METADATA

Metadata on tietoa tiedosta, ja tässä yhteydessä metadata tarkoittaa tutkimusaineiston kuvailutietoa. Tutkijan näkökulmasta metadatan kokoaminen ja säilyttäminen on oman työn dokumentointia ja siten tärkeä osa tutkimusprosessia. Metadatan järjestelmällinen tallennus kannattaa aloittaa heti tutkimuksen alkuvaiheessa, jotta tutkimusaineiston metadata pysyy ajan tasalla ja hyvälaatuisena. Ilman metadatan tallennusta menetetään tutkimuksen jatkohyödyntämisen arvo: tulevaisuudessa ei välttämättä osata sanoa, mitä tallennettu aineisto on tai miksi se on kerätty. Hyvällä ja laadukkaalla metadatan tallennuksella taataan aineiston ja tutkimuksen löydettävyys, säilyvyys sekä jatko- ja uudelleenkäytettävyys.

Metadata voidaan tallentaa joko tutkimusaineiston yhteyteen tai erilliseen tiedostoon. Metadata on mahdollista tallentaa esim. tutkimusaineistojen Etsin-hakupalveluun ja itse tutkimusaineisto tieteenalakohtaiseen data-arkistoon tai muuhun kansalliseen tai kansainväliseen tutkimusaineistojen säilytyspalveluun. Metadatan voi tallentaa tekstitiedostona, mutta jos aineisto on laaja, kannattaa käyttää metadatastandardeja. Standardien avulla kaikki tarpeellinen metadata tulee kerätyksi säännönmukaisesti ja yhtenäisessä muodossa. Olennaista on, että metadata on löydettävissä ja tunnistettavissa sellaisessa yleisessä muodossa, joka on luettavissa tulevaisuudessa.

Metadata sisältää:

  • tutkimusaineiston nimi
  • tekijätiedot ja päivämäärät
  • miten aineisto on syntynyt ja miten sitä on muokattu
  • mikä aineiston käyttötarkoitus on ja miten sitä saa käyttää jatkossa eli datan käyttöoikeudet ja -ehdot
  • mihin aineisto on talletettu, millä nimellä ja missä tiedostoformaatissa
  • rahoitukseen liittyvät tiedot
  • asiasanoitus tai sisällönkuvailu


Muista versionhallinta. Pidä kirjaa mahdollisista kontekstitiedoista (esimerkiksi tiedonkeruuhetkellä vallinnut tilanne, jolla on vaikutusta havaintoyksiköihin) ja paradatasta (esimerkiksi haastattelun ajankohdat, tutkimustilanteen muutokset). Kirjaa ylös myös mahdolliset muut aineistomateriaalit tai välineet, jotka vievät tutkimusta eteenpäin (blogit, sosiaalinen media, tutkijayhteistyö).

LISÄTIETOJA

datasupport[at]uef.fi
 

Tietoasiantuntija
Anne Karhapää
p. 0294 45 8213
anne.karhapaa[at]uef.fi

 

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.