Kliininen radiologia

Kliinisen radiologian oppiaine on osa Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköä.  Vastaamme radiologian perusopetuksesta lääketieteen opiskelijoille Itä-Suomen yliopistossa ja erikoislääkärikoulutuksesta Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueella.

Perusopetus

Pääosa opetuksesta tapahtuu KYSin tiloissa. Opetukseen kuuluu luentoja, pienryhmäopetuksia ja seminaareja. Jakson alussa opiskelija perehdytetään digitaaliarkiston (PACS) käyttöön. Ryhmäopetuksissa käydään pienryhmissä monipuolisesti lävitse kliinisen työn kannalta keskeisintä kuvantulkintaa esimerkkipotilaiden valossa. Radiologian yksikön opetustilat työasemineen, opetuskuvakansiot ja verkkopohjainen opetuskuvasto mallilausuntoineen ovat oppilaiden käytettävissä koko kurssin ajan. Jakson lopussa järjestetään kuvakertausseminaari.

Perinteinen röntgenkuvan tulkinta ja säteilysuojelun perusteet ovat kurssin keskeistä sisältöä. Tavoitteena on tarjota valmistuvalle lääkärille perusterveydenhuollon työsuhteissa tarvittavat kuvantulkintataidot, erityisesti päivystystilanteisiin. Röntgenkuvan rinnalla käydään läpi perusteita ja indikaatioita myös muista kuvantamismodaliteeteista, kuten magneettikuvauksesta, tietokonetomografiasta, ultraäänestä sekä kuvantaohjatuista toimenpiteistä.

Päivystysradiologiasta järjestetään valinnainen kurssi, jossa on mahdollisuus seurata päivystävän radiologin käytännön työtä KYSin ensiapuröntgenissä ja osallistua radiologisiin aamupalavereihin yhdessä kliinikkolääkäreiden kanssa.

Erikoislääkärikoulutus

Kliinisen radiologian erikoislääkärikoulutus on nykyisin kuusivuotinen. Erikoistumiseen kuuluu 9 kk työskentelyä perusterveydenhuollon yksikössä, 3 kk reunakoulutusta jollakin radiologiaa sivuavalla erikoisalalla ja 5 vuotta työskentelyä radiologialla. Puolet koulutuksesta suoritetaan yliopistosairaalan ulkopuolella ja loput yliopistosairaalassa. Opiskelun tueksi erikoistuva lääkäri saa lokikirjan, josta pystyy modaliteettikohtaisesti seuraamaan edistymistään seniorinsa kanssa. Koulutuksesta 6 kk voidaan suorittaa tekemällä radiologian alan tutkimustyötä.

Radiologian erikoislääkärikoulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa kaksivuotinen lisäkoulutusohjelma, jonka aikana syvennetään osaamista jollakin elinkohtaisella erityissektorilla. Itä-Suomen yliopistossa on mahdollisuus kouluttautua neuroradiologiaan, toimenpideradiologiaan, tuki- ja liikuntaelinradiologiaan, lastenradiologiaan, rintaradiologiaan ja molekulääriseen- ja fuusiokuvantamiseen.

Tarkempaa tietoa oppiainekohtaisesta erikoislääkärikoulutuksesta löytyy lääketieteen laitoksen Erikoislääkärikoulutus-sivulta ja sen vasemmasta sivupalkista.

Tutkimus

KYSin radiologialla vallitsee tutkimusmyönteinen ja innostunut ilmapiiri. Tutkimuksen painopistealueita ovat neuroradiologia ja kardiovaskulaarikuvantaminen sekä toimenpideradiologia. Tutkimuksesta antavat lisätietoa oppiaineen professorit sekä eri tutkimusryhmien jäsenet.

Cancer Imaging Study Group

DilAo-Project

Embodetect Eastern Finland Study Group

EPI-MRI Study Group

Interventional Radiology Study Group