Kynnykset 

eli Opintojen porrastusjärjestelmä

Yleismääräykset

Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan tarvittaessa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops).

Kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksenä on, että kaikki kliinisen vaiheen päättyvien opintojaksojen pakolliset ryhmä- ja seminaariopetukset tulee olla suoritettuna ennen seuraavan lukukauden alkua.

Useimmat opintojaksot edellyttävät tiettyjen aiempien opintojen suorittamista. Tarkemmat ohjeet opintojaksoille vaadittavista edeltävistä opinnoista löytyvät opintojaksokuvauksista.
 

Yksityiskohtaisemmat määräykset

1) Kolmannen vuoden kynnys eli "Klinikkakynnys"

Kolmannelle vuosikurssille siirtyessään tulee opiskelijalla olla suoritettuna:

  • Kaikki ensimmäisenä (I) ja toisena (II) lukuvuotena päättyvät pakolliset opintojaksot / kokonaisuudet loppukuulusteluineen lukuun ottamatta kieliopintoja, joiden suorittamisella ei ole aikarajoja.

Jos opiskelijalla on perustellusta syystä tarvetta poiketa edellä mainitusta klinikkakynnyksestä, hänen tulee tehdä kyseistä ajankohtaa edeltävänä keväänä (15.6. mennessä) asiasta anomus lääketieteen laitoksen johtajalle. Anomus on vapaamuotoinen, se osoitetaan laitoksen johtajalle, mutta toimitetaan opintoasiainpäällikölle. Anomuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan yhteystietojen lisäksi puuttuva opintosuoritus, puutoksen syy sekä aikataulutettu suunnitelma opintojen täydentämiseen.

Klinikkakynnyksestä poikkeamiseen voi anoa laitoksen johtajan lupaa vain, jos opiskelijalla on yksi puutos ja riittävän vankat perustelut puutokselle. Riittäviin perusteisiin kuuluvat mm. yleisesti hyväksytyt syyt kuten äitiys-/vanhempainvapaa, sairaus, varusmiespalvelu tai vaihto-opiskelu. Lisäksi ensimmäisen lukuvuoden kaikki pakolliset opinnot on oltava suoritettuna. Mikäli opiskelija on suorittanut prekliinistä vaihetta useamman kuin lukujärjestyksen mukaiset kaksi vuotta, niin yhtään puutosta ei sallita.

2) Kuudennen vuoden kynnys

Siirryttäessä suorittamaan kuudenteen lukuvuoteen sisältyviä opintojaksoja, tulee opiskelijalla olla suoritettuna:

  • 4. lukuvuoden jälkeinen työkynnys
  • lisäksi 5. vuoden pakollinen opetus tulee olla suoritettuna kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksen mukaan (ks. edellä)

Mikäli opiskelijalla on ns. perustellusta syystä puutoksia kuudennen vuoden kynnykseen vaadittavissa opinnoissa, tulee hänen edellisenä keväänä tehdä rajattu hops ja ottaa yhteyttä 5. ja/tai 6. vuoden hops-koordinaattoriin. Perusteltuna syynä voivat olla esim. äitiys-/vanhempainvapaa, sairaus, vaihto-opiskelu, varusmiespalvelu tai joku muu vastaava syy. Perustellusta syystä, ja hyväksytyn hopsin mukaisesti, opiskelija voidaan ohjata suorittamaan kuudennen vuoden opintoja puutosten suorituksen rinnalla.

 

Kynnykset tutkintorakenteessa:

Lista ja linkit klinikkakynnysvaatimuksiin  opintojen aloitusvuoden mukaisesti: