Erikoisjuristitutkinto (HTK/HTM), julkisoikeus

Itä-Suomen yliopistossa annetaan juridiikan erikoisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteiden maisterin (HTM) -tutkintoihin. Koulutusta on suunnattu pääaineittain osaamisalueille, joilla työmarkkinoilla on kysyntää erikoistuneista juridiikan asiantuntijoista. Tutkinnot perustuvat pääainemalliin eli opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin.

Pääaineet

Tutkintojen pääaineena voi opiskella seuraavia aineita:

HTM-tutkinnon pääaineet sisältävät myös muita oppiainesivuilla lueteltuja oppiaineita, jotka on jaoteltu yksityiskohtaisemmin OTM- ja tohtoriopintojen erikoistumisvaiheen mukaisesti. Esimerkiksi HTM-tutkintossa pääaineena opiskeltava hallinto-oikeus sisältää myös sosiaalioikeuden oppiaineen opintoja. Osa ylläolevista linkeistä vie oppiainesivuille, osa pääaineista (rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus ja siviilioikeus) esitellään omilla alisivuillaan.

Tutkintojen rakenne

HTK-tutkinnon rakenne (180 op)

Viestintä- ja aloitusopinnot 14 op

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op koostuvat seuraavista moduuleista:

Oikeusajattelun perusteet 15 op
Oikeustieteen perusteet 1 op
Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op
Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
Johdatus oikeusteoriaan 4 op
Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op

Yksityisoikeuden opinnot 15 op
Yksityisoikeuden perusteet 5 op
Sopimusoikeus 5 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op

Julkisoikeuden opinnot 25 op
Valtiosääntöoikeus 5 op
Yleishallinto-oikeus 5 op
Vero-oikeuden perusteet 5 op
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op

Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op

Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op
Pääaineen omat perus- ja aineopinnot 50 op
(saa sisältää 19 op muita oikeudellisia opintoja)
Kandidaatin tutkielma ja -seminaari sekä kypsyysnäyte 10 op 

Valinnaisia opintoja 46 op

HTM-tutkinnon rakenne (120 op)

Pääaineen syventävät opinnot 60 op
Syventävät harjoitusseminaarit 10 op
Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op
Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
(kypsyysnäyte 0 op)

Pakolliset opintojaksot 6 op
Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
Advanced English Academic
and Professional Communication
for Law 4 op


Valinnaiset opinnot 54 op

 

Pelkästään HTM-tutkintoon valittujen opiskelijoiden maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot määritellään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, jossa huomioidaan aiemmat opinnot.

Tutkintojen tarkempi sisältö ja opintojaksojen kuvaukset löytyvät opinto-oppaasta kohdasta opiskelu - opinto-oppaat ja ohjeet sekä WebOodista (Opintojaksot / opetus oppaittain - Yhteiskuntatieteiden ja Kauppatieteiden tiedekunta - Oikeustieteiden laitos).

Lisätietoa HTM-tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä

Pääaineen muutos oikeustieteiden laitoksen sisällä

Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelijat voivat halutessaan muuttaa pääainettaan. Lisäksi opiskelijat, joiden pääaineena on "julkisoikeus" voivat ilmoittaa lomakkeella valitsemansa pääaineen, jonka mukaista tutkintoa ovat suorittamassa. Pääaineen muutokselle ei ole määritelty pääainetta tms. koskevia kriteereitä. Pääaineen muutos on mahdollista kaikkien tämän sivun alussa lueteltujen pääaineiden kesken.

HOPS laaditaan WebOodissa valitusta pääaineesta. Tutkinto suoritetaan valitun pääaineen vaatimusten mukaisesti. 

Ilmoitus muutoksesta toimitetaan erillisellä lomakkeella opiskelijapalveluihin.