AHOT-korvaavuudet (aiemmat korkeakoulutasoiset opinnot)

Kielikeskus myöntää korvaavuuksia tutkintoon kuuluvista pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista opiskelijan hakemuksen perusteella. Korvaaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä kotimaisissa korkeakouluissa suoritetut kieli-ja viestintäopinnot riippumatta koulutusalasta tai opintopistemäärästä. Hyväksiluettavien opintojen on vastattava korvattavan opintojakson osaamistavoitteita. Korvaavuus myönnetään opintojaksoittain. Osakorvaavuuksia ei myönnetä eikä suoritusta voi täydentää lisätehtävillä.

Millä voi saada korvaavuuden?

Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista voi saada korvaavuuksia saman tai ylemmän tutkintovaiheen opinnoilla. Vastaavasti ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista voi saada korvaavuuksia maisteri- tai jatko-opintovaiheen opinnoilla. Yksiportaisen lisensiaatin tutkinnon (lääketiede ja hammaslääketiede) opintoihin voi saada korvaavuuksia aiemmin suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla riippumatta siitä, kuuluvatko ne alun perin kandidaatti- vai maisterivaiheen opintoihin.

Englannin, ranskan, saksan, venäjän ja suomen kielen perusopinnoilla sekä ruotsin kielen perus- tai aineopinnoilla saa myös korvaavuuksia tutkintoon kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Jos sinulla on jo tutkintoasi vastaavia kieli- viestintäopintoja UEFin opintosuoritusrekisterissä (esim. pääaineen vaihdon vuoksi tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja), hae korvaavuutta vain, jos opintopistemäärä on liian pieni.

Mitä ei korvata?

Tiedekunnat ovat päättäneet, että tietyistä opintojaksoista ei myönnetä korvaavuutta. Tarkista oheinen lista ennen korvaavuuden hakemista.

Vapaavalintaisia kieliopintoja ei korvata. Poikkeuksena ovat ulkomaanvaihdossa suoritetut kieli- ja viestintäopinnot. Ota yhteyttä kielikeskukseen ennen vaihtoon lähtöä ja sovi etukäteen mahdollisista korvaavuuksista.

 

Miten korvaavuutta haetaan?

Voit hakea korvaavuutta sähköisellä tai paperisella  lomakkeella.


Liitä hakemukseen

virallinen todistus (kaikki sivut) ja

opintojaksokuvaus ( sisältö, laajuus, vaatimustaso ja arviointi).

Liiteiden on oltava tiedostoina (pdf, Word, png, jpg).

Pelkkä linkki lähteeseen ei riitä.

Liitteessä pitää näkyä, että se on kyseisen korkeakoulun dokumentti.

Itse kirjoittamasi opintojaksokuvaus ei riitä.


Sähköinen lomake täytetään asiointipalvelussa.
Jos teet paperisen hakemuksen, toimita se liitteineen

suunnittelija Satu Karhapää-Puhakalle (Joensuu) tai

opintoasianpäällikkö Lauri Tolkille (Kuopio).


Saat päätöksen noin kuukauden sisällä.


Päätökseen voi perustellusta syystä hakea muutosta yliopiston ohjeistuksen mukaisesti.