Anssi Keinänen

 

professori, lainsäädäntötutkimus ja empiirinen oikeustutkimus
puh: 050 442 2582
s-posti: anssi.keinanen@uef.fi

Osaamisalueet, tutkimusintressit ja opetus

Työskentelen lainsäädäntötutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen professorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Lainsäädäntötutkimuksen oppiaineen johtamisen lisäksi tehtäviini kuuluvat opetus, tutkimus kuin lainsäädäntötutkimuksen tutkimusryhmän johtaminen.

Tutkimuksissani olen keskittynyt lainvalmistelun laatua sekä lainsäädännön täytäntöönpanoa ja valvontaa koskeviin teemoihin. Olen tarkastellut esimerkiksi lainvalmistelijoiden näkemyksiä lainvalmistelun vaatimusten toteutumisesta. Lisäksi olen ollut selvittämässä sitä, pyritäänkö lainvalmistelussa vaikutusten arvioinnilla aitoon vaikutusten arviointiin vai toimiiko arviointi jo aikaisemmin tehtyjen päätösten oikeuttamisen välineenä. Lainvalmistelussa avoimuus on yksi tärkeimmistä laadun kriteereistä. Olen tutkimuksissa selvittänyt, kuinka hyvin lainvalmistelussa tuodaan esille sidosryhmien näkemykset ja kuinka hyvin ne otetaan huomioon säädösehdotusta viimeisteltäessä.

Viime aikoina ollaan alettu ymmärtää enemmän lainsäädännön täytäntöönpanon ja valvonnan merkitystä lainsäädännön toimivuuden varmistamisessa. Ei riitä, että lainvalmistelun laatu on hyvä, tarvitaan myös osaavaa täytäntöönpanoa ja normien valvontaa. Olen tutkimuksissani selvittänyt, kuinka hyvän valvonnan kriteerit toteutuvat viranomaisvalvonnassa ja voidaanko valvontaa tehostaa siirtämällä valvontavastuuta toimijoille itselleen ns. omavalvonnan kautta.

Oikeustieteiden laitoksella opetan muun muassa lainsäädäntötutkimuksen perusteita, sääntelyteoriaa, empiiristä oikeustutkimusta ja lainvalmistelua. Toimin myös laitoksella aloitetun lainvalmistelun perusopintokokonaisuuden vastuuhenkilönä. Koulutan myös ministeriöiden lainvalmistelijoita eri tilaisuuksissa.