veronkiertoa estävänä säädöksenä

Matti Myrsky
Niko Svensk

18.1.2011
Mervi Hakkarainen Luonnollisen henkilön kiinteistöjen ja osakehuoneistojen luovutusten tulolähde: TVL vai EVL Matti Myrsky
Niko Svensk
18.5.2011
Mirja Lääperi Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos ja verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
1.6.2011
Kalle Huttunen Rahoitusinstrumenttien realisoitumattomat arvonmuutokset - tilinpäätös ja verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
30.6.2011
Minna Kapanen Suomalaisen verotusjärjestelmän arvostuskäytännöistä. Listaamattoman osakeyhtiön nettovarallisuuden arvostaminen Matti Myrsky
Niko Svensk
2.9.2011
Sari Korpelainen Heiluttaako koira häntää vai häntä koiraa - pro gradu -tutkielma kirjanpidon ja verotuksen välisen sidonnaisuuden järkevyydestä Matti Myrsky
Niko Svensk
26.10.2011
Mia Leinonen Ennakköperintärekisteri - Luotettavuuden tae? Matti Myrsky
Niko Svensk
3.1.2012
Heikki Rintala Yhteisöhankinnat ja niiden erityistilanteet Matti Myrsky
Niko Svensk
26.1.2012
Anne-Mari Muurikka Ulkomaantyötulon verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
20.2.2012
Saku-Matti Koponen Digitaalisen tuotteiden myyntitulon verotusvaltion määräytyminen Suomen kansainvälisessä vero-oikeudessa Matti Myrsky
Niko Svensk
20.6.2012
Sanna Turunen Tulonlähdejako hevostaloudessa ja arvonlisäverotuksen kysymyksiä Matti Myrsky
Niko Svensk
26.6.2012
Olavi Tuomi Voidaanko laillisen veron minimoimisen ja laittoman veronkiertämisen välille muodostaa rajaa tarkastellen yleistä veronkiertosäännöstä? Matti Myrsky
Niko Svensk
3.7.2012
Kaisa Mensonen Ulkomaantyöskentely ja verotus Jaakko Ossa
Niko Svensk
4.10.2012
Olli Turpeinen Osakeyhtiön sulautuminen yhtiöoikeudessa ja vero-oikeudessa Antti Kolehmainen
Niko Svensk
16.10.2012
Riikka Mäkinen Osittaisjakautumisesta verotuksessa Jaakko Ossa
Niko Svensk
30.10.2012
Tuula Huuhilo Konsernituen käsittely verotuksessa erityisesti silmällä pitäen EVL:n 16 §:n 7 kohdan säännöstä Matti Myrsky
Niko Svensk
19.4.2013
Samu Honkanen Arvonlisäverovelvollisuus Suomessa - erityistarkastelussa rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverovelvollisuus Matti Myrsky
Niko Svensk
27.5.2013
Jukka Venäläinen Oman asunnon luovutusvoitto. Yhdenvertaisuus sovellettaessa tuloverolain 48.1§:n 1 kohtaa Matti Myrsky
Niko Svensk
26.6.2013
Heidi Palenius Kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa ja malliverosopimuksen tulkinta Matti Myrsky
Niko Svensk
2.7.2013
Joonas Jarva Ne bis in idem - periaatteen vaikutuksesta veronkorotusmenettelyyn tulo- ja arvonlisäverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
31.12.2013
Ilppo Kaukola Osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotus. Perintö- ja lahjaverolain 55-57 §:t ja tuloverolain 48.1 §:n 3 kohta Matti Myrsky
Niko Svensk
17.1.2014
Maarit Hiltunen Oman asunnon verovapaa luovutus tuloverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
30.1.2014
Maria Kuitto Yksityisen elinkeinonharjoittajan arvioverotus säännönmukaisessa tuloverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
18.3.2014
Kimmo Nieminen Arvonlisäverovähennykset suoraan kohdistettavista kuluista ja yhteiskuluista Matti Myrsky
Niko Svensk
22.4.2014
Anu Sainio Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero Matti Myrsky
Niko Svensk
5.5.2014
Johanna Sinkkonen Terveyden ja sairaanhoidon arvonlisäverotus. Erityistarkastelussa AVL:n 35 §:n mukaiser palvelua ja palveluntuottajaa koskevat edellytykset Matti Myrsky
Niko Svensk
19.5.2014
Hannu Lignell Jääkiekkoilijoiden urheilijarahasto - Jäätävää verosuunnittelua Matti Myrsky
Niko Svensk
18.8.2014
Juuso Loikkanen Osakevaihdon tunnusmerkistön täyttyminen Matti Myrsky
Niko Svensk
8.12.2014
Thor-Touch Daniela Osakeyhtiön veron kiertämisen tilanteet - erityisesti sivuuttaminen verotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
9.12.2014
Juho Maaninka Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön Suomesta saamien osinkojen verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
29.1.2015
Mikko Laaksonen Arvonlisäverolain mukaisesta maahantuonnista ja tavaranhaltijan verovelvollisuudesta Matti Myrsky
Niko Svensk
9.2.2015
Riikka Virtanen Ulkomaisen vuokratyöntekijän verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
3.3.2015
Jarkko Liljander Toisesta EU-jäsenvaltiosta maahantuotuihin käytettyihin ajoneuvoihin liittyvä vilpillinen toiminta ja sen torjunta arvonlisäverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
30.3.2015
Tatyana Madzhugina Alkoholivero ja -verottomuus Suomessa Matti Tolvanen
Niko Svensk
3.6.2015
Johanna Tauriainen Rajankävijän verotus Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan Matti Myrsky
Niko Svensk
6.7.2015
Tapio Kyrö Rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman palkan verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
6.7.2015
Mirja Korhonen Kiinteistöjen arvonlisäverotus Matti Myrsky
Niko Svensk
14.9.2015
Noora Mäki Listaamattomasta osakeyhtiöstä saadun osinkotulon verotus Matti Myrsky
Niko Svensk
18.9.2015
Jouka Kujala Tavarakaupan arvonlisäverotus erityistilanteineen Euroopan unionissa Matti Myrsky
Niko Svensk
18.9.2015
Katja Kinnunen Maatilan yhtiöittämisen veroseuraamukset Matti Myrsky
Niko Svensk
12.10.2015
Ilkka Vironen Verotarkastus ulkomaisen rakennustyövoiman valvontakeinona Matti Myrsky
Niko Svensk
15.10.2015
Helena Tiainen Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa Matti Myrsky
Niko Svensk
2.11.2015
Eero Nurmilaukas Rahoitus- ja vakuutuspalvelut arvonlisäverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
2.11.2015
Katja Halonen Työmatkakustannusten korvaukset tuloverotuksessa Matti Myrsky
Niko Svensk
3.12.2015
Ulla Uimi Listaamattoman osakeyhtiön osakkeenomistajan osinkoverotus Niko Svensk
Mika Nissinen
22.2.2016
Vesa Kuurne Pienosakeyhtiön sukupolvenvaihdos Niko Svensk
Mika Nissinen
9.3.2016
Jussi Levänen Terveyden- ja sairaanhoitopalvelun arvonlisäverotus Niko Svensk
Mika Nissinen
18.4.2016
Tiina Huttunen Osakeyhtiön jakautuminen tuloverotuksessa Niko Svensk
Mika Nissinen
17.6.2016
Henni Haavikko Tavaroiden ja palvelujen oman käytön arvonlisäverotus Niko Svensk
Mika Nissinen
22.6.2016

Hallinto-oikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Kaisa Kamppuri Esimiehen aiheuttama häirintä ja epäasiallinen kohtelu Matti Tolvanen
Mervi Parviainen
16.3.2010
Sirkka Remes Vähemmistöjen kielelliset oikeudet Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
20.5.2010
Satu-Sisko Eloranta Sähköisesti kuntaa - sähköinen virkaan rekrytointi Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
7.6.2010
Jonna Peltola Palveluasumiseen oikeutetut Pentti Arajärvi
Tarmo Miettinen
10.6.2010
Jari Mäkelä Tahdosta riippumattoman psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon juridinen sääntely Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
15.6.2010
Päivi Ahvenus Velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Lasten perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen lastensuojeluilmoituksen avulla. Pentti Arajärvi
Tarmo Miettinen
29.9.2010
Jonna Mononen Sukupuoleen perustuva syrjintä virantäytössä Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
13.4.2011
Auni Miettinen Työntekijän työeläkekuntoutus Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
5.5.2011
Maria Röykä Vertailuperusteina tarjoajien ominaisuudet julkisissa palveluhankinnoissa Pentti Arajärvi
Tarmo Miettinen
19.5.2011
Veli-Pekka Koponen Liikelaitoskuntayhtymä demokratian näkökulmasta Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
24.5.2011
Heikki Kammonen Rajavartiolaitoksen toimivalta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidossa Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
26.5.2011
Sari Ahtiala Opiskelijan sairauspäiväraha Pentti Arajärvi
Tarmo Miettinen
20.6.2011
Maria Ovaska Nimitysperusteet kunnallisessa virantäytössä Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi

23.6.2011

Arja
Koskinen

Alaikäisen itsemääräämisoikeus
terveydenhuollossa
Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
5.8.2011
Heidi Hurskainen Kerjäämisen kieltäminen. Näkökulmana perus- ja ihmisoikeudet. Tarmo Miettinen
Pentti Arajärvi
9.2.2012
Anna-Mari Orava Yhdistyksen oikeudellinen asema antaessa neuvontaa - vertailussa viranomaisen hallinnoima yhteispalvelupiste ja yhdistyksen yhteispalveluprojektin yhteispalvelupiste Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
9.5.2012
Janne Liikavainio Ulkomaalaisen käännyttäminen ja maahantulokiellon perusteet sekä rajatarkastusviranomaisen harkintavalta Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
21.5.2012
Heikki Pöyry Metsähoitoyhdistysten yhdistysautonomian rajoitukset Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
24.5.2012
Irma Kärnä Oikeus valita kotikunta Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
24.5.2012
Taina Juntunen Uuden kunnan hallinto Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
28.5.2012
Emilia Kemppainen Oikeussuojakeinojen tehokkuus viranomaisen passiivisuustilanteessa Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
28.5.2012
Merja Näsänen Työn vaarojen ja haittojen arviointi. Työturvallisuuslain velvoite ja sen valvonta sekä sanktiot laiminlyönneistä Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
19.6.2012
Mari Lyyra Kunnan henkilöstön oikeuksien siirtyminen liikkeenluovutuksessa Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
20.6.2012
Heli Pirhonen Opiskelijan oikeusturva ammatillisen peruskoulutuksen ammattiosaamisen näytöissä Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
29.6.2012
Kirsi Monkala-Mark Määräaikainen kunnan virkasuhde Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
6.7.2012
Juho Kervinen Toimeentulotuen hakijan käytettävissä olevat tulot Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
09.10.2012
Eeva Korpelainen Perusterveydenhuollon palvelujen ulkoistaminen perustuslain 124 §:n näkökulmasta Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
18.10.2012
Päivi Nykänen Ympäristöterveydenhuollon palvelujen organisointi kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
15.2.2013
Mari Mäkisalo Työnantajan velvollisuus puuttua työpaikkakiusaamiseen Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
11.4.2013
Jonna Kosonen Ensimmäistä koulutuspaikkaa hakevien erityiskohteluun liittyviä arvoja ja oikeussääntöjä Tarmo Miettinen
Tomi Voutilainen
30.5.2013
Eija Säkkinen Tasa-arvolain syrjintäkiellot ja edistämisvelvoitteet urakehityksen edistämiseksi Tarmo Miettinen
Tomi Voutilainen
12.6.2013
Maire Säkkinen 55+ ikäsyrjintä työhönotossa ja työsuhteessa Tarmo Miettinen
Tomi Voutilainen
12.6.2013
Heidi Laurila Direktio-oikeuden laajuus terveydenhuollon ammattihenkilön työtehtäviä muutettaessa; tehtävät muuttuvat, muuttuuko palkka Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
1.7.2013
Hannu Majuri Julkinen valta ja sen käyttö ELY-keskuksien ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueilla Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
4.7.2013
Mia Haapanen-Mutta Perusoikeus riittäviin terveyspalveluihin Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
2.9.2013
Hanna-Leena Metsävainio Asiakirjajulkisuus julkisessa hankinnassa Tarmo Miettinen
Tomi Voutilainen
13.9.2013
Olli Virmajoki Työvoiman vähentäminen Itä-Suomen ammattikorkeakouluissa 2010-luvun alussa Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
1.10.2013
Marika Pikkarainen Asianosaisen kuulemisvelvoitteen poikkeamisperusteet Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
5.12.2013
Armi Pikkarainen Syrjintä työhönotossa Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
28.1.2014
Riikka Kainulainen Samasta työstä sama palkka. Töiden samanarvoisuuden vertailu tasa-arvolain 8 §:n sukupuolineutraalin samapalkkaisuusperiaatteen nojalla Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
10.3.2014
Raija Hyvönen Kehitysvammaisen itsemääräämisoikeus perusterveydenhuollossa Tarmo Miettinen
Toomas Kotkas
13.3.2014
Antti Jokikokko Muutoksenhaku perusopetuksessa Tarmo Miettinen
Suvianna Hakalehto-Wainio
17.3.2014
Mikko Söderholm Potilaan oikeusasema määrättäessä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon ja hoidon aikana Toomas Kotkas
Tarmo Miettinen
28.4.2014
Kaisa Saarelainen Suhteellisuusperiaate kunnallista viranhaltijaa irtisanottaessa Tarmo Miettinen
Tomi Voutilainen
21.5.2014
Evgeniya Kurvinen Julkisuusperiaatteen ja tietosuojan yhteensovittaminen hallintotuomioistuimen diaarissa - erityisesti diaaritietoa luovutettaessa Tomi Voutilainen
Toomas Kotkas
28.5.2014
Susanna Kaskinen Kunnan asukkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kuntakonsernin yhtiöiden toimintaan Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
3.6.2014
Tuula Toivanen Sähköpostiasiointi potilaan oikeutena Toomas Kotkas
Tomi Voutilainen
3.6.2014
Sampo Viitanen
(OTM)
Virkanimitysten valituskielto Tarmo Miettinen
Suvianna Hakalehto-Wainio
5.6.2014
Arja Harjuautti Kelan etuuksien väärinkäyttö Toomas Kotkas
Ulla Väätänen
5.6.2014
Pekka Vaarala Ilmoittamisvelvollisuus ja -oikeus ampuma-aselupaharkinnan tukena Toomas Kotkas
Tomi Voutilainen
24.6.2014
Elina Rauhamäki Hallinto-oikeudellinen valitusosoitus Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
26.6.2014
Marita Kähkölä Päämiehen edustaminen tämän henkilöä koskevissa asioissa Tarmo Miettinen
Suvianna Hakalehto-Wainio
2.7.2014
Tiina Sarparanta Liikkuvasta poliisista liikennepoliisiksi Tarmo Miettinen
Matti Tolvanen
4.7.2014
Arja Salin Virkamiehen palkkatekijöiden perusteleminen Tarmo Miettinen
Suvianna Hakalehto-Wainio
31.7.2014
Leena Vuorenmaa Yksityiselämän suoja ja vainajan potilastietojen käsittely Toomas Kotkas
Tomi Voutilainen
31.7.2014
Riikka Riihimäki Miten varmistetaan opiskelijoiden soveltuvuus ammatilliseen kuljettajakoulutukseen Tarmo Miettinen
Suvianna Hakalehto-Wainio
27.11.2014
Sami Halonen Vesittyykö valvonta? Kunnan asukkaan valvontaoikeudet kunnan vesihuoltolaitoksiin liittyen Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
19.12.2014
Jutta Kinnunen Muistutus potilaan oikeusturvana - tutkimus hyvän hallinnon perusteiden toteutumisesta muistutuksen vastauksissa Toomas Kotkas
Tomi Voutilainen
22.1.2015
Markus Hirvonen Kunnallisen viranhaun julkisuus Tarmo Miettinen
Tomi Voutilainen
10.4.2015
Annika Temonen Työnantajan lojaliteettivelvollisuus työntekijää kohtaan Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
21.5.2015
Mari Kokko Palvelussuhteen purkamisen kohtuullisuus Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
25.5.2015
Pirjo Vuorensyrjä Oikeus oppilastietoihin perusopetuksessa Tomi Voutilainen
Toomas Kotkas
8.6.2015
Maarit Natunen Hallintoriita oikeusturvakeinona terveyspalveluissa Toomas Kotkas
Tomi Voutilainen
17.6.2015
Juha Similä Sisäinen pako turvapaikkapäätöksenteossa Tarmo Miettinen
Toomas Kotkas
26.6.2015
Maria-Elisa Lempinen Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa avoimessa menettelyssä Tarmo Miettinen
Tomi Voutilainen
1.7.2015
Mikko Hyttinen Virkamiehen sanavapaus sosiaalisessa mediassa Tarmo Miettinen
Ulla Väätänen
10.8.2015
Elsi Takala Maallikoiden osallistumisoikeuden Suomen ortodoksisen kirkon hallinnossa Ulla Väätänen
Toomas Kotkas
4.11.2015
Elisa Määttä Palveluja koskevat käyttösopimukset julkisissa hankinnoissa Tarmo Miettinen
Tomi Voutilainen
29.12.2015
Maarika Kaijansinkko Yksityisyyden suoja asianosaisjulkisuuden piirissä olevien hallintopäätösten perusteluissa Kelan sairauspäivärahapäätösten valossa Tomi Voutilainen
Toomas Kotkas
28.1.2016
Jenna Laurikkala Poliisin vaitiolovelvollisuuden vaikutuksesta esitutkinnasta tiedottamiseen Tomi Voutilainen
Mika Launiala
11.2.2016
Mika Kettunen Virkasuhteen purkaminen koeajalla Ulla Väätänen
Suvianna Hakalehto
14.3.2016
Heli Paavola Opettajan virkasuhteen irtisanominen alentuneen terveydellisen työkyvyn johdosta Ulla Väätänen
Suvianna Hakalehto
22.4.2016
Ville-Petteri Pulkkinen Varautumisvelvollisuus kuntien tehtäviä ulkoistettaessa Toomas Kotkas
Tomi Voutilainen
25.5.2016
Maija Säkäjärvi Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Homekoulut opetuksen järjestäjän haasteena Suvianna Hakalehto
Ulla Väätänen
17.6.2016
Teija Golnick Henkilötietojen käsittely työhönotossa Tomi Voutilainen
Toomas Kotkas
28.10.2016

Oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
   Viivästyskorko ja kohtuullistaminen Kalle Määttä
Riitta Ahtonen
 5.5.2010
Seidi Laamanen Tavaramerkit erityisesti yritysoikeussuunnittelun näkökulmaste Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
19.8.2010
Tuomas Vatanen Luovutusvoittovero metsätilakoon ohjauskeinona Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
8.5.2012
Emmi Muhonen Hallinnollisen taakan oikeustaloustieteellinen tarkastelu - Työnantajavelvoitteet työsuhteen elinkaarella Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
21.8.2012
Isamaria Räsänen Sääntelyteoreettinen analyysi suhdanneluonteisen korjausavustuksen toimivuudesta Anssi Keinänen
Emmi Muhonen
29.4.2013
Johanna Hanhinen Yhteiskeksinnön patentointi-ongelmia - erityiskysymyksenä vuokratyöntekijän oikeudet keksintöön Anssi Keinänen
Mia Kilpeläinen
13.5.2013
Juuso Leskinen Hankintojen sähköistäminen hankintatoimen ja yritysten näkökulmasta Anssi Keinänen
Mia Kilpeläinen
13.5.2013
Ville Tyrväinen Pitäisikö Suomen ottaa käyttöön alhaisempi promilleraja? - Oikeustaloustieteellinen näkökulma rattijuopumukseen ja promillerajan alentamiseen Anssi Keinänen
Mia Kilpeläinen
29.5.2013
Tommi Majanen Yhteinen määräävä markkina-asema - oikeustaloustieteellinen tarkastelu Anssi Keinänen
Emmi Muhonen
5.6.2013
Leena Jukka Tutkimusaineistojen tekijänoikeus oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
5.12.2013
Milla Määttä Tallennuspalvelun tarjoaja ja tekijänoikeuden loukkaus - oikeustaloustieteellinen tarkastelu Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
24.6.2014
Annika Hämäläinen Epäselvä tarjouspyyntö julkisissa hankinnoissa. Epäselvyyden syy markkinaoikeuden ratkaisuissa vuosina 2010-2013 Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
26.8.2014
Tommi Mäntylä Epäselvät tarjouspyynnöt ja tarjousten vertailu hankintayksikön virheenä: markkinaoikeuden ratkaisut 2011-2013 ja oikeustaloustieteellinen näkökulma Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
26.8.2014
Marianne Ahmaoja Jumalanpalveluksesta tekijänoikeuskorvaustako - Analyysi kuulemisesta tekijänoikeuslain 21 §:n jumalanpalvelusta koskevan säännösehdotuksen valmistelun aikana Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
25.11.2014
Juho Lehtoviita Suorahankinnat julkisissa hankinnoissa. Suorahankinnan käyttöedellytykset ja tarkoitus Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
30.3.2015
Mika Kemiläinen Vaikutusten arvioinnin laatu hallituksen esityksissä: tarkastelussa yhteiskunnalliset vaikutukset Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
1.6.2015
Tapio Aitta Perintöverosuunnittelun ja kuolinpesän verosuunnittelun keinot sekä niiden soveltaminen käytännön tilanteissa Anssi Keinänen
Riitta Ahtonen
8.6.2015
Antti Lahtinen
(OTM)
Oikeustaloustieteellinen näkemys kauppalain välillisiin vahinkoihin Anssi Keinänen
Emmi Muhonen
6.4.2016
Laura Lyytinen Sääntelyteoreettinen ja kansainvälinen katsaus sääntelyn sujuvoittamisen keinoihin Anssi Keinänen
Emmi Muhonen
27.5.2016
Katri Kakkuri Kilpailuttaminen ulkomaille suuntautuvissa potilaskuljetuksissa - laintutkimus sääntelyn toteuttamisen näkökulmasta Anssi Keinänen
Niko Vartiainen
18.10.2016

Rikos- ja prosessioikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Johanna Koponen Perheväkivallan ilmoitusvelvollisuus Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
 15.1.2010
Pekka Sallinen Kameravalvontaan liittyvä lainsäädäntö ja sen ongelmat rikosoikeudellisen vastuun näkökulmasta Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
5.2.2010

Tarja Koskela-
Laine

Eläintenpitokielto eläinsuojelulain vastaisten tekojen seuraamuksena Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
15.3.2010
Suvi Asikainen Eurojustin rooli kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
26.5.2010
Ville Kormilainen Kunnianloukkausrikokset internetin keskustelufoorumeilla Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
19.8.2010
Riikka Haverinen Lähisuhdeväkivallan sovittelu ja syyttämättä jättäminen Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
7.9.2010
Sanna Hyytiäinen Provokaation vaikutus teon rikosoikeudellisessa arvioinnissa ja seuraamusharkinnassa Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
14.2.2011
Martti Turunen Liiketoimintakielto lainvalvojan ja lainrikkojan näkökulmasta Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
21.2.2011
Lotta Hämäläinen Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja todistajan suojelu Suomessa Matti Tolvanen
Mika Launiala
30.3.2011
Laura Tammenlehto Syytteestä sopimisen soveltuminen suomalaiseen rikosprosessiin Matti Tolvanen
Mika Launiala
4.5.2011
Heikki Mäkimattila Ymmärtäminen on soveltamista. Lain soveltamisen haasteet laajojen talousrikosten esitutkinnassa Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
10.5.2011
Jouni Hirvonen Tackling private sector corruption in Europe - Harmonisation or fragmentation Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
30.5.2011
Jarkko Nevalainen Rikoslain 39:1:n 2 kohdan mukaiset hyväksyttävät syyt velallisen varallisuuden lahjoittamiselle tai muuten luovuttamiselle Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
1.6.2011
Matleena Wendelin Nuorisorangaistuksen soveltuvuus rangaistusvaihtoehtona Matti Tolvanen
Mika Launiala
8.6.2011
Sirpa Tammi Poistumisluvan ylitys ja rangaistusajaksi lukeminen - tutkimus hallintokäytännön yhteneväisyydestä Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
13.6.2011
Sami Anttila Poliisin suorittama tarkkailu ja tarkkailutiedon käyttö rikosprosessissa Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
31.10.2011
Julle Lehtinen Poliisimieheen kohdistuvat rikokset liikenteenvalvonnassa Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
3.11.2011
Heini Talhola Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Matti Tolvanen
Matti Myrsky
14.11.2011
Pirjo Hukkanen Eläintenpitokielto, liiketoimintakielto ja lähestymiskielto rikosoikeudellisina seuraamuksina Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
20.12.2011
Riina Keskinen Ehdonalainen vapauttaminen hyvinvointivaltiollisessa rikosoikeudessa Matti Tolvanen
Mia Kilpeläinen
17.2.2012
Tero Hakulinen Prostituutio, paritus ja seksinostokielto viranomaistoiminnan näkökulmasta Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
20.3.2012
Jukka Moilanen Vankilan kurinpitorangaistusjärjestelmä, kurinpitoprosessin eteneminen ja muutoksenhaku Matti Tolvanen
Mia Kilpeläinen
2.4.2012
Sirpa Turunen Ympäristörikos talousrikoksena. Ympäristön turmelemisrikokset talousrikosten kontekstissa Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
18.4.2012
Pirjo Laitinen Ulosottovelallisen oikeudesta itsekriminointisuojaan Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
9.5.2012
Ville Huusko Lapsen asema rikos- ja siviiliprosessissa Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
15.6.2012
Toni Nykänen Vangin karkaaminen. Kriminalisoinnin tausta, perusteet ja soveltamisala Matti Tolvanen 
Mia Kilpeläinen
3.7.2012
Tuula Neuvonen Hallinnollinen rikosoikeus - ratkaisu lieviin liikennerikkomuksiin vai uusi ongelma Matti Tolvanen
Mika Sutela
16.8.2012
Päivi Pylvänen Arvostelua vai halventamista? Kunnianloukkaus Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
28.1.2013
Elisa Silvennoinen Lapsiasianomistajan esitutkintakuulustelun tavoitteet ja niiden takeet Matti Tolvanen 
Mia Kilpeläinen
17.1.2013
Kimmo Tuulenkari Tutkinnan rajoittaminen Tullin tutkimissa talousrikoksissa Matti Tolvanen 
Mia Kilpeläinen
8.4.2013
Jukka Lankinen Laki muuttui - mikä muuttui. Lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta koskevan vuoden 2011 lakimuutoksen vaikutus poliisin vuosina 2010-2012 kirjaamiin perheväkivallaksi luokittelemiin rikosilmoituksiin Matti Tolvanen
Mika Sutela
17.4.2013
Mari Lehtimäki Ässät pöytään! Empiirinen tarkastelu rikosten tunnistamisesta ja poliisin tutkinnan sisällöstä vuoden 2007 palosyyn tutkinta -ilmoituksissa Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
18.4.2013
Thor Kottelin Pakkokeinot tietomurtorikosten esitutkinnassa Matti Tolvanen
Laura Tammenlehto
17.5.2013
Hanna Warro Vuosina 2006-2011 palvelleiden asevelvollisten sotilasrikokset ja kurinpitoseuraamukset Suomen merivoimissa Matti Myrsky
Matti Tolvanen
22.5.2013
Anu Mähönen Saako velallinen vaieta tai valehdella ulosottomenettelyssä Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
10.6.2013
Hanna Lammi Pahoinpitelyn uhrin oikeus korvaukseen henkisestä kärsimyksestä Matti Tolvanen
Laura Tammenlehto
11.6.2013
Annastiina Väänänen Kumpi erehtyi? Yksityisen henkilön petos luotonhakutilanteissa Matti Tolvanen
Sanna-Maria Klemetti
11.6.2013
Anna Asikainen Lähisuhdeväkivalta. Tutkimus lähisuhdeväkivallan sovittelusta ja fyysistä väkivaltaa sisältäneistä lähisuhdeväkivaltatapauksista Matti Tolvanen
Mia Kilpeläinen
14.8.2013
Jani Hämäläinen Yksityinen turvallisuusala ja valvonta - Vartioimisliikkeet valvonnan kohteena, vuosi-ilmoitukset valvonnan ja rikostorjunnan välineenä Matti Tolvanen
Jyri Paasonen
27.8.2013
Erkka Wilén Räjähderikoksiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö sekä räjähderikokset Suomessa 2008-2012 Matti Tolvanen
Heikki Kallio
10.9.2013
Lauri Kakkonen Virkatoimen väkivaltainen kostaminen - Virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen unohdettu elementti Matti Tolvanen
Mika Launia
16.9.2013
Suvi Leminen Salaiset pakkokeinot talousrikostutkinnassa - erityisesti talousrikostutkinnan tutkinnanjohtajien näkökulmasta Matti Tolvanen
Mika Sutela
24.9.2013
Lotta Joensuu Nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittäminen. Tilanteen tarkastelua nuoruuden näkökulmasta. Matti Tolvanen
Mia Kilpeläinen
27.9.2013
Mika Paaso Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen. Rikoslain 17:1a §:n soveltamiskäytäntöjä esitutkintaviranomaisessa Matti Tolvanen
Heikki Kallio
10.10.2013
Jyri Perokorpi Meidän on oltava hirveän varovaisia ennen H-hetkeä. Vangin yhteydenpidon rajoittaminen suljetussa vankilassa Matti Tolvanen
Mia Kilpeläinen
29.10.2013
Tuiku Valve Kerjäämisen kriminalisoinnin perustelut ihmiskaupan torjunnalla Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
17.12.2013
Tero Nevalainen Lääkkeiden internet-tilaamisen rangaistavuus Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
26.2.2014
Sanna-Mari Ahonen Rangaistuksen lajinvalintaperusteiden soveltaminen raiskausrikoksissa Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
3.4.2014
Jari Vuorenpää
(OTM)
Rikoksen paljastamisen ja rikoksen selvittämisen ero Matti Tolvanen
Mika Launiala
23.4.2014
Juha Leinonen Poliisin vapaa-ajan joukkoliikennepartiointi - toimivallan rajoitukset sekä virkavastuu Reima Kukkonen
Matti Tolvanen
11.6.2014
Jaana Leinonen-Nielsen Vankiloiden järjestyssääntöjen ja hallussapitomääräysten lainmukaisuus sekä niihin vuonna 2009 toteutettu uudistus yhdenvertaisuus- ja normaalisuusperiaatteiden näkökulmasta Matti Tolvanen
Anssi Keinänen
24.6.2014
Mirja Toivonen Rangaistusajan suunnittelu ja sen toteutuminen vankiloissa. Kehitysnäkymät vuodesta 2004 vuoteen 2013 Matti Tolvanen
Mia Kilpeläinen
31.7.2014
Veera Laine Lapsen kertomuksen luotettavuuden arviointi Matti Tolvanen
Elisa Silvennoinen
11.8.2014
Matti Pohjola Velallisen vilpillinen mieli ja itsekriminointisuoja ulosottomenettelyssä Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
26.8.2014
Lauri Salo Liiketoimintakieltojen karikoita väistellen Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
12.9.2014
Maija Piiroinen Oikeusvoimasta hallinto- ja rikosprosessin välillä Matti Tolvanen
Veijo Tarukannel
2.10.2014
Heikki Sandberg Yleinen kotietsintä rikosprosessuaalisena pakkokeinona Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
13.11.2014
Mikko Minkkinen Poliisin aseenkäyttö. Tutkielma poliisin ampuma-aseen käyttötapauksista Suomessa vuosina 2007-2012 ja poliisin ampuma-aseen käyttöä koskevasta oikeuskäytännöstä Matti Tolvanen
Mika Launiala
24.11.2014
Irma Komulainen Koiriin kohdistuneet eläinsuojelurikokset Suomen käräjäoikeuksissa 2011-2012 ja törkeän eläinsuojelurikoslajin tehokkuus Matti Tolvanen
Birgitta Wahlberg
25.11.2014
Aija Riikonen Nuoruusperusteinen syyttämättä jättäminen Matti Tolvanen
Heikki Kallio
18.12.2014
Laura Saarinen Valvottu vapautensa menettänyt - Empiirinen oikeustieteellinen tutkimus kameravalvonnan problematiikasta poliisivankiloissa Matti Tolvanen
Mia Kilpeläinen
10.2.2015
Esko Salo Opettajan oikeus takavarikoida luvaton esine tai aine Matti Tolvanen
Heikki Kallio
11.3.2015
Hanna Lejonqvist Luottamusta vai ennakointia tieliikenteessä Matti Tolvanen
Mika Sutela
16.3.2015
Niko Ruuskanen
(OTM)
Kotietsintä kotirauhan suojaa rajoittavana pakkokeinona Matti Tolvanen
Mika Sutela
14.4.2015
Pasi Tuominen Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Matti Tolvanen
Mika Launiala
20.4.2015
Mira Nieminen Nuoret kuljettajat tietliikenteen kriminaalipoliittisena ongelmana Matti Tolvanen
Mika Sutela
22.4.2015
Krista Vallila Tekijäntoimi ja vastuun kohdentaminen työturvallisuusrikoksessa oikeuskäytännön valossa Matti Tolvanen
Mika Launiala
27.4.2015
Visa Weckström Vastuun kohdentuminen ja osallisuusoppi osakeyhtiön elinkeinotoiminnassa tapahtuvassa passiivisessa veropetoksessa Matti Tolvanen
Mika Launiala
27.4.2015
Antti Hamari Vartija ja järjestyksenvalvoja järjestystä ylläpitävinä henkilöinä - Tarkastelussa rikosoikeudellinen vastuu ja suoja Matti Tolvanen
Mika Launiala
6.5.2015
Jonne Rinne Julkistettu tai muutoin tullut julkiseksi - Rikosoikeudellinen tutkimus sisäpiirintiedonluonteisuuden poistumisesta Matti Tolvanen
Mika Launiala
19.5.2015
Heidi Pennanen Lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö kansainvälisenä rikollisuutena - Suomalaisen rikosprosessin mahdollisuudet rikollisuuden vähentämiseksi Matti Tolvanen
Elisa Silvennoinen
19.5.2015
Kari Juntunen Automaattisen liikenteenvalvonnan ongelmat Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
25.5.2015
Marian Jecu Rahanpesun esirikos, tahallisuus ja tuottamus Matti Tolvanen
Mika Launiala
25.5.2015
Olli-Pekka Silvennoinen Velallisen petos ja itsekriminointisuoja ulosottomenettelyssä Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
25.5.2015
Jari Nikonen Esitutkinnan rajoittaminen Helsingin poliisilaitoksessa - edellytykset ja soveltamiskäytäntö Matti Tolvanen
Heikki Kallio
2.6.2015
Taija Penttinen Lapriasianomistajan oikeus - viivytyksettömään vai kiireelliseen esitutkintaan ja tukipalveluihin rikoslain 20-21 lukujen seksuaali- ja väkivaltarikoksissa Matti Tolvanen
Mia Kilpeläinen
3.6.2015
Jari-Pekka Holopainen Poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolakien sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muutosten vaikutukset Rikosseuraamuslaitoksen toimintaan Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
17.6.2015
Petri Walldén Ilmailurikokset. Häiriköinti ja henkilökunnan päihtymys lentoturvallisuuden vaarantajina Matti Tolvanen
Mika Sutela
17.6.2015
Jukka Lakkala Kansainvälinen yhteinen tutkintaryhmä tutkinnanjohtajan työvälineenä Matti Tolvanen
Heikki Kallio
26.6.2015
Mona-Kristiina Martiskainen 'Kokonaisuutena riittävän vakuuttavat toimenpiteet' Työturvallisuusrikoksen rangaistusvastuun tunnusmerkistötekijät Matti Tolvanen
Mika Launiala
29.6.2015
Niina Minerva Todistajan tuki ja rikosprosessi Matti Tolvanen
Elisa Silvennoinen
31.7.2015
Maaret Kieksi Rikoslainsäädäntö työturvallisuuslain tavoitteiden edistäjänä ja työsuojelun valvonnan tehosteena Matti Tolvanen
Mika Launiala
10.8.2015
Henri Rikander Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - laukaiseva tekijä Matti Tolvanen
Heikki Kallio
11.8.2015
Jesse Vainio Poikkeuksia esitutkintapakosta: toimenpiteistä luopuminen esitutkinnassa Matti Tolvanen
Mika Launiala
24.9.2015
Carita Turpeinen Poliisin hallinnollisessa menettelyssä määräämä ajokielto, seuraamuksen valinta ja oikeudelliset ongelmat Matti Tolvanen
Mika Sutela
2.10.2015
Kirsi Järvi Valvontarangaistuksen tukitoimet. Lainopillinen ja empiirinen tarkastelu Matti Tolvanen
Mika Launiala
7.10.2015
Saku Tielinen Asianosaisen oikeusturva esitutkintapäätöksissä Matti Tolvanen
Heikki Kallio
4.11.2015
Janne Hulkkonen Velallisen rikokset tahallisuuden ja osakeyhtiön passiivisen hallituksen jäsenen näkökulmasta Matti Tolvanen
Mika Launiala
17.11.2015
Timo Visti "Tässäkin pitää ottaa riskejä... kunhan ne ei nyt olis kovin dramaattisia ne epäonnistumiset" - Valvotun koevapauden päätösharkinta ja tuloksellisuus Matti Tolvanen
Mia Kilpeläinen
1.12.2015
Minna Soisalo Lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen pakkokeinoin Matti Tolvanen
Elisa Silvennoinen
1.12.2015
Tuomo Sallinen
(OTM)
"Nimeni on Charlie" - vihapuhe sananvapauden rajoittajana Matti Tolvanen
Heikki Kallio
14.12.2015
Paula Lehmusjärvi
(OTM)
Kansallinen turvallisuus vastaan yksilön oikeudet - ulkomaalaisen karkoittaminen rikosoikeudellisella perusteella Matti Tolvanen
Heikki Kallio
29.12.2015
Minna Hämäläinen Tutkintavangin yhteydenpidon rajoittaminen Matti Tolvanen
Heikki Kallio
31.12.2015
Petri Launiainen Hyötykonfiskaatio ympäristörikoksissa Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
11.2.2016
Taija Kostamo Esitutkinnan kysymykset Matti Tolvanen
Heikki Kallio
26.2.2016
Johanna Kasanen
(OTM)
Asianajajan salassapitovelvollisuus suhteessa päämieheen Matti Kunnas
Matti Tolvanen
9.3.2016
Hannu Heinonsalmi Sallitun ja kielletyn verontorjunnan rajaaminen vero-oikeudessa ja rikosoikeudessa Matti Tolvanen
Niko Svensk
14.3.2016
Jarna Tanskanen Seksiperäisen ihmiskaupan uhrit Suomen rikosprosessissa Matti Tolvanen
Heikki Kallio
14.4.2016
Emmi Torni Raiskaussäännöksillä suojeltavan oikeushyvän ulottuvuudet Matti Tolvanen
Heikki Kallio
21.4.2016
Jussi Helesvirta Itsekriminointisuoja tieliikenteessä Mika Launiala
Matti Tolvanen
21.4.2016
Simeon Oikarinen
(OTM)
Ilmaisuvapautta rajoittavat esitutkintakeinot erityisesti oikeussuojakeinojen näkökulmasta Mika Launiala
Matti Tolvanen
21.4.2016
Janne Lepsu Salaiset pakkokeinot rikosprosessissa ja yksityiselämän suoja Mika Launiala
Matti Tolvanen
27.4.2016
Joel Hyväri Ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 38§:n mukainen määräämiskielto yhteisössä ja ulosmittaamisen problematiikka Mika Launiala
Matti Tolvanen
2.5.2016
Kalle Kesälä Henkilöstötarkastus ja siinä sovellettavat yleiset periaatteet Mika Launiala
Matti Tolvanen
2.5.2016
Pekka Keskinen Rikossyytteen autonomisuus vangin kurinpitokäsittelyssä Matti Tolvanen
Mika Launiala
2.5.2016
Emmi Koskinen Ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttyminen ja tulkinta Matti Tolvanen
Heikki Kallio
4.5.2016
Eija Salmela Terveydenhuollon ammattihenkilö todistajana ja asiantuntijana rikosoikeudenkäynnissä Matti Tolvanen
Mika Launiala
4.5.2016
Riitta Antikainen Poliisi pamputtaa. Poliisin väitetyt voimankäytöt Matti Tolvanen
Heikki Kallio
19.5.2016
Sanna Karhunen Valvontarangaistuksen velvollisuuksien törkeä rikkominen - tutkielma lain soveltamisesta Matti Tolvanen
Heikki Kallio
7.6.2016
Marko Tuominen Rikoskonkurrenssi - Rikosten yksiköityminen: Useampi yksittäinen varkausrikos (RL 28:1), vai yksi(köity) törkeä varkaus (RL 28:2) Matti Tolvanen
Heikki Kallio
9.6.2016
Pasi Jarkko
(OTM)
Kieltoerehdyssäännöksen perusoikeuslähtöinen tulkinta Matti Tolvanen
Heikki Kallio
1.7.2016
Jani Oksman Summaaristen rikosasioiden käsittelyn uudistus - vanhoista ongelmista uusiin haasteisiin Matti Tolvanen
Heikki Kallio
22.8.2016
Silja Konttinen
(OTM)
Järjestäytynyt rikollisuus rangaistusvastuun portailla Matti Tolvanen
Heikki Kallio
26.8.2016
Jyri Perokorpi
(OTM)
Rikosasian vastaajan oikeus tulla kuulluksi oikeudenkäynnissä Matti Tolvanen
Mika Launiala
29.9.2016
Reetta Vuorinen Elatusapusaatavien kansainvälinen ulosottoperintä. Lapsen elatusavun perintää ohjaavasta sääntelystä oikeusvertailuun Matti Tolvanen
Heikki Kallio
17.10.2016
Johanna Halttunen Kielelliset oikeudet osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä esitutkintavaiheessa Matti Tolvanen
Heikki Kallio
24.10.2016
Mervi Kuusisto Poliisin toimivalta estää ja selvittää naapureiden välisiä rikoksia Matti Tolvanen
Heikki Kallio
8.11.2016
Heino Kosonen Matkustuskiellosta päättävän viranomaisen toimivallan tarkkarajaisuus ja täsmällisyys Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
11.11.2016
Hanna Niskakangas Silminnäkijätunnistamisen luotettavuus Matti Tolvanen
Hanna Lahtinen
14.11.2016
Pasi Mäkinen
(OTM)
Epäillyn oikeusturvan takeet esitutkinnassa Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
21.11.2016
Henri Pelkonen Metsähallituksen erätarkastajan toimivaltuudet metsästyksen valvonnassa Matti Tolvanen
Reima Kukkonen
23.11.2016

Siviilioikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Heli Koistinen Työsuhteen päättäminen työntekijän vapaa-aikaan liittyvällä perusteella Soili Nystén-Haarala Tarmo Miettinen 31.5.2010
Jukka-Pekka Tyni Julkisten hankintojen tarjousvertailun ongelmakohdat vuosien 2008-2009 markkinaoikeuskäytännön perusteella Soili Nystén-Haarala
Riitta Ahtonen
19.11.2010
Maria Kuikka Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus työvoiman käytön vähentämisessä Soili Nystén-Haarala Tarmo Miettinen 4.5.2011
Tuula Korpi Vaimolla ei ole oikeutta miehen omistamiin moottoriajoneuvoihin ja nautaeläimiin - Empiirinen tutkimus avioehtosopimusten muotovaatimuksista, rekisteröinnistä ja sopimusosapuolista Soili Nystén- Haarala Mirjami Paso 9.6.2011
Anne Koponen Sivullisen mahdollisuus vedota pätemättömyysperusteisiin Soili Nystén- Haarala
Tapio Määttä
20.6.2011
Päivi Virta Avoliittolain 8 § - avopuolison edellytyksistä saada hyvitystä Soili Nystén-Haarala
Antti Kolehmainen
3.7.2012
Pirjo Silius-Miettinen Rakentamisen tietomalli - huomioitavaa hankinnassa ja ennakoivassa sopimisessa Soili Nystén-Haarala
Antti Kolehmainen
26.9.2011
Maiju-Leena Kauppinen Puhtaiden varallisuusoikeudellisten vahinkojen syntyminen osakeyhtiössä ja niiden korvaaminen osakeyhtiölain perusteella Soili Nystén-Haarala
Antti Kolehmainen
31.5.2012
Anni Nojonen Sosiaalisten suoritusesteiden suhde oikeustoimilain sovittelusäännökseen Soili Nystén-Haarala
Antti Kolehmainen
5.7.2012
Kaisa Varis Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa

Soili Nystén- Haarala
Antti Kolehmainen

21.9.2012
Mari Viiman Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa Soili Nystén- Haarala
Antti Kolehmainen
20.11.2012
Päivi Koponen Päämiehen kuuleminen osana hyvää edunvalvontatapaa holhoustoimilain mukaisessa edunvalvonnassa Soili Nystén- Haarala
Antti Kolehmainen
13.12.2012
Emma Valkonen Kaupankäyntiä verkossa - tutkimus sähköisen kuluttajakaupan sääntelystä Suomessa ja Euroopan unionissa Soili Nystén- Haarala
Antti Kolehmainen
21.12.2012
Tero Niemelä Lojaliteettiperiaate, yleiset käytännöt ja hyvä rakentamistapa rakennusurakkasopimuksissa Soili Nystén- Haarala
Antti Kolehmainen
21.12.2012
Johanna Luukkonen Hankintasopimuksen muunneltavuus sopimuksen kolmantena osapuolena olevan tarpeesta Mia Hoffrén
Antti Kolehmainen
10.4.2013
Niina Kukkonen Asuinkiinteistön kaupan salainen virhe ja ostajan oikeus hinnanalennukseen Mia Hoffrén
Antti Kolehmainen
18.4.2013
Elena Gröhn Ulkomaiset investoinnit Venäjälle: oikeudet, suoja- ja rajoitusmekanismi (yleisnäkymät lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön) Soili Nystén- Haarala
Antti Kolehmainen
16.5.2013
Petri Pakarinen Vastuukysymyksiä vapaaehtoistyössä aatteellisessa yhdistyksessä Mia Hoffrén
Antti Kolehmainen
16.5.2013
Sari Pohjolainen Rakennuksesta aiheutuvat sisäilmaongelmat työturvallisuuskysymyksenä Tarmo Miettinen
Antti Kolehmainen
13.6.2013
Heini Eskelinen Bloggaajan sananvapaus, tekijänoikeus ja oikeudellinen asema Mia Hoffrén
Antti Kolehmainen
24.6.2013
Marko Rossi Sähköinen huutokauppa: julkisten hankintojen uusi haaste ja mahdollisuus Mia Hoffrén
Tomi Voutilainen
12.9.2013
Antti Tuukkanen Hankintayksiköt innovaatio-ostoksilla. Kuinka hankkia innovaatioita kilpailuttamatta Mia Hoffrén
Tomi Voutilainen
29.11.2013
Minna Murto-Unkila Pääomalaina yrityssaneerauksen järjestelynä ja ennenaikaisesti päättyvässä saneerausmenettelyssä Mia Hoffrén
Antti Kolehmainen
16.12.2013
Maria Alavuotunki Vakuutuslautakunnan lausunnolle asetetut vaatimukset ja niiden toteutuminen Antti Kolehmainen
Mia Hoffrén
23.1.2014
Kirsi Kaasinen Itsemääräämisoikeus, oikeus elämään, yksityiselämän suoja ja omaisuudensuoja edunvalvontavaltuutuslaissa Antti Kolehmainen
Katja Lindroos
5.2.2014
Suvi Sainio Pikaluotot historiaan - Velkaongelmat kuriin Mia Hoffrén
Antti Kolehmainen
19.3.2014
Raija Anttonen Avoliitosta avoeroon - yhteistalouden purkaminen avoliiton päättyessä Mia Hoffrén
Antti Kolehmainen
8.5.2014
Jarkko Pesu Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin rajat Tomi Voutilainen
Mia Hoffrén
15.5.2014
Sirpa Leväinen Kuntaomisteisen osakeyhtiön omistajanohjaus Mia Hoffrén
Katja Lindroos
30.6.2014
Sanna Simola Edunvalvojan määrääminen henkilön vastustaessa edunvalvontaa Katja Lindroos
Antti Kolehmainen
2.7.2014
Niina Ruuskanen Hankintasopimuksen muuttaminen suhteessa kilpailuttamisvelvoitteeseen Tomi Voutilainen
Niina Ruuskanen
18.12.2014
Jaana Paavilainen Tavaramerkki ja sen käyttö markkinoinnissa Katja Lindroos
Matti Niemi
27.2.2015
Marko Mykkänen Avio-oikeus ja puolisoiden sopimusvapauden rajat Antti Kolehmainen
Katja Lindroos
26.3.2015
Pia Eskelinen Hukou. Women Hold Up Half the Sky. Does the Chinese Hukou System Treat Rural Women Unequally? Matti Niemi
Katja Lindroos
26.3.2015
Laura Ylitalo Osapuolten vastuut julkisen hankintaprosessin tuloksena syntyvässä oikeussuhteiden verkostossa Antti Kolehmainen
Matti Niemi
15.4.2015
Joonas Huuhtanen Kuluttajan etämyyntisopimusta koskeva peruuttamisoikeus ja tuotteen arvon alenemiseen perustuva korvausvelvollisuus Katja Lindroos
Antti Kolehmainen
23.4.2015
Tuula Asikainen Huoneiston hallintaanotosta asunto-osakeyhtiössä Matti Niemi
Antti Kolehmainen
1.6.2015
Laura Siegberg Maankäyttösopimus ja maanomistajan varallisuusoikeudet Katja Lindroos
Matti Niemi
31.8.2015
Hannu Toivonen Sosiaalisesti vastuulliset julkiset hankinnat Tomi Voutilainen
Anssi Keinänen
28.9.2015
Tiia Kallinen Palauttamisen lapsen edun mukaisuus kansainvälisissä lapsikaappauksissa Matti Niemi
Suvianna Hakalehto
9.11.2015
Elisa Mattila Lääketieteellisen syy-yhteyden arviointi ja merkitys henkilövahingoissa tapaturmavakuutuslakia sovellettaessa Matti Niemi
Katja lindroos
16.11.2015
Ulla-Maija Asikainen Pikaluottojen hintasääntelyn tavoitteet Katja Lindroos
Anssi Keinänen
3.12.2015
Anu Kolari Salassapitovelvollisuus työntekijän kilpailukieltosopimuksessa Katja Lindroos
Antti Kolehmainen
30.12.2015
Niina Kukkonen
(OTM)
Asuinkiinteistön kuntotarkastus - kuntotarkastajan vastuu sopimussuhteeseen nähden kolmanteen Matti Niemi
Antti Kolehmainen
22.1.2016
Viivi Kauppi Pitäisikö positiivinen perintösopimus sallia Suomen lainsäädännössä? Antti Kolehmainen
Katja Lindroos
30.3.2016
Anna-Rosa Asikainen
(OTM)
Maanvuokralain mukaisen metsänvuokrasopimuksen keskeiset ehdot Matti Niemi
Antti Kolehmainen
6.4.2016
Kukka-Maria Mustonen Työvoiman ottamisen rajoitukset kollektiiviperusteisen irtisanomisen yhteydessä Matti Niemi
Onerva-Aulikki Suhonen
15.4.2016
Valtteri Laukkanen
(OTM)
Kiinteistön myyjän pidättymisoikeuden sivullissitovuus Matti Niemi
Laura Tammenlehto
11.5.2016
Paula Pellikka Lapsen osallisuus peruskoulussa Suvianna Hakalehto
Jonna Kosonen
27.5.2016
Saara Holopainen Yhteydenpidon rajoittaminen sijaishuollossa Suvianna Hakalehto
Heidi Poikonen
2.6.2016
Anna Kosonen
(OTM)
Tavaramerkin suojaaminen franchising-sopimuksissa: Case Ranchising® Katja Lindroos
Laura Tammenlehto
17.6.2016
Tuomo Partanen Isännöitsijän vastuu isännöitsijäntodistuksen virheistä Matti Niemi
Onerva-Aulikki Suhonen
7.9.2016
Liisa Heikkinen Päämiehen edun toteutuminen valittaessa vaihtoehtoa asioiden hoitamiseksi oikeudellisen toimintakyvyn heikennyttyä Antti Kolehmainen
Kaisa Varis
21.9.2016

Valtiosääntöoikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
 Tuomo Lukkarinen  Normihierarkia Saksan oikeusjärjestelmässä - eurooppaoikeudellisia näkökulmia Mirjami Paso
Maija Pitkänen
 13.6.2011
Outi Saarinen Lapsi ja vanhempi - lapsen etu ja vanhemmuuden oikeudet lääketieteellisissä toimenpiteissä Mirjami Paso
Maija Pitkänen
3.7.2012

Ympäristöoikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Antti Kohopää Energiatehokkuussääntely. Tutkielma suomalaisesta energiatehokkuussääntelystä ohjauskeinonäkökulmasta. Erityistarkastelussa energiatehokkuussopimusjärjestelmä. Ismo Pölönen
Tapani Pesonen
11.3.2010
Paula Karsi-Ruokolainen Roskaaminen kielletty - viranomaisen jälkikäteiset keinot puuttua roskaamiseen Ismo Pölönen
Matti Tolvanen
27.5.2010
Vappu Kunnaala Alueen pelastustoimen oikeudet ja velvollisuudet alusöljyvahinkojen ensitorjunnassa Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
20.12.2010
Veli-Matti Uski Ympäristöoikeudellinen aloituslupajärjestelmä - Lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpano Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
20.12.2010
Riitta Jalkanen Metsälain 10.2 §:n ja 10.3 §:n implementointi. Metsätoimihenkilöiden oikeudellisen osaamisen kehittyminen täytäntöönpanoprosessissa Pohjois-Karjalassa Tapio Määttä
Ismo Pölönen
3.3.2011
Niina Ryhänen Ympäristövastuut yrityksen konkurssissa Tapio Määttä
Ismo Pölönen
21.4.2011
Heli Romppanen Rakennussuojelun korvauksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueelle Tapio Määttä
Susanna Wähä
28.6.2011
Kimmo Huttunen Maakuntakaavan viranomaisvaikutus metsien käytön ohjauksessa MRL 32.2 §:n mukaan Tapio Määttä
Ismo Pölönen
9.12.2011
Aku Laatikainen Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivalta ja sen siirtäminen Tapio Määttä
Ismo Pölönen
26.1.2012
Aino Pietarinen Ennakkosuostumusmenettely kansainvälisen ympäristöoikeuden järjestelmässä Tapio Määttä
Tuomas Kuokkanen
10.5.2012
Aleksis Ahvensalmi REACH- asetuksen mukainen lupamenettely Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
15.6.2012
Marko Haavisto LSL 53 §:n merkityksellisen haitankorvauskysymys ja haitan arvioimistapa oikeus- ja toimituskäytännössä Tapio Määttä
Kimmo Malin
18.6.2012
Janne Myntti Luontodirektiivin 6.2 artiklan heikentämis- ja häirintäkiellon implementointi Tapio Määttä
Lea Halonen
27.6.2012
Ville Voima Ympäristöhallinnon inventointiaineistojen ja ohjeiden merkityksellisyys maa-aineslain oikeuskäytännön valossa Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
27.9.2012
Markku Remes Metsänuudistamisen laiminlyöntiin puuttuminen metsälain 20 §:n mukaan Tapio Määttä
Lea Halonen
18.10.2012
Antti Ruonaniemi Kaupunkien viheralueiden suojelu

Tapio Määttä
Kimmo Malin

8.2.2013
Jaakko Gustafsson Laitosmuotoisten vesihuoltopalvelujen kustannusten kattaminen ja hinnoittelu. Ohjausvaikutukset, arviointi, menettelylliset kysymykset ja päätöksentekomenettely Tapio Määttä
Kimmo Malin
18.6.2013
Justiina Vaittinen Järjestetty jätteenkuljetus. Empiirinen tutkimus järjestettyä jätteenkuljetusta koskevista hallinto-oikeuden päätöksistä uuden jätelain näkökulmasta Tapio Määttä
Lea Halonen
24.6.2013
Topi Turunen Jätteen luokittelusta poistuminen Tapio Määttä
Jussi Kauppila
27.11.2013
Tuija Hippeläinen Oikeutta oikaisuvaatimuksella. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätösten johdosta tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely. Ismo Pölönen
Lea Halonen
5.5.2014
Juha Perho YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksissa - ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 6 §:n mukainen päätöksentekomenettely ja hallintokäytäntö Ismo Pölönen
Anssi Keinänen
19.11.2014
Aino Hirvijoki Uusi ympäristönsuojelulaki ja direktiivilaitosten luvitus Ismo Pölönen
Hilkka Heinonen
25.11.2014
Miitta Jokinen Yleiskaavoitus ja maisematyölupa metsien käytön ohjauskeinoina Ismo Pölönen
Kimmo Malin
16.1.2015
Eila Kaliste Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin: 3 R -periaatteet eläinten suojelun oikeudellisena mekanismina Tapio Määttä
Birgitta Wahlberg
7.4.2015
Petriina Wäre Viemäritulvavahinkojen korvattavuus vesihuoltolaitoksen vastuuvakuutuksesta Tapio Määttä
Kimmo Malin
14.9.2015
Ida Mikkola Kalatalousvelvoitetta ja -maksua koskevien määräysten tarkistaminen vesilain (587/2011) 3 luvun 22 §:n mukaisesti Tapio Määttä
Niko Soininen
23.10.2015
Emil Kuosmanen Joustava rasituskynnys immissiosuhteissa Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
27.10.2015
Konsta Luukka Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa - tarkastelussa sekä ajantasainen että uudistuva hankintalainsäädäntö Tapio Määttä
Tomi Voutilainen
3.12.2015
Sini Hautala Ennakkoneuvottelumenettely ympäristölupaa edellyttävissä hankkeissa - nykytila ja kehittämistarpeet Tapio Määttä
Ismo Pölönen
29.12.2015
Hanne Lohilahti Yhteisvaikutukset ympäristöoikeudessa Tapio Määttä
Ismo Pölönen
3.6.2016
Outi Ratamäki Metsästysrikosten ja eläinsuojelurikosten konkurrenssi - erityistarkastelussa suurpetojen salametsästys Suoemssa vuosina 2005-2010 Ismo Pölönen
Matti Tolvanen
16.6.2016
Katja Tirkkonen Kannanhoidollinen sudenkaatokiintiö, suotuisa suojelutaso ja varovaisuusperiaate Tapio Määttä
Lea Halonen
27.6.2016
Jonna Rytkönen Ihmisoikeudet meluhaittojen tulkinnassa Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
22.8.2016
Niina Kosunen
(OTM)
Oikeudellinen argumentaatio ja ympäristöperusoikeus - tulkinta- ja argumentaatioteoreettinen tutkimus KHO:n oikeuskäytännöstä Tapio Määttä
Niko Soininen
22.8.2016
Mirella Miettinen Comparison of the approaches to regulate environmental, health, and safety risks of nanomaterials in the chemicals, food, and pesticides/biocides sectors in the EU and the US Tapio Määttä
Ismo Pölönen
31.8.2016
Joonas Alaranta
(OTM)
Vaarallisten kemikaalien rajoittamiskeinot EU-sääntelyssä Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
22.9.2016
Jasmin Heiskanen Ympäristösuojelullisesta hallintopakosta ja ne bis in idem -periaatteesta Tapio Määttä
Ismo Pölönen
2.11.2016
Kiira Jaaksola Luonnonsuojelulain 64 a §:n heikentämiskielto Tapio Määttä
Lea Halonen
2.11.2016
Mauri Keränen Viranomaistoimivalta vesilain mukaisissa ojitusasioissa Tapio Määttä
Niko Soininen
21.11.2016
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Pauliina Palmgrén Haja-asutuksen jätevesihuollon tehostaminen - Hajajätevesiasetuksen (VNA 542/2003) implementaatio Ismo Pölönen
Hilkka Heinonen
19.5.2010
Niko Soininen Vesilain 2 luvun 6.2. §:n mukainen intressivertailu - Teoria, käytäntö ja perusteleminen Tapio Määttä
Ismo Pölönen
17.1.2011
Susanna Suomalainen Malminetsinnän ja kaivostoiminnan vakuudet kaivoslain ja ympäristönsuojelulain nojalla Tapio Määttä
Kimmo Malin
18.6.2012
Aino Heikura Asetuksenantovaltuus ja lainsäädäntövallan siirtäminen ympäristöoikeudessa Tapio Määttä
Lea Halonen
26.6.2012
Maria Kunnari Ympäristösuojelulain 65 §:n mukainen rekisteröintimenettely Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
26.6.2012
Jussi Airaksinen Luonnonarvojen huomioiminen ympäristölupaharkinnassa ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksessa Tapio Määttä
Hilkka Heinonen
27.8.2013
Matti Mikkelä Yhteistoteutus vesistöjen ruoppaus- ja niittohankkeissa Tapio Määttä
Niko Soininen
5.12.2013
Jessi Häkämies Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavan yleiskaavan sisältövaatimukset Tapio Määttä
Susanna Wähä
20.1.2014
Eija Miettinen Price Supplements and Public Investment Aids for Wind Power in Finland and Denmark Tapio Määttä
Kim Talus
30.6.2016
Environmental and Climate Change Law
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Marianne-Beatrice Kraus International Governance of Research on Solar Geoengineering Kati Kulovesi
Seita Romppanen
19.5.2015
Martin Steffen Demand-side Response - Key to Energy Efficiency Goals Kati Kulovesi
Seita Romppanen
19.5.2015
Ridwan O. Ajisegiri Regional Multilateral Environmental Agreements as Tools for Promoting Cooperation in Marine Oil Pollution Preparedness and Response: The Case of the 2013 Arctic Council Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic Harro van Asselt
Seita Romppanen
9.3.2016
Punam Noor Eco-feminist approaches to Climate Change Policies and Legislations: Bangladesh in Context Harro van Asselt
Sabaa Ahmad Khan
23.8.2016
Maija-Liisa Fors Realizing the Obligations under the UNFCCC for the Technology Transfer for Adaptation to Least Developed Countries Harro van Asselt
Yulia Yamineva
29.9.2016
Environmental Policy and Law
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Outi Manninen Material Scope of the Nagoya Protocol; What Compromises the Subject Matter of "Genetic Resources"? Kati Kulovesi
Seita Romppanen
1.12.2014
International Economic and Resources Law
Nimi Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Dyann Obeng-Darko Renewable Energy in Ghana and the Lessons from the EU: A Comparative Examination of Regulatory Support Schemes Kim Talus
Sirja-Leena Penttinen
2.3.2016
Yanjing Zou EU Food Safety Regulation as a Model for China: Comparative Study Katja Lindroos
Tura Husen
17.6.2016
Silas Obinna Okuefuna LGBT and the Law: Protecting the Rights of Minorities in Nigeria Katja Lindroos
Mia Kilpeläinen
11.11.2016