Etäopiskelu

Oikeustieteen opintoja on mahdollista suorittaa melko paljon myös etäopintoina. Monet oikeustieteiden opintojaksoista voi suorittaa kirjatentteinä omalla kotipaikkakunnalla, Moodle-tentillä verkossa tai kirjallisilla tehtävillä. Luennoille ei ole osallistumispakkoa, ellei siitä ole opintojaksokuvauksessa erikseen määrätty. Seminaarimuotoisten opintojaksojen ja esim. oikeustapausharjoitusten suorittaminen kuitenkin edellyttää aina osallistumista seminaaritapaamisiin.

Etäopintojen suunnittelu

Etäopiskelu vaatii aina erityistä suunnittelua. Etäopintojen suunnittelu tapahtuu lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin yleensäkin opintojen suunnittelu: ensimmäiseksi selvitetään tutkintorakenteesta ja opinto-oppaasta, mitä opintoja tutkintoa varten on suoritettava. Opintojaksojen valinnassa ja aikatauluttamisessa sitten otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon etäsuoritusmahdollisuudet tai muut vaihtoehtoiset suoritustavat. Myös etäopiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin.

Etäopiskelijan tärkeimpiä työkaluja on WebOodi, johon kirjaudutaan sisälle yliopiston sähköpostitunnuksilla (opintojaksojen kuvauksia ja aikatauluja pääsee selaamaan myös ilman kirjautumista). WebOodissa opiskelija voi selata opintosuorituksiaan, jotka päivittyvät samanaikaisesti, kun kuulustelujen tulokset tallennetaan. Opintojaksojen suoritustavat käyvät ilmi WebOodista opintojaksokuvauksista. Pakollista läsnäoloa edellyttävät opintojaksot käyvät ilmi myös oikeustieteiden tenttitaulukosta. Opinto-oppaat sekä tenttitaulukko löytyvät myöskin oikeustieteiden nettisivuilta.

Etäopiskelijan on erityisen tärkeää seurata oikeustieteiden laitoksen tiedotusta. Oikeustieteiden opiskelijat -Yammer on laitoksen ensisijainen tiedotuskanava. Oikeustieteiden opiskelijat -Yammerissa tiedotetaan opiskelijoita ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista ja esim. harjoittelupaikoista. Opiskelijan vastuulla on seurata viestintää ja huomioida itse asettamansa asetukset viesteille.

Mistä löytyy tietoa?

Oikeustieteiden laitoksella ohjausta antavat:

Yleisten oikeusjärjestysopintojen suorittaminen etäopintoina

Oikeustieteiden opinnot aloitetaan suorittamalla Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op). Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin kuuluvista opintojaksoista seuraavat kurssit on mahdollista suorittaa etänä:

5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op
suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen Digicampus-Moodlessa.

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
suoritustapa: Luennot (20 t, vapaaehtoiset) ja kirjallisuuden tenttiminen oikeustieteiden yleisenä tenttipäivänä.

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu. Lisäksi vapaaehtoiset luennot (28 tuntia) ja niihin sisältyvät harjoitukset.  

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
suoritustapa: Luennot (20 t, vapaaehtoiset). Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin. Kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen oikeustieteiden yleisenä tenttipäivänä.

5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op
suoritustapa: Luennot (12 t, vapaaehtoiset) ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen. Kurssi suoritetaan kolmella kirjallisella tehtävällä.

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
suoritustapa: Luennot (24 t, vapaaehtoiset), omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, vapaaehtoisen esseen kirjoittaminen sekä oikeudenkäyntien seuraamista 10 tuntia, josta kirjoitetaan lyhyt vapaamuotoinen raportti (5 sivua). Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. Tuomioistuintoiminnan seuraamisen voi suorittaa kaikissa käräjäoikeuksissa ja muissa tuomioistuimissa, joiden käsittelyjä pääsee seuraamaan.

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
suoritustapa: Luennot (20 t, vapaaehtoiset) ja kirjallisuuden tenttiminen oikeustieteiden yleisenä tenttipäivänä.

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op
suoritustapa: Luennot (42 t), luentoja edeltävä ennakkotehtävä, viimeisellä luentokerralla tehtävä oikeustapausharjoitus sekä Moodle-tentti. Kurssin luennoille osallistuminen ja ennakkotehtävä ovat vapaaehtoisia.

5311605 Sopimusoikeus 5 op
suoritustapa: Luennot (20 t, vapaaehtoiset). Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin sekä niiden tenttiminen. 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
suoritustapa: Luennot (24 t, vapaaehtoiset) sekä omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. 

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op
suoritustapa: Johdattelevat luennot (20 t, vapaaehtoiset). Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallisuuden tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. 

5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
suoritustapa: Osallistuminen luennoille (30-32 t, joista poissa voi olla korkeintaan 6 tuntia), harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja. Luennot tallennetaan ja kurssin voi suorittaa myös osallistuen siihen kokonaan tai osittain etänä, jolloin opiskelijan on osallistuttava erillisiin etänä toteutettaviin purkutilaisuuksiin (pakollisia).

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös Hämeen kesäyliopistossa ja Helsingin kesäyliopistossa.

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
suoritustapa: Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla: 1) Luennot ja esseetehtävät: Opiskelija osallistuu luennoille (12 t) sekä laatii luentojen ja kirjallisuuden perusteella vastaukset luennoilla jaettaviin tehtäviin. Suoritustapa edellyttää osallistumista kaikille luennoille (korkeintaan yhden kerran eli 3 tunnin poissaolo mahdollinen). Luennot myös tallennetaan katsottaviksi opintojakson Moodleen. Kurssiavain on OikRatk. 2) Kirjatentti: Opiskelija osallistuu halutessaan luennoille, perehtyy opintojakson kirjallisuuteen ja tenttii sen määrättynä tenttipäivänä. 

Seuraavaa Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin kuuluvia opintojaksoja ei voi suorittaa etänä:

5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op
suoritustapa: Pakolliset luennot (12 t), oppimistehtävät sekä vapaaehtoinen palautetilaisuus.
HUOM! Opintojakso on mahdollista suorittaa etänä avoimen yliopiston kautta.

Etätenttiminen

Oikeustieteiden yleiset tentit voi suorittaa Joensuun tai Kuopion kampuksilla. Siten tentin suorittaminen Kuopiossa ei ole etätentti. Alla löytyy ohjeistus etätenttipaikan hankkimisesta ja etätenttiin ilmoittautumisesta.

Tenttipaikka ja -tilaisuus

 • Opiskelija huolehtii itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä vastaa mahdollisista kustannuksista. Etätenttiminen on sovittava ajoissa etätenttipaikan kanssa niin, että etätenttipaikan voi ilmoittaa samassa yhteydessä, kun ilmoittautuu itse tenttiin.
 • Etätenttimisestä on AINA ilmoitettava samalla, kun ilmoittautuu itse tenttiin ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli etätenttipaikan täsmälliset tiedot puuttuvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, käsittelemme ilmoittautumisen tenttimiseksi Joensuussa salissa C1.
 •  Etätentteihin ei missään tapauksissa hyväksytä jälki-ilmoittautumisia.
  • Asiaa ei voi kiertää ilmoittautumalla tenttiin ajoissa (ilman mainintaa etätenttimisestä) ja jälkikäteen (ilmoittautumisen jo päätyttyä) ilmoittaisi etätenttipaikan.
  • Asiaa ei voi kiertää myöskään niin, että ilmoittautumisen yhteydessä mainitsee "tentin joko Joensuussa tai etänä" tai "tentin etänä". Ja ilmoittautumisen päätyttyä ilmoittaisi etätenttipaikan.
 • Sopivia tenttipaikkoja ovat esimerkiksi muut yliopistot, kesäyliopistot ja kansalaisopistot.  Tenttiminen ei ole mahdollista omalla työpaikalla eikä kirjastoissa. Tenttipaikan soveltuvuudesta päättää oikeustieteiden laitos.
 • Tenttien tulee olla samoina päivinä kuin Joensuussa.
 • Perjantaina olevan tentin tulee alkaa klo 8.00 ja päättyä viimeistään klo 12.00 (tentti kestää neljä tuntia).
 • Maanantaina olevan tentin tulee alkaa klo 16.00 ja päättyä viimeistään klo 20.00 (tentti kestää neljä tuntia).
 • Tentistä saa poistua 30 minuutin jälkeen tentin aloittamisesta.
 • Tentin tulee olla koko tentin ajan valvottu. Tentin valvoja ei saa olla esteellinen valvomaan tenttiä.
 • Tenttivastauspapereina käytetään tenttipaikan leimalla varustettua paperia
 • Opiskelijoilla saa olla mukana vain kirjoitusvälineet (jos muuta ei mainittu), finanssioikeuden tenteissä saa olla mukana laskin.

Opiskelija vastaa itse etätentti-ilmoittautumisen oikeellisuudesta (valvojan oikea yhteystieto, tenttipaikkaan ilmoittaminen). On tärkeää, että opiskelija sopii etätenttipaikan kanssa tentin suorittamisesta ja ilmoittautuu vasta sitten WebOodiin. Esteen sattuessa ilmoittautumisen voi peruuttaa itse neljä päivää ennen tenttiä.

Ilmoittautuminen tenttiin

Etätenttien ilmoittautumisohjeet

WebOodissa tenttiin ilmoittauduttaessa etätenttitietoja koskevassa kohdassa ilmoitetaan tentin suorituspaikka, yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Joensuussa suoritettavaan tenttiin ilmoittauduttaessa kenttään ei kirjoiteta mitään.

Mallisuoritus:

ETÄTENTTI, tentin suorituspaikka Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta, yhteyshenkilö assistentti Paavo Pesusieni, sähköposti paavo.pesusieni@ulapland.fi, GSM 050-9999999

Mainitut tiedot on esitettävä täydellisinä. Jos tiedot ovat puutteelliset, ilmoittautumista ei käsitellä.

 • Amanuenssi lähettää tenttikysymykset sähköpostilla suoraan valvojalle. HUOM! Opiskelijan olisi hyvä tarkastaa tenttipaikasta tenttiä edeltävänä päivänä, että kysymykset ovat saapuneet perille.

Tenttivastausten toimittaminen

 • Tentin valvoja lähettää vastaukset (ei suoraan tentaattoreille) osoitteeseen:

Anne Ikonen
Itä-Suomen yliopisto
Joensuun kampus
Oikeustieteet
PL 111
80101 JOENSUU