Koe-eläinkeskuksen lupakäytännöt

Uusi lainsäädäntö tullut voimaan 1.8.2013

Toimenpiteitä eläimille saa tehdä vain pätevä henkilö. Henkilön on täytynyt harjoitellut toimenpidettä ja näyttänyt osaavansa tehdä sen oikein. Pätevyys on laji- ja toimenpidekohtainen. Harjoittelun voi aloittaa tutkimusryhmässä hankkeen toteuttamisesta vastaavan henkilön valvonnassa tai kurssilla, johon kuuluu teoriaa sekä käytännön harjoitustöitä. Toimenpidekurssin suorittavat kaikki ne henkilöt, jotka tekevät eläimille toimenpiteitä; tutkijat, laboaratoriohenkilökunta ja opiskelijat, (Laki 497/2013). Myös eläinten lopettaminen edellyttää pätevyyttä.Tämä voidaan hankkia erillisellä lyhyellä kurssilla. Toimenpidekurssilla saadaan pätevyys myös eläinten lopetusta varten.

Hankkeen saa suunnitella henkilö, joka on suorittanut yliopiston opetusohjelman mukaiset tai Etelä-Suomen aluehallintoviraston hyväksymät eläinten käyttöä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin koskevat opinnot (=koe-eläinkurssi) ja jolla on tarkoitukseen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (Laki 497/2013, 8§). 

Lisää tietoa kelpoisuudesta täällä.

Koe-eläinkeskuksessa on käytössä kaksi erilaista toimintalinjaa:
1. Luvanvarainen toiminta (Hankelupa)
2. Muu kuin eläinkoe (Eläintenkäyttösuunnitelma)
 

Eläimillä on siis aina joko hankelupa tai eläintenkäyttösuunnitelma  (esim. hyvinvointiongelmattomien kantojen ylläpidossa).  Jos käytössä on geneettisesti muunneltuja eläimiä, tarvitaan lisäksi GM-ilmoitus

Näihin perustuen kirjanpidossa tulee olemaan kolmenlaisia tunnuksia. Kaavakuva lupakäytännöistä on täällä.

1. Luvanvarainen toiminta
Hankelupahakemukset käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä olevassa Hankelupalautakunnassa. Hankelupahakemuksen ja siihen liittyvän ohjeistuksen löydät täältä. Lautakunta ja esittelijät kehittävät lomakkeita jatkuvasti. Hae siis aina voimassa oleva versio ELLAn kotisivuilta äläkä tallenna lomaketta omalle koneellesi.

Hankelupalautakunnan periaatepäätöksia voit lukea täältä.

A. Hankelupahakemus

Aineiden annosteluissa ja verinäytteen otoissa on noudatettava Euroopan unionin komission tiedoksi antamia suosituksia (Diehl et al.: A good practice guide to the administration of substances and removal of blood, including routes and volumes. Journal of Applied Toxicology 21, 15-23, 2001: artikkelin taulukot koottu nettisivulle). Ohjeistusta myös: Working party report: Refining procedures for the administration of substances. Report of the BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW Joint Working Group on Refinement, Laboratory Animals 2001, 35, 1-41.

Rauhoituksessa, nukutuksessa ja kivunpoistossa voi noudattaa koe-eläinkeskuksen antamia ohjeistuksia.

B. Käyttötarkoituskoodi

Käyttötarkoitus luokitellaan EU:n eläinten käyttömääriä koskevassa tilastoinnissa noudatettavan käyttötarkoitusjaottelun mukaan. Koodit löytyvät Hankelupalautakunnan sivuilta.

2. Muu kuin eläinkoe tai GM-eläimiin liittyvä toiminta
Kun kyseessä ei ole GM-eläimet eikä eläinkoe, tutkija (tai tutkimusryhmä) tekee koe-eläinkeskukselle eläinten käyttösuunnitelman (EKS). Tällaista toimintaa on esim. kudosten/solujen kerääminen lopetetuilta eläimiltä. Koe-eläinkeskus antaa EKS-numeron, joka toimii tunnuksena kirjanpidossa.

3. GM-eläimiin liittyvä toiminta
Geneettisesti muunneltuja (GM) eläimiä tai mikro-organismeja käytettäessä toiminnanharjoittajan on noudatettava geenitekniikan lautakunnan (GTLK) ohjeistuksia. KEK ylläpitää GM-eläinten tai organismien käytöstä eläimiin liittyen keskitettyä rekisteriä erillisellä lomakkeella. Rekisterin tarkoitus on koota yhteen paikkaan tieto koe-eläimiin liittyvästä GM-toiminnasta Itä-Suomen yliopistossa. Toiminnanharjoittajalla on tämän lisäksi velvollisuus pitää yksityiskohtaisempaa kirjanpitoa toiminnasta GTLK:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Kun kyseessä on toimenpide, josta eläimelle aiheutuu neulanpistoon verrattavaa kipua, tuskaa tai kärsimystä, on toiminnalle haettava lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kohdan 1 mukaisesti. Sen LISÄKSI tutkija tekee GM-ilmoituksen KEK:ille. Kirjanpidossa (inventaarit, laskutus yms.) eläimet kulkevat kuitenkin ESAVI:n antaman hankelupanumeron alla. Uuden GM-kannan luominen on luvanvaraista toimintaa, paitsi jos kanta luodaan risteyttämällä kaksi jo ennestään olemassa olevaa GM-kantaa eikä risteymään liity hyvinvointiongelmia.

Kun kyseessä on GM-eläinten ylläpito, joka ei ole luvanvaraista, tutkija tekee eläintenkäyttösuunnitelman JA GM-ilmoituksen KEK:ille. Koe-eläinkeskus antaa ilmoitukselle ja eläintenkäyttösuunnitelmalle tunnukset ja kirjanpidossa eläimet kulkevat tämän eläintenkäyttösuunnitelman tunnuksen alla.

Kun kyseessä on GM-eläinten ylläpito, johon liittyy eläinten hyvinvointiongelmia, on toiminta luvanvaraista ja tällöin kirjanpidossa eläimet kulkevat ESAVI:n antaman hankelupanumeron alla. Kun GM-eläimet siirtyvät ylläpidosta varsinaiseen kokeeseen, ne siirtyvät myös kirjanpidossa GM-ilmoitusnumeron alta hankelupanumeron alle.