Osaavat erikoislääkärit ovat terveydenhuollon kärkijoukkoa

Geriatria, työterveyshuolto, yleislääketiede ja terveydenhuolto meillä

Geriatrian keskeisiä teemoja ovat ikääntyvien terveyden ja toimintakykyisyyden edistäminen, vanhuuden sairauksien tutkinen ja hoito, monisairastavuuden hallinta sekä kokonaisvaltainen ja moniammatillista yhteistyötä suosiva työskentelytapa. Kouluttautuminen geriatrian erikoislääkäriksi tarjoaa monipuoliset työskentelymahdollisuudet perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Työterveyshuollossa keskeistä on tuntea työn ja terveyden väliset yhteydet sekä työkyvyn ja työurien tukeminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työterveyshuollon erikoislääkärit työskentelevät julkisissa, yksityisissä ja yritysten omissa työterveyshuoltoyksiköissä. Monimuotoista kouluttautumista kuvataan opinto-oppaan lisäksi mm Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston verkkosivuilla.

Yleislääketieteen erikoislääkärin työn perustan muodostavat tiede, oikeat arvot ja asenteet sekä toimintaympäristön ja yhteisön tuntemus. Hän toimii potilaslähtöisesti laaja-alaisella ja kokonaisvaltaisella työotteella. Lisäksi hän hallitsee alalle ominaiset ongelmanratkaisutaidot ja terveydenhuollon kokonaisuuden. Suuri osa heistä työskentelee terveydenhuollon ”etulinjassa” terveyskeskuksissa.

Terveydenhuollon erikoislääkäri on tyypillisimmillään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijalääkäri. Erikoislääkärikoulutuksen aikana syvennetään myös näkemystä kansanterveyden keskeisistä haasteista sekä keinoista vastata niihin. Yksi tämän erikoisalan osaamisalue on väestön terveyteen ja palvelujärjestelmään liittyvän informaation käsittely.

Kaikki erikoistumiskoulutusohjelmat yksityiskohtaisesti Erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaassa!

Erikoislääkärikoulutus muutoksessa mukana

Valtakunnallisesti erikoislääkärikoulutuksen ohjausvastuu on Sosiaali- ja terveysministeriöllä. Lääketieteellistä opetusta antavat yliopistoyksiköt vastaavat koulutuksen koordinoinnista ja toteutuksesta. Erikoistumisaloja maassamme on 48, ja koulutuksen kesto on 5 tai 6 vuotta. Käytännössä valmistuminen erikoislääkäriksi kestää noin 8 vuotta. Lääkäreistä yli 80 % oletetaan erikoistuvan. Väestörakenteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutokset, uudet hoitomenetelmät ja käytännöt vaikuttavat erikoislääkärien tarpeeseen ja kysyntään. Geriatrian, työterveyshuollon, yleislääketieteen ja terveydenhuollon asiantuntijoille kysyntää ennustetaan olevan jatkossakin.