Tarkistaa chat-palvelun tilannetta.

TIEDONHAUN OPINTOJAKSON KORVAAMINEN

Kirjastossa on käytössä opintojen korvaamismenettely joko suoraan tai AHOT-näytön tukemana. Osaamisen tunnistamisen arviointi tehdään suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Osaamistavoitteet ja vastuuopettajan tiedot löytyvät WebOodista. Ota yhteys vastuuopettajaan ennen AHOT-menettelyn aloittamista.

KORVAAVUUDEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

Korvaavaan suoritusmerkintään oikeuttaa enintään 5 vuotta vanha, sisällöltään ja tasoltaan vastaavanlainen tiedonhaun opintojakso. AHOT-menettelyyn oikeuttava osaaminen on voitu hankkia myös koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Korvaavuuden myöntävällä opintojakson vastuuopettajalla on oikeus pyytää AHOT-näyttöä osaamisen tunnistamisen tueksi. 

TARVITTAVAT DOKUMENTIT

Opiskelija käynnistää AHOT-menettelyn sähköisellä lomakkeella UEFin asiointipalvelun kautta. (linkki vieressä).  Opiskelijan velvollisuus on todistaa osaamisensa riittävien tietojen ja dokumenttien avulla. Työtodistus tai opintosuoritusote ja tarkempi kuvaus suoritetusta kurssista käyvät tähän.

Kirjastolla on oikeus pyytää opiskelijalta lisäselvityksiä ja jollei niitä saada määräpäivään mennessä, puutteelliset hakemukset jätetään käsittelemättä. Opintojakson vastuuopettajalla (tai hänen poissa ollessaan AHOT-vastaavalla) on oikeus joko hyväksyä tai hylätä hakemus. Korvaavan suorituksen arvosana on hyväksytty.

PÄÄTÖKSEN TOIMITTAMINEN JA OIKAISU

Päätös AHOT-hakemuksesta annetaan opiskelijalle yhden (1) kuukauden kuluessa. Päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua suullisesti tai kirjallisesti päätöksen tehneeltä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi hakea muutosta yliopiston muutoksenhakulautakunnalta.


Kirjaston AHOT- ohjeistus hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 24.5.2017

Hakemus opintojen korvaavuudesta

Sähköinen lomake

Paperinen lomake

LISÄTIETOJA

No image.

Palvelupäällikkö
Helena Silvennoinen-Kuikka
p. 0294 45 8328
helena.silvennoinen-kuikka[at]uef.fi

Katso myös

Yliopiston AHOT -sivusto

Opintojaksot ja vastuuopettajat Weboodissa

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.