Oikeuspsykiatria

Oikeuspsykiatrian oppiaine sijaitsee Niuvanniemen sairaalassa. Oppiaineen tehtävänä on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta.

Perusopetus

Oppiaine antaa lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan sisältyvää perusopetusta lääketieteen opiskelijoille. Opetuksen teoriapohja perustuu tieteelliseen tutkimustietoon ja kliiniseen kokemukseen. Opetusmuotoina ovat luennot ja ryhmäopetukset.

Erikoislääkärikoulutus

Suomessa oikeuspsykiatria on itsenäinen lääketieteen erikoisala, vaikka siihen erikoistuvat ovat usein suorittaneet ensin psykiatrian erikoislääkärin koulutusohjelman.

Oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutusta annetaan yhteistyössä Niuvanniemen sairaalan kanssa.

Koulutuksen jälkeen erikoistuvalla tulee olla perustiedot ja valmiudet yleisessä oikeuspsykiatriassa, rikosoikeudellisessa oikeuspsykiatriassa, hallinnollisessa oikeuspsykiatriassa sekä siviilioikeudellisessa oikeuspsykiatriassa. Oppimistavoitteet on määritelty yksityiskohtaisesti valtakunnallisessa oikeuspsykiatrian erikoisalan tiedollisessa ydinainesanalyysissä.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Oikeuspsykiatrian tehtävät

Oikeuspsykiatrian tehtävänä on tutkia, miten mielenterveyden häiriöt vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen, millaisia ongelmia psyykkiset häiriöt ja poikkeavuudet aiheuttavat lakien soveltamisessa, ja miten rikollista ja erityisesti väkivaltaista käyttäytymistä voidaan ehkäistä ja hoitaa. Tieteellisten tutkimustulosten avulla oikeuspsykiatria vaikuttaa lainsäädäntöön siten, että psyykkisten häiriöiden vaikutus käyttäytymiseen otetaan lainsäädäntöä kehitettäessä huomioon. Oikeuspsykiatrisen tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa kaikkia niitä riskitekijöitä kuten koulutus, hoitoon ohjaaminen, sosiaaliturva, aseiden saatavuus, jotka liittyvät rikolliseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

Oikeuspsykiatrian käytännön tehtävät

Käytännön terveydenhuollossa oikeuspsykiatrian tehtävänä on vastata psyykkisesti sairaiden henkilöiden tutkimuksesta ja tietyissä tapauksissa myös hoidosta. Oikeuspsykiatrian käytännön tehtävät voidaan jaotella: 1) rikosoikeudelliseen, 2) hallinnolliseen sekä 3) siviilioikeudelliseen oikeuspsykiatriaan. Rikosoikeudellisen oikeuspsykiatrian pääasiallinen tehtävä on arvioida rikoksesta syytettyjen henkilöiden syyntakeisuus mielentilatutkimuksissa. Hallinnollisen oikeuspsykiatrian aluetta on melenterveyslakiin, kehitysvammalakiin ja päihdehuoltolakiin liittyvä tahdosta riippumatta annettava hoito. Siviilioikeuspsykiatrian tärkein tehtävä on testamentin tekoon, vajaavaltaiseksi julistamiseen tai edunvalvojan määräämiseen liittyvä oikeustoimikelpoisuuden arviointi.

Tutkimus

Randomized controlled trials in substance dependence and antisocial behavior

Genetics of violent crime

Real-world effectiveness of pharmacological treatment

Neurobiology of schizophrenia