Geneettisesti muunneltuihin eläimiin liittyvät käytännöt

Geneettisesti muunnelluilla eläimillä ja muilla organismeilla tehtävää tutkimusta koskevat useat säädökset ja suositukset:

  • Geenitekniikkalaki
  • Geenitekniikka-asetus
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset muuntogeenisten organismien suljettuun käyttöön liittyvistä ilmoituksista (272/2006) ja muuntogeenisten mikro-organismien suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista (1053/2006).
  • Geenitekniikan lautakunnan (GTLK) antamat suositukset ja ohjeet.

Katso myös Suomen bioteollisuuden tuottama Geenitekniikan lakiopas.

Koe-eläinkeskuksissa tapahtuvan GM-eläinten käytön osalta noudatetaan yleensä keskitettyä ilmoitusmenettelyä.  Koe-eläinkeskus pitää säädösten mukaista rekisteriä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella olevista GM-kannoista. GM-eläimiä käyttävien yksittäisten tutkijoiden/tutkimusryhmien tulee toimittaa GM-eläinkantojaan koskevat riskinarviointiasiakirjat koe-eläinkeskuksen omaan GMO-kirjanpitoon. Tämä voidaan tehdä täyttämällä huolellisesti GM notification form jokaisesta GM-kannasta. Kullakin GM-kannalla on oma rekisteritunnuksensa. Rekisteritunnuksen lisäksi GM-kannalla on oltava Eläinkoelautakunnan myöntämä ylläpitolupa, jos kannalla on  hyvinvointiongelma. Jos muunnettu geeni ei aiheuta ongelmia eläinten hyvinvoinnille, niitä voidaan pitää yllä eläintenkäyttösuunnitelmalla.  

Lisäksi olisi suositeltavaa täyttää myös Mouse/Rat passport -lomake. Passin tarkoituksena on koota yhteen kaikki kantaan liittyvä tieto, joka on sitten helposti siirrettävissä eläinten mukana uusille käyttäjille. Passin on luonut brittiläinen työryhmä, joka on antanut myös suositukset GM-eläinten hyvinvoinnin tarkkailulle. Artikkelista van der Meer et al. 2001: Use of score sheets for welfare assessment of transgenic mice (Laboratory Animals 2001, 35, 379-389) löydät myös hyödyllistä tietoa hyvinvoinnin arvioimiseen.

Kun haluat saada käyttöösi gm-kannan muualta:
1. Pyydä kannan toimittajalta terveystarkkailutiedot ja toimita ne Kek:n eläinlääkärille : terveysstatuksen perusteella määräytyy eläinten sijoituspaikka ja mahdollinen kannan puhdistustarve. Samalla sovitaan eläinten tulojärjestelyistä.

2. Täytä "GM ´notifiication form"(ent. gm-ilmoitus) ja toimita se sähköpostin liitetiedostona koe-eläinkeskukselle. KEK antaa kannalle numerotunnuksen.

3. Pyydä eläinten toimittajaa täyttämään Mouse/Rat passport -lomake ja toimita se koe-eläinkeskukseen.
 
Katso vielä yhteenveto Mitä papereita ja lomakkeita koe-eläimeni tarvitsevat?