HYVÄLLÄ TIETEELLÄ ON VÄLITTÄJÄNSÄ

Itä-Suomen yliopiston kirjaston toimenpideohjelma 2016-2020 koko teksti pdf-tiedostona.

Kirjasto mukanasi

OLEMME kansainvälinen, monitieteinen ja opiskelijakeskeinen tiedekirjasto, jonka opetus, tietoaineistot ja tietoympäristö mahdollistavat tulevaisuuden osaamisperustan rakentamisen. Kirjasto tukee tieteellisen tiedon ja osaamisen välittymistä ympäröivään yhteiskuntaan Itä-Suomen keskeisimpänä, kaikille avoimena tieteellisenä kirjastona, avoimen tieteen edistäjänä ja tieteellisen julkaisemisen osaajana.

 

Arvot

YLIOPISTOYHTEISÖMME arvot ovat tieteen, opetuksen ja oppimisen vapaus, avoimuus ja rohkeus sekä vastuullisuus ja vaikuttavuus. Sen lisäksi kirjaston keskeisiä arvoja ovat:

 • Asiantuntijuus ja osaaminen  
 • Asiakaslähtöisyys 
 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus

 

Kirjaston tavoite

Kirjasto tarjoaa tieto- ja palveluympäristön, joka mahdollistaa yliopiston opetuksen ja tutkimuksen korkean tieteellisen laadun ja tukee tutkimustiedon jakamista kaikille tiedontarvitsijoille. Itä-Suomen yliopiston kirjasto on arvostettu tieteellisten kirjasto- ja tietopalveluiden edelläkävijä ja yhteistyökumppani.

 

Kirjasto yliopiston strategisten tavoitteiden tukijana

MONITIETEISTÄ, UUSIUTUVAA JA KANSAINVÄLISTÄ TUTKIMUSTA

 • kirjaston tutkimusaineistot tukevat yliopiston valitsemia strategisia tutkimusalueita ja antavat edellytyksiä uusien nousevien tutkimusalojen kehittymiselle
 • kirjasto tarjoaa tutkimuspalveluita erityisesti tutkijan tiedonhallintaan ja julkaisemiseen
 • kirjasto kehittää yliopistoyhteisön kanssa uudistuvan tutkimuksen tarvitsemia tietopalveluita ja yliopiston tutkimuksen näkyvyyttä
 • kirjasto ja sen tilat auttavat eri tieteenaloja kohtaamaan ja tekemään työtä yhdessä

MODERNI OPISKELIJAN YLIOPISTO

 • kirjasto antaa välineitä opiskelijoiden oppimiseen tarjoamalla oppimisessa vaaditut tietoaineistot ja opettaa niiden käyttöön tarvitun osaamisen
 • kirjasto tarjoaa ajantasaisen tietoympäristön, joka muodostaa keskeisen osan yliopistollista oppimisympäristöä ja kehittää tätä jatkuvassa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa
 • kirjasto opettaa tiedon hankinnan ja hallinnan taitoja myös työelämän tarpeisiin
 • kirjasto auttaa osaltaan opiskelijoita integroitumaan yliopistoyhteisöön

VASTUULLINEN YHTEISKUNNALLINEN TOIMIJA

 • kirjasto toimii julkisena tieteellisenä kirjastona ja varmistaa osaltaan tieteen kestävää kehitystä tukemalla kriittisen medialukutaidon ja tieteenlukutaidon oppimista
 • kirjasto edistää avointa tiedettä, erityisesti avointa tieteellistä julkaisemista
 • kirjasto osallistuu aktiivisesti yliopiston tutkimusaineistojen markkinointiin ja jakeluun ja lisää niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • kirjasto kehittää kestävää, taloudellista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tieteellisen tietämyksen levittämisen toimintatapaa muiden alan toimijoiden kanssa

KANNUSTAVA YLIOPISTOYHTEISÖ, AKATEEMINEN JOHTAJUUS, OSAAVA HENKILÖSTÖ

 • kirjasto on työpaikkana uutta luova, osallistava ja huolehtii henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja palkitsemisesta
 • kirjastolla on riittävät resurssit, jotka ovat edellytyksenä asiantuntijatyölle koko yliopistoyhteisössä ja kirjastossa
 • kirjasto on aktiivinen toimija ja yhteistyökumppani yliopistoyhteisössä
 • kirjasto on yliopistoyhteisön ja tieteiden kohtaamisen keskuspaikka

KANSAINVÄLISESTI TUNNETTU TIEDEYLIOPISTO

 • kirjasto tarjoaa kaikki palvelunsa sekä suomeksi että englanniksi ja edesauttaa osaltaan yliopiston kansainvälistymistä
 • kirjasto on aktiivinen kansainvälinen toimija ja kirjastoalan kehittäjä
 • kirjasto toimii osaltaan yliopiston kansainvälisen henkilöstön ja opiskelijoiden sosiaalistajana yliopistoyhteisöön

Keskeiset käyttäjät ja kumppanit

KÄYTTÄJÄT

KIRJASTON keskeisimmät käyttäjät ovat Itä-Suomen yliopiston opettajat, opiskelijat, tutkijat ja muu henkilökunta. Kirjaston muita merkittäviä käyttäjiä ovat:

 • Aikuisopiskelijat
 • Ammattikorkeakoulujen opiskelijat
 • Kampusten muiden organisaatioiden toimijat
 • Kansalaiset

KUMPPANIT

KIRJASTON keskeisin ammatillinen kumppanuusverkosto on yliopistokirjastojen verkosto, jossa se on aktiivinen toimija. Perustoiminnan keskeisimmät kumppanit ovat yliopiston kampusten muut toimijat.Kirjaston muita merkittäviä kumppaneita ovat:

 • Ammattikorkeakoulukirjastot, erityisesti Itä-Suomen alueella toimivat
 • Muut kirjastot ja tietopalvelut
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö

Arviointi ja seuranta

TOIMENPIDEOHJELMAN toteutumista seurataan valikoiduilla indikaattoreilla. Konkreettiset tulos- ja toimintatavoitteet täsmennetään ja hankkeistetaan vuosittain.

STRATEGINEN KEHITTÄMISTYÖ ON JATKUVA VUOROVAIKUTTEINEN PROSESSI

 • Toimenpideohjelmaa ja sen toteutumista käsitellään kirjaston ja yliopiston johdon välisessä vuosittaisessa tulosneuvottelussa.
 • Kirjaston johto valvoo toimenpideohjelman toteutumista, arviointia ja päivittämistä.
 • Johtoryhmä raportoi toimenpideohjelman toimeenpanosta.
 • Toimenpiteistä vastaavat ryhmät raportoivat työskentelystään johtoryhmälle vuosittaisessa johdon katselmuksessa.
 • Toimenpideohjelmaa ja sen toteutumista käsitellään henkilöstökokouksissa vähintään joka toinen vuosi.