Ruotsin kielen opinnoista usein kysyttyä

Miten ruotsin kieltä opiskellaan yliopistossa?
Milloin ruotsin kielen kurssi kannattaa suorittaa?
Miten ruotsin kielen opintojakso arvioidaan?
Kenelle ruotsin kielen monimuotokurssi on tarkoitettu?
Mitä tulee tehdä, jos on pitkä aika ruotsin kielen opinnoista tai tarvitsee kertaamista?
Milloin ja kuinka usein voi osallistua AHOT-näyttökokeisiin?
Mitä tulee tehdä, jos on suorittanut aiemmin joko suullisen tai kirjallisen osion?
Voiko aiemmilla opinnoilla tai käytännössä opituilla ruotsin kielen taidoilla korvata kielikeskuksen ruotsin kielen opintoja?

Miten ruotsin kieltä opiskellaan yliopistossa?

Ruotsin kielen kurssi koostuu lähiopetuksesta ja ohjatusta itseopiskelusta sekä mahdollisesti verkkotyöskentelystä. Tunneilla käytettäviä harjoitusmuotoja ovat suulliset ja kirjalliset yksilö-, pari- ja pienryhmäharjoitukset. Kurssilla harjoitellaan tekstinymmärtämistä ja kirjoittamista sekä keskeisen ammattisanaston hallintaa. Lisäksi on sekä yleisiä että omaan alaan liittyviä suullisia harjoituksia. Pienryhmissä opiskelijoiden on mahdollista ottaa aktiivisesti osaa erilaisiin oppimistehtäviin ja kehittää näin omaa kielitaitoaan. Tavoitteena onkin, että kurssin käytyään opiskelija käyttää ruotsin kieltä rohkeasti niin työelämässä ja opinnoissa kuin vapaa-ajalla. Läsnäolovelvollisuus lähiopetuksessa on yleensä vähintään 80 %. Jotta opiskelija varmistaa kurssipaikkansa, on hänen oltava läsnä kurssin ensimmäisellä tapaamiskerralla. Jos opiskelijalla on joko lukio-opintojen jälkeen tai muutoin kuin opintojen kautta hankittua ruotsin kielen osaamista, hän voi harkita osallistumista kirjalliseen ja suulliseen AHOT-näyttökokeeseen.

Milloin ruotsin kielen kurssi kannattaa suorittaa?

Ruotsin kielen opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi tiettynä opintovuotena osana kandidaatin tutkintoa, jolloin ne palvelevat opiskelijaa parhaiten. Siksi opiskelijan onkin syytä osallistua ruotsin kielen kurssille juuri oman ainelaitoksen suosittelemana vuonna.

Miten ruotsin kielen opintojakso arvioidaan?

Kielikeskuksen ruotsin kielen opintojakso arvioidaan arvosanalla hyvä taito (HT/H) / tyydyttävä taito (TT/T) / hylätty (HYL). Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen, ja ne merkitään erillisinä arvosanoina tutkintotodistukseen. Arvosana TT edellyttää eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 (joka esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla mitattuna vastaa magna cum laudea / vahvaa cum laudea) ja arvosana HT taitotasoa B2-C2. Arviointiperusteena käytetään yleensä jatkuvaa näyttöä ja/tai tenttiä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kurssilla käytettäviin harjoituksiin ja annettujen tehtävien suorittamista määräajassa.

Kenelle ruotsin kielen monimuotokurssi on tarkoitettu?

Ruotsin kielen monimuotokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden on hankala osallistua säännöllisesti järjestettävään lähiopetukseen esimerkiksi asuinpaikkakunnan tai töiden takia. Monimuotokurssia suositellaan opiskelijoille, joilla on suoritettuna vähintään 100 opintopistettä ja joilla on vahva pohja ruotsin kielessä. Monimuotokurssilla edellytetään huomattavasti enemmän itsenäistä opiskelua kuin lähiopetuksena järjestettävällä kurssilla. Kurssilla vaaditaan lisäksi riittävät tekniset varusteet (riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikki ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa.

Jos opiskelijalla on pitkä aika edellisistä ruotsin kielen opinnoista tai heikko ruotsin kielen taito, suosittelemme opiskelijalle kertaamista tarvitsevan polkua tai peruspolkua monimuotokurssin sijaan.

Mitä tulee tehdä, jos on pitkä aika ruotsin kielen opinnoista tai tarvitsee kertaamista?

Jos edellisistä ruotsin kielen opinnoista on pitkä aika, opiskelijan on mahdollista osallistua kielikeskuksen järjestämälle kertauskurssille, jossa harjoitellaan aktiivisesti mm. ruotsin kielen perusrakenteita ja -sanastoa, kirjoittamista sekä suullista viestintää. Kertauskurssilla on sekä lähiopetusta että ohjattua itseopiskelua. Jos opiskelija ei ole lainkaan suorittanut lukion B-ruotsia, tulee hänen hankkia tarvittavat pohjataidot ja -tiedot esimerkiksi iltalukiossa. Jos opiskelija tarvitsee pientä kertausta saadakseen lisärohkeutta osallistua ruotsin kielen kurssille, hänen kannattaa tutustua itseopiskelumateriaaleihin ja kerrata niiden avulla ruotsin kieltä.

Taitotasotesti (löytyy osoitteesta moodle.uef.fi. Voit hakea kurssin hakukoneella nimellä "Ruotsin lähtötasotesti" tai löydät testin myös kurssilistauksesta Kaikki kurssit>Erillislaitokset>Kielikeskus>Ruotsin lähtötasotesti. Avain testiin on kertaus07. Tarkemmat ohjeet löytyvät alustalta), eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset ja KORU-taitotasokuvaukset auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa kielitaitoaan.

Milloin ja kuinka usein voi osallistua AHOT-näyttökokeisiin tai tieteenalakohtaiseen täydennykseen?

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen AHOT-näyttökoe järjestetään kerran lukukaudessa. AHOT-näyttökokeista järjestetään ensin kirjallinen koe; jos koe menee läpi, opiskelija voi osallistua suulliseen AHOT-näyttökokeeseen. Tarkemmat tiedot AHOT-näyttökokeiden aikatauluista ja ilmoittautumisesta löytyvät täältä.

AHOT-näyttökokeisiin voi osallistua vain kerran opintojen aikana. Jos opiskelija osallistuu kirjalliseen AHOT-näyttökokeeseen, ja se ei mene läpi, on hänen osallistuttava tutkintoonsa kuuluvalle ruotsin kielen kurssille. Jos kirjallinen AHOT-koe menee läpi, mutta suullinen AHOT-näyttökoe ei, riittää, että opiskelija suorittaa kurssilla suullisen taidon osuuden.
 

Mitä tulee tehdä, jos on suorittanut aiemmin joko suullisen tai kirjallisen osion?

Opiskelija voi suorittaa puuttuvan osion joko tutkintoonsa kuuluvalla ruotsin kielen kurssilla tai ruotsin kielen monimuotokurssilla. Jotta opiskelija varmistaa kurssipaikkansa, on hänen oltava läsnä kurssin ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Voiko aiemmilla opinnoilla tai käytännössä opituilla ruotsin kielen taidoilla korvata kielikeskuksen ruotsin kielen opintoja?

Useimmissa tapauksissa voi. Jos opiskelijalla on esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja ruotsin kielen opintoja, hänellä saattaa olla mahdollisuus saada opinnoista korvaavuus. Käytännössä opittuja ruotsin kielen taitoja opiskelija voi osoittaa lukukausittain järjestettävässä kirjallisessa ja suullisessa AHOT-näyttökokeessa, jolla opiskelija voi suorittaa ruotsin kielen opintojakson. AHOT-näyttökokeisiin voi osallistua vain kerran opintojen aikana.