Viransijaisuuskelpoisuus

AJANKOHTAISTA

Valvira on 25.5.2018 päivittänyt ohjeitaan opiskelijoiden tietojen ilmoittamisesta yliopistoista Valviraan. Ohessa 1.6. yliopistoille tulleen kirjeen tekstiä :

"...

Suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevilla on oikeus toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, mikäli vaadittavat edellytykset täyttyvät. Lisätietoja opiskelijan ammattioikeudesta http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat
 
Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämien sähköisten varmenteiden toimiminen potilastietojärjestelmissä edellyttää, että opiskelijaoikeus on voimassa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä. Kun terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä tapahtuu ammattioikeustietojen muutos, on tehtävä uusi ammattikorttitilaus. Esimerkiksi ”lääketieteen opiskelija 4 vuotta” -oikeuden jälkeen on merkitty ”lääketieteen opiskelija 5 vuotta” -oikeudet. Lisätietoja http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat
 
Valvira hyödyntää opiskelijoiden rekisteröinnissä korkeakoulujen valtakunnallisesta VIRTA-opintotietopalvelusta saatavia suoritusmerkintöjä, jotka yliopisto on ilmoittanut Virta-palveluun. Yliopiston ilmoittamat tiedot siirtyvät teknisesti Valviraan. Valvira lähettää rekisteriin merkitylle opiskelijalle rekisteröintitodistuksen. Ajantasaiset ammattioikeustiedot ovat nähtävissä rekisterin julkisessa tietopalvelussa https://julkiterhikki.valvira.fi/.

...

10 vuotta opintojen aloittamisesta

Jos opintojen aloittamisesta on kulunut 10 vuotta, ei opiskelija enää voi toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä. Opintojen tässä vaiheessa opiskelijaa ei merkitä Terhikki-rekisteriin opiskelijana. Mikäli oikeus toimia opiskelijana ammattihenkilön tehtävissä on myönnetty aiemmin, rekisteriin merkitty oikeus lakkaa automaattisesti (teknisesti), kun ammattioikeuteen merkityn opintosuorituksen aloituspäivämäärästä on kulunut 10 vuotta.  
 
Opintojen aloituspäivämääräksi katsotaan sen lukukauden aloittamispäivämäärä, jolloin on aloitettu kyseiseen ammattiin johtavat opinnot. Jos siis tutkintoon on hyväksi luettu toiseen ammattiin kuuluvia opintoja, ei näitä opintoja huomioida arvioitaessa sitä, koska opinnot on aloitettu. Jos sen sijaan henkilö on opiskellut samaa ammattia kahdessa eri yliopistossa, katsotaan opinnot aloitetuksi silloin, kun opinnot on aloitettu ensimmäisessä yliopistossa.

... "

 

HUOM!
Opiskelijoiden ilmoittamisesta Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki)


Kirjeellään 19.2.2014, sekä tarkentavalla s-postilla 26.2.2014, Valvira on täsmentänyt menettelyä, joka koskee niiden opiskelijoiden Terhikki -rekisteristatusta, jotka ovat keskeyttäneet opintonsa tai ilmoittautuneet poissaoleviksi.

Tiedekuntia on pyydetty ilmoittamaan Valviraan niiden opiskelijoiden nimet, jotka on merkitty Terhikki-rekisteriin mutta jotka ovat lopettaneet tai syystä tai toisesta väliaikaisesti keskeyttäneet opintonsa (mukaan lukien poissaolevat). Valviran mukaan: "Jos opiskelija haluaa toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, tulee hänen olla opiskelija, eli ilmoittautunut läsnä olevaksi."

Ilmoitamme valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti poissaolevien ja kirjoiltapoistettujen opiskelijoitten nimet kaksi kertaa lukuvuodessa, lukukausien ilmoittautumisaikojen umpeuduttua. Ajankohdat ovat syyslukukaudella 1. lokakuuta ja kevätlukukaudella 1. helmikuuta.

Ohjeet opiskelijalle:

Lääketieteen opiskelijan viransijaisuuskelpoisuus on määritelty valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (104/2008):

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti yliopistojen tutkinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) tarkoitetut, vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä.

 Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti 1 momentissa mainitussa asetuksessa tarkoitetut, vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja ne lääkärin peruskoulutukseen kuuluvat sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia, ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi toimia lääkärin tehtävässä lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päivystävän lääkärin tehtävässä toimimisen edellytyksenä on lisäksi, että hänellä on lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön välitön johto ja valvonta.

Tämä tarkoittaa kaikkien viiden / neljän ensimmäisen opintovuoden pakollisten opintojaksojen suorittamista tentteineen sekä ao. erikoisalaan kuuluvien opintojen suorittamista. Kieliopinnot, (+ biostatistiikka, epidemiologia tai tiedonhaku ennen vuotta 2014 aloittaneilla) eivät kuulu Itä-Suomen yliopiston lääketieteen koulutusohjelman kynnysvaatimuksiin. Niiden suorittamisajankohta on vapaa, vaikka ne onkin alustavasti merkitty tutkintorakenteessa ja lukujärjestyksissä tiettyihin ajankohtiin.

Tämä asetus on tullut voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008. Asiaa valvovana viranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Valvira ylläpitää myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä (Terhikki-rekisteri) valvontatehtävien hoitamiseksi. Rekisterinpidosta on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa, joka astui voimaan 1.3.2009.

Opiskelijan velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikki vaadittavat opintojaksot on suoritettu. Kynnyksen täyttyessä opiskelija täyttää viransijaisuuskelpoisuuden osoittamiseen vaadittavan e-lomakkeen. Lomake toimii samalla tiedotteena laitoksen suuntaan siitä, että kynnys on saavutettu.

Laitos puolestaan toimittaa tarvittavat tiedot Oodi-rekisterin avulla Virta-tietojärjestelmään, josta rekisteriä ylläpitävä viranomainen sen poimii.

Varmennus tapahtuu tarkemmin seuraavalla tavalla. Opiskelija täyttää ensin itse asiaan kuuluvan e-lomakkeen. Jotta saisimme koottua opiskelijan tiedot rekisteröintiohjelmaan, tulee opiskelijan lisäksi ilmoittautua asianmukaiseen opintokohteeseen WebOodissa (v. 2019: 5v kynnys - 4411509 ja 4v kynnys 4411409)

  • Linkki uusiin e-lomakkeisiin toimitetaan vuosikurssien (4 ja 5) Yammer-ryhmään
  • ilmoittautuminen (WebOodi; 4411509 tai 4411409)
  •  (vanha paperinen lomake erityistilanteita varten opintojen tilanteen selvittämiseksi löytyy toistaiseksi vielä lomakkeet-sivulta, valitse opintojesi aloitusvuoden mukaan)

Vertaa WebOodista saatavaa opintosuoritusotetta ja e-lomaketta ja täytä suoritettu -sarakkeeseen rastit rekisteritietojen mukaisesti. Merkitse lomakkeelle myös klinikkakynnyksen ja kandin arvon / aiemman neljän ensimmäisen vuoden kynnyksen suorituspäivämäärä. Mikäli sinulla on joitain lomakkeella annetulta listalta poikkeavia suoritteita, on lomakkeella tilaa antaa lisäselvitystä.

Selvitys pyritään käsittelemään mahdollisimman pian, yleensä vähintään kahden viikon kuluessa (huomioi loma- ja ruuhka-aikojen mahdollinen vaikutus käsittelyaikoihin).

Kun saat opintorekisteriisi suoritusmerkinnän, niin voit tilata virallisen sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen, jolla voit osoittaa työnantajalle kelpoisuutesi. Ohjeet sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen tilaamiseen löytyvät Kamusta (https://kamu.uef.fi/student-book/sahkoisesti-varmennettu-opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistus/)

Valvira lähettää teille rekisteröintitodistuksen.

Kun tietosi ovat jatkossa Terhikki-rekisterissä niin työnantajasi voi tarkistaa kelpoisuutesi virallisesti sitä kautta.

 

Katso: Opiskelijoiden tilapäinen toiminta laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.