AHOT

(Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
= Aiempien opintojen hyväksiluku, l. korvaaminen ja sisällyttäminen

Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi hyväksytty opiskelija voi hakea kirjallisesti osaamisensa tunnistamista ja tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa opetussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita sisällöltään ja tasoltaan. Hyväksilukua haetaan kyseisen oppiaineen/opintojakson vastuuhenkilöltä.

Aiempien opintojen hyväksiluvusta tutkintorakenteeseen  tulee ensin keskustella hops-ohjaajan kanssa. Aiempien opintojen korvaavuudessa / sisällyttämisessä lääketieteen lisensiaatin tutkintoon on rajoitteita. Lähtökohta on se, että vain pakollisia opintojaksoja voi korvata aiemmilla opinnoilla.

Tässä yhteydessä on myös huomioitava se, että mikäli opiskelijalla on aiempia lääketieteen alan opintoja toisessa yliopistossa, hyväksiluettavat opinnot vaikuttavat laskettaessa opiskeluaikaisen viransijaisuuskelpoisuuden kymmenen vuoden määräaikaa.

Pakollisten opintojaksojen korvaavuudet aiempien ja/tai muualla suoritettujen opintojen perusteella haetaan 1.8.2017 lähtien sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy asiointipalvelusta (asiointi.uef.fi). Hyväksilukemista koskevan hakemuksen voi jättää sähköisesti yliopiston asiointipalvelussa. Sähköinen asiointi on mahdollista sekä korvaavuushakemusten että sisällyttämishakemuksen jättämiseen.  Hakemus jätetään sähköisessä asiointipalvelussa ja pyydetyt kentät tulee täyttää huolellisesti (tarvittavat liitteet mukaan: Todistukset aiemmasta/aiemmista suorituksista - opintorekisteriotteet, opintojaksokuvaukset ym. vast. ). Liitteiden tulee olla hyvälaatuisia ja luettavissa olevia. Lomakkeen lähettämisen jälkeen opiskelija saa tiedon hakemuksen onnistuneesta jättämisestä palveluun.

Kun asian hyväksyjä on käsitellyt asian, tulee päätös sähköpostiin. Halutessaan opiskelija voi saada lisäksi paperisen päätöksen. Hyväksilukemisesta kirjataan suoristusmerkintä opintotietojärjestelmään. Suoritusmerkintä kirjataan rekisteriin tutkintorakenteen mukaisella koodilla ja nimellä. Lisätietoihin merkitään lisäksi se, millä opinnoilla korvaavuus on myönnetty (mitä, missä ja milloin).

 

Keskeiset AHOT-käsitteet:

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa eri menettelyjä, joilla opiskelijan osaaminen voidaan arvioida ja hyväksyä osana hänen opintojaan.

Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan osaamisen arviointia eri muodoissaan

Osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan menettelyjä, jolla aiemmin hankitun osaamisen perusteella opiskelijalle kirjataan opintosuoritus, hyväksiluku tai niiden osa.

Hyväksilukemisella tarkoitetaan opiskelijan aiemmin suoritettujen opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Hyväksilukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Hyväksilukeminen perustuu opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin.

Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden hyväksymistä tutkintoon sellaisenaan

Opintojen korvaamisessa opiskelijan suoritusrekisteriin kirjataan korvattava opintojakso, -kokonaisuus tai sen osa. Korvaaminen tapahtuu korvattavaa opintojaksoa tai – kokonaisuutta sisällöltään ja tasoltaan vastaavan opintosuorituksen tai muun osaamisen perusteella.