Soveltumattomuus opiskeluun - SORA-lainsäädäntö

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää otetta rikosrekisteristä.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Vastaavasti jo myönnetty opiskeluoikeus voidaan peruuttaa.  

Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus.  Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.  Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Opiskelijaksi ottamisen rajoituksia sovelletaankin vain silloin, kun hakijalla on sellainen vakava sairaus tai toimintakyvyn häiriö, että on ilmeistä, ettei hän voi osallistua koulutukseen.

Rikosrekisteriotteen esittämisvelvollisuus ja huumausainetestaus opiskeluaikana

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai käytännön tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (siveellisyys- ja seksuaalirikokset, murha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja vakavat huumausainerikokset). Syyllistyminen näihin rikoksiin on tietyin lisäedellytyksin opiskeluoikeuden peruuttamisperuste, jos opinnot edellyttävät lasten parissa työskentelyä.

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa myös velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Lisätietoa aiheesta löytyy mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta.

Lue julkaisu SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. (Suora linkki julkaisuun)

Katso myös Itä-Suomen yliopiston Opiskelijoiden Päihdeohjelma; Toimenpideohjelma päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi (15.11.2015). Ohjelma löytyy mm. opiskelijan hyvinvointia koskevalta sivulta: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opiskelijan-arki-ja-hyvinvointi/.

Opiskelijoiden rikostaustaotteiden tarkistaminen hammaslääketieteen ja lääketieteen koulutusohjelmissa:

Laki yliopistolain muuttamisesta 954/2011:

43 a § 2 mom.: "Kun opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1-3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä tai 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta."

43 b § 4 mom.: "Opiskelijan tulee yliopiston pyynnöstä antaa 43 a §:n 2 momentissa tarkoitettua opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä."

37 a § 3 mom.: "Yliopiston tulee antaa opiskelijaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaista terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy."

Lisäksi rehtorin antama ohje (UEF 1514/12.01.03.01/2013) Itä-Suomen yliopiston ohje opiskelijoiden rikostaustaotteista (14.11.2013, pdf) käsittelee SORA-lainsäädäntöön liittyvää opiskelijoiden rikostaustaotteiden käsittelyä.

Rikostaustaotteiden käsittely on delegoitu vain dekaanin määräämille henkilöille.

Valtakunnallisen lääketieteellisten alojen linjauksen mukaisesti rikostaustaotteiden tarkistukset tullaan Lääketieteen laitoksella suorittamaan seuraavasti:

Hammaslääketieteessä rikostaustaotteet pyydetään kaikilta opiskelijoilta kolmannen lukuvuoden kevätlukukaudella klinikkatyöskentelyn alkaessa.

Lääketieteessä rikostaustaotteet pyydetään puolestaan neljännen lukuvuoden kevätlukukaudella huhti- toukokuun vaihteessa ennen seuraavan lukuvuoden alkua (sis. mm. lastentaudit ja lastenpsykiatrian), huomioiden myös neljännen vuoden jälkeen käynnistyvät amanuenssiharjoittelut ja työkelpoisuus (= tilapäinen toiminta terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä).

Opiskelijoille tiedotetaan asiasta erikseen vuosikurssin Yammer-ryhmässä. 

(http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/, katso lomakkeet)