Opiskelu lääketieteen koulutusohjelmassa

Koulutuksen tehtävät

Lähtökohtana lääketieteen koulutuksessa on antaa opiskelijalle valmius lääkärin tehtäviin ja itsenäiseen lääkärintoimen harjoittamiseen sekä valmius jatkokoulutukseen. Koulutus johtaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon (360 op).

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet voivat lääkärin tehtävien lisäksi toimia opetus- ja tutkimustehtävissä sekä erilaisissa lääketieteellistä asiantuntemusta vaativissa hallinnollisissa tehtävissä.

Vuotuinen opiskelijoiden sisäänotto on yhteensä 155 uutta opiskelijaa.

Koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet

Lääkärikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti niin sairaalassa kuin perus-terveydenhuollon tehtävissä lääkärinä, asiantuntijana, kehittäjänä ja työryhmänsä johtajana. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen.

Opetus ja oppiminen perustuvat uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Koulutuksen sisällöt on johdettu tavoitteista ja niitä evaluoidaan ja kehitetään jatkuvasti. Tavoitteet on lisäksi määritelty opintojaksoittain ydinainesanalyyseissä. Oppimistavoitteet ilmaisevat ne tiedot ja taidot, jotka opiskelijan on hallittava kunkin opintojakson päätyttyä. Oppimistavoitteet on kirjattu opintojaksokuvauksiin.