Filosofia

Filosofiaa on sanottu kaikkien tieteiden äidiksi, koska jokainen erityistiede on aikanaan ollut osa filosofiaa ja itsenäistynyt vasta sitten, kun on kyennyt omilla tutkimusmenetelmillään hankkimaan tosiasiatietoa maailmasta. Filosofia ei tutki tosiasioita vaan niiden löytämiseen käytettäviä metodeja, niiden ymmärtämiseen tarvittavia käsitteitä ja niitä koskeville käsityksille esitettyjä perusteita. Filosofia on siten ajattelua koskevaa ajattelua.

Filosofia jaetaan perinteisesti teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettiseen filosofiaan kuuluvat tiedon mahdollisuutta ja perusteita tutkivat tietoteoria ja tieteenfilosofia, sekä kaikkein yleisimpiä olemassaoloon liittyviä kysymyksiä pohtiva metafysiikka. Käytännöllisen filosofian puolelle kuuluvat ihmisten käytännön elämään läheisemmin liittyvät osa-alueet: etiikka, yhteiskuntafilosofia ja oikeusfilosofia. Ne tutkivat yksilön ja yhteisön toimintaan liittyviä arvo- ja normikysymyksiä.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella filosofiaa on mahdollista lukea sivuaineena perus- ja aineopintojen laajuuden verran. Oikeustieteiden syventävissä opinnoissa on myös yksittäisiä filosofian oppiaineen tuottamia kursseja. Filosofian opetus keskittyy erityisesti käytännöllisen filosofian eri osa-alueiden kursseihin ja oikeus- ja yhteiskuntatieteiden metodikursseihin. Oppiaineen henkilökunnan tutkimusintressit painottuvat oikeusfilosofiaan, erityisesti oikeudellisen argumentaation ja tulkinnan, oikeuden ja moraalin suhteen, sekä eri oikeudellisten käsitteiden analyyttiseen tutkimiseen. Filosofeilla on paljon tutkimus- ja opetusyhteistyötä eri oppiaineiden kanssa.

Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa perustavista käsitteellisistä, metodologisista ja arvo-ongelmista kiinnostuneille. Erityisesti jatko-opinnoissa siitä voi olla suurta hyötyä, koska se antaa hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa myös filosofian alueen ulkopuolelle. Näitä tarjoavat erityisesti argumentaation ja tieteenfilosofian kurssit.

Filosofian opetus

Opintojaksojen kuvaukset ja opetuksen aikataulut löytyvät WebOodista (Opintojaksot / opetus  – Oppaittain – Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta – Filosofian opinto-opas).

Oppiaineiden luentorungot löytyvät WebOodista opintojaksokuvauksista. 

Ohje esseiden kirjoittamiseen
Logiikka ja argumentaatio 2011
Oikeudellinen argumentaatio 2017
Metafysiikka
Oikeusfilosofia

Filosofian tentit

Filosofian perus-, aine- ja syventävien opintojen kirjatentit suoritetaan sähköisinä tentteinä verkossa osoitteessa http://stentti.uef.fi, missä myös tentteihin ilmoittaudutaan. Joensuun kampuksella sähköisen tentin tenttitila on kampuskirjastossa Careliassa 2. kerroksessa, sali 2A (yhteiskuntatieteet). Kuopion kampuksella tenttitila on Mediteknian, 1. kerroksessa, huone 1029. Savonlinnan kampuksella tenttitila sijaitsee kirjaston yhteydessä huoneessa B116b.

Tarkemmat ohjeet tenttimisestä löytyvät osoitteesta www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti

Filosofia sivuaineena

Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa perustavista käsitteellisistä, metodologisista ja arvo-ongelmista kiinnostuneille. Erityisesti jatko-opintoja ajatellen filosofian opinnot antavat hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa perinteisen filosofian alueen ulkopuolelle.

Oikeustieteiden sivuaineopiskelu

Oikeustieteiden sivuainekokonaisuudet WebOodissa