Miten asennoidut vuorovaikutusosaamiseesi ja puheviestintätaitojen merkitykseen?

Myönteisesti

Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi. Ymmärrät, että vuorovaikutusosaaminen ja siihen liittyvien taitojen jatkuva kehittäminen on keskeistä asiantuntijaksi oppimisessa. Puheviestinnän kaikilla opintojaksoilla korostetaan viestijäkuvan yhteyttä itsetuntoon sekä vuorovaikutusosaamista asiantuntijuuden olennaisena ulottuvuutena. Palautteen, itsearvioinnin ja ohjauksen avulla saat entistäkin realistisemman kuvan omasta osaamisestasi, mikä puolestaan vahvistaa itsetuntemustasi ja -tuntoasi.

Kielteisesti

Pidät puheviestintätaitoja persoonasidonnaisina ominaisuuksina. Saatat esimerkiksi ajatella, että sinusta ei tule esiintyjää, koska olet ujo ja hiljainen. Et tunnista realistisesti omia vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi tai pidät puheviestintäosaamista itsestäänselvyytenä. Puheviestinnän opintojaksoilla käsityksesi vuorovaikutusosaamisen merkityksestä tarkentuu ja syvenee. Saat palautteen ja itsearvioinnin avulla todellista tietoa omasta osaamisestasi. Puheviestinnän opintojaksojen oppimistulokset ovat lähes poikkeuksetta hyviä. Kielikeskuksen opiskelijapalautteen mukaan opiskelijoiden asenteet vuorovaikutustaitojen merkityksen ja oman viestintäosaamisen suhteen muuttuvat myönteiseen suuntaan puheviestinnän opintojaksojen jälkeen. On siis hyvin todennäköistä, että asenteesi puheviestintäosaamista kohtaan muuttuu puheviestinnän opintojen myötä aikaisempaa myönteisemmäksi.
 


On tärkeää, että hahmotat puheviestintäosaamisen keskeisenä asiantuntijuutesi osana ja ymmärrät, mitä merkitsee kartuttaa osaamistaan. Myönteinen asennoituminen puheviestintätaitojen kehittämiseen ja itseen viestijänä on tärkeä osa puheviestintäosaamista tietojen ja taitojen rinnalla. Asenteesi vaikuttaa paljon tietojen ja taitojen karttumiseen.

Kielikeskuksen neljästä puheviestinnän opintopolusta mikä tahansa saattaa olla sinulle sopiva. Suosittelemme, että tutustut kaikkiin polkuihin ja valitset oman polkusi sen perusteella, mikä vaihtoehto parhaiten tukisi myönteisen viestintäasennoitumisen kehittymistä.