YRITTÄJYYSOPINNOT

Kiinnostaako yrittäjyys, yritystoiminta yleensäkin tai omien työelämätaitojen vahvistaminen? Tule mukaan yrittäjyyskursseille. Voit valita tarjonnasta kiinnostavimmat kurssit tai suorittaa sivuainekokonaisuuden.

 

Yrittäjyysopinnot - Joensuu

5215211J Yrittäjyysviikko 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusedellytyksiä
- osaa tarkastella osaamisen kerryttämistä työelämätaitona ja yrittäjävalmiutena
- osaa arvioida yrittäjyyden tarjoamia mahdollisuuksia uravaihtoehtona
- on kehittänyt valmiuksiaan verkostoitua muiden opiskelijoiden, yritysten ja erilaisten asiantuntijoiden kanssa

Sisältö

Opiskelija tutustuu yrittäjyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja yritystoimintaan erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Tarkemmat teemat vaihtuvat vuosittain.

Suoritustapa

- Osallistuminen kurssin aikana järjestettäviin tapahtumiin/aktiviteetteihin, mahdollinen pakollinen osallistuminen määritellään vuosittain erikseen (Polku-tapahtuma)
- Omatoiminen työskentely, oppimistehtävä

Toteutustavat

- tapahtumat/aktiviteetit (Polku-tapahtuma)
- tutustuminen mahdolliseen oheismateriaaliin
- omatoiminen työskentely

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Lisätietoja: http://www.polku.es/ ja https://www.facebook.com/polkuyrittajyysviikko/ Osallistujamäärää voidaan tarvittaessa rajata, ks. tarkemmat tiedot weboodista. Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa. 

Ilmoittautuminen weboodissa. Weboodin lisäksi ilmoittaudutaan erikseen Polku-tapahtumiin.


Polku (22.-24.9.2020)

http://www.polku.es/

https://www.facebook.com/polkuyrittajyysviikko/

 

5215212 Ideasta liiketoiminnaksi 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää liiketoiminnan synnyttämisen, kehittämisen ja johtamisen, ideoiden kaupallistamisen, yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteiden sekä tarve- ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin lähtökohdat
- osaa analysoida, suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa liiketoimintamallin viitekehyksessä
- osaa esitellä ja myydä tuotetta/palvelua/liiketoimintamallia asiakkaille ja muille sidosryhmille
- on kehittänyt valmiuksiaan ryhmätyöskentelyssä, kirjallisessa ja suullisessa esiintymisessä sekä verkostoitumisessa muiden opiskelijoiden ja eri sidosryhmäedustajien kanssa

Sisältö

- liiketoiminnan synnyttämisen, kehittämisen ja johtamisen, ideoiden kaupallistamisen, yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteiden sekä tarve- ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin lähtökohdat
- liiketoimintasuunnitelma
- pitchaus

Suoritustavat

- osallistuminen luennoille ja workshopeihin
- omatoiminen ja ryhmätyöskentely
- oppimistehtävät (sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä)

Toteutustavat

- luennot
- workshopit
- tutustuminen oppimateriaaliin
- omatoiminen ja ryhmätyöskentely

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Lisätietoja

Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoa  5215213 Yrittäjyyden perusteet. Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa.

Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215208 Yrityksen perustaminen 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää yrityksen perustamisprosessin ja tunnistaa alueella yrittäjyyttä edistäviä toimijoita
- ymmärtää immateriaalioikeuksien keskeiset käsitteet ja osaa hyödyntää liiketoiminnassa immateriaalioikeuksia
- on kehittänyt valmiuksiaan ryhmätyöskentelyssä ja kirjallisessa esittämisessä

Sisältö

- yrityksen perustamisprosessiin liittyvät keskeiset kysymykset ja vaiheet; yritysidea, toiminta-ajatus, ansaintalogiikka
- immateriaalioikeudelliset peruskäsitteet

Suoritustavat

- luennot
- omatoiminen ja ryhmätyöskentely
- oppimistehtävä

Toteutustavat

- luennot
- tutustuminen oppimateriaaliin
- omatoiminen ja ryhmätyöskentely

Oppimateriaali: verkkomateriaali

Arvostelu: hyväksytty /hylätty

Vastuuopettaja: Irina Lavikainen

Lisätietoja:

Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoa 5215213 Yrittäjyyden perusteet.

Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5215215 Business Draft 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää innovoinnin/tuotekehityksen, uuden tuotteen/palvelun/liiketoimintamallin kaupallistamisen ja siihen perustuvan yrittäjyyden peruslähtökohdat
- osaa arvioida uuden liiketoiminnan synnyttämisen edellytyksiä, ymmärtää sen ketterää
kehittämistä sekä osaa tehdä kehittämiseen liittyviä kokeiluja
- osaa projektin hallinnan perusteet
- on kehittänyt valmiuksiaan toimia tiimissä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta niin omaan työskentelyyn kuin muiden tiimien työskentelyyn liittyen

Sisältö

- innovoinnin, innovaation kaupallistamisen, asiakaslähtöisen liiketoiminnan synnyttämisen ja sen ketterän kehittämisen perusteet ja edellytykset
- kokeilut
- projektinhallinta
- tiimityöskentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Suoritustavat
- lähitapaamiset (kasvokkain ja/tai verkossa, sovitaan tarpeen mukaan)
- verkkokurssi: omatoiminen ja ryhmätyöskentely
- oppimistehtävät

tai
- osallistuminen Draft-ohjelmaan sekä sen osoittaminen, että käynyt ohjelmassa läpi kurssilla vaaditut teemat (www.draftprogram.com)

tai
- yhdistelmä Draft-ohjelmaan osallistumisesta sekä Business Draft –kurssin tehtävien tekemisest

Toteutustavat

- lähitapaamiset (kasvokkain ja/tai verkossa, sovitaan tarpeen mukaan)
- verkkokurssiosuus
- tutustuminen oppimateriaaliin
- omatoiminen ja ryhmätyöskentely

Oppimateriaali: verkkomateriaali, muu erikseen ilmoitettava materiaali

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

---

5215215 BUSINESS DRAFT, 5 credits

Learning outcomes

Students can:
- understand the basics of innovation, product/service development, commercialization and entrepreneurial action based on these
- analyse the prerequisites of starting a business; how to develop it nimbly and how to make experimentations that help the development
- the basics of project management

Students learn:
- to act in a team and give and receive feedback with regard to own work and to the work of other teams

Content

- the basics and prerequisites of innovation, innovation commercialization, creating a customer-oriented business and the nimble development of business operations
- experimentations
- project management
- team work, giving and receiving feedback

Teaching methods

- face-to-face and/or online meetings (agreed upon at need)
- online course: independent and group work
- assignments

or

- participation to the Draft Program and showing that the student has familiarized him/herself to all the themes and exercises that are dealt with in this course (www.draftprogram.com)

or
- combination of participating to the Draft Program and doing assignments in this course

Study modes

- face-to-face and/or online meetings (agreed upon at need)
- online-course
- familiarizing oneself to the course material
- independent and group work

Study material: Online-course material, other possible material

Assessment: pass/fail

Teacher: Helen Reijonen

Timetable and registration in weboodi.

5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
- osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
- osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää

Sisältö

- Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät
- Yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa
- Opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta; tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia
- Osaamisen tuotteistaminen

Suoritustavat

- omatoiminen työskentely
- oppimistehtävät

Toteutustavat

- verkkokurssi
- tutustuminen oppimateriaaliin
- omatoiminen työskentely

Oppimateriaali: Verkkomateriaali

Arvostelu: hyväksytty / hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.


Commercializing one's knowhow 2 ECTS

Learning outcomes:

Students can
- understand the opportunities and barriers related to entrepreneurship
- evaluate their own characteristics, knowledge and knowhow and use different methods of evaluation
- recognize markets (from the perspectives of entrepreneur and employee) where there could be demand for their strengths and skills

Content:

- the core features of academic entrepreneurship
- analysis of entrepreneurship and future work skills in the light of characteristics, knowhow and values
- evaluation of students’ characteristics, values, knowledge and knowhow through different methods; evaluation of future working opportunities
- commercialization of knowhow

Teaching methods:

- independent study
- assignments

Study modes:

- online course
- tutustuminen oppimateriaaliin
- familiarizing oneself to the course material
- independent work

Study material:

Online course material

Assessment:  pass/fail

Teacher: Helen Reijonen

Timetable and registration in weboodi.

 

 

5215217 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op

Kurssi toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Opiskelija 

  • perehtyy markkinatestatun liiketoiminnan aloitustapoihin
  • tietää kohteen määrittämisen ja arvioinnin keinot sekä hinnan määrittelyn perusperiaatteet
  • tietää yrittäjyyden aloittamiseen liittyvistä prosesseista, sopimuksista ja oikeudellisista kysymyksistä
  • osaa arvioida liiketoiminnan menestymisen mahdollisuuksia

Katso tarkempi kuvaus: https://soleops.karelia.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/tab/tab/sea?opettap_id=188677635

Opettaja Kareliassa: Mika Pasanen (mika.pasanen(at)karelia.fi)

HUOM! Kurssi on maksuton UEF:n opiskelijoille, jos he suorittavat sen osana yrittäjyysopintoja. Ilmoittautuminen weboodissa.

5210109J Yritysoikeuden perusteet 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
- määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
- nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
- nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa  sitä yrityksen käytännön toiminnassa

Sisältö: Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen)

Suoritustavat

- luennot ja harjoitustehtävät
- itsenäinen työskentely
- kirjallinen kuulustelu.


Oppimateriaali

1) Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16. uud. painos 2016, luvut 1-16.
2) Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä
3) luentomateriaali: luentomateriaali on saatavilla Moodlessa. Kurssiavain lähetetään sähköpostilla kaikille luennoille ilmoittautuneille luentojen alkaessa.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Hanna Savolainen

Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5211237 Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee osuustoiminnan idean ja hahmottaa siihen liittyvän ilmiökentän niin osuustoimintaorganisaatioiden, yksittäisten jäsenien kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Opiskelija ymmärtää miten osuuskunta yritysmuotona eroaa muista paremmin tunnetuista yritysmuodoista ja miksi se on jo perustehtävänsä osalta arvopohjaista liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa osuustoiminnallisen yrityksen erityispiirteet. Opiskelija osaa havainnollistaa osuustoiminnallisen yritysmuodon toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet sekä osuustoiminnallisten yritysten merkityksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Hän omaksuu valmiuksia soveltaa kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä: toimia osuuskunnan palveluksessa erilaisissa tehtävissä. Kurssi antaa myös valmiuksia arvioida, toimiiko osuuskunta arvojensa mukaisesti. Kurssi tarjoaa valmiuksia myös osuuskuntayrittäjyyteen.  

Sisältö: Osuustoiminnan historia, arvot ja periaatteet. Osuustoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Osuustoiminnan vaikuttavuus Suomessa ja maailmalla. Osuuskuntatyypit: Kuluttaja-, tuottaja-, palvelu- ja uusosuustoiminta. Keskinäisyys.

Oppimateriaali: luennolla ilmoitettava materiaali

Suoritustavat:

Luennot (läsnäolovelvoite 80%), harjoitukset (läsnäolovelvoite 80%), kirjalliset harjoitustehtävät (1. oppimispäiväkirja, 2. oppimistehtävä, jossa ensisijaisesti tutkitaan empiirisen aineiston avulla osuuskunnan käytänteitä ja omistajien käsityksiä), harjoitustehtävän 2 suullinen esittäminen, itsenäinen työskentely (harjoitustehtävät ja kirjallisuuteen tutustuminen. Ei kirjallista kuulustelua

Toteutustavat: 

- Luennot, jotka toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.
- Kirjalliset harjoitustehtävät, joissa opiskelija perehtyy valitsemaansa teemaan syvällisemmin.
- Harjoitukset, joissa mm. toinen harjoitustehtävä esitetään suullisesti.
- Itsenäinen työskentely (harjoitustehtävät ja kirjallisuuteen tutustuminen).

Arvostelu: 0-5. Harjoitustehtävä I 50% arvosanasta. Harjoitustehtävä II ja sen suullinen esitys 50% arvosanasta. Molemmat harjoitustehtävät suoritettava hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus ensimmäisellä tapaamiskerralla + 80% luentokerroilla ja 80% harjoituksista.

Vastuuopettaja: professori Anu Puusa

Lisätietoja: Kyseessä on kauppatieteiden aineopintotasoinen opintojakso, jonka voi sisällyttää palvelujohtamisen tai yritysoikeus ja -talouden teema-alueiden aineopintoihin tai markkinoinnin tai johtamisen tai laskentatoimen pääaineiden aineopintojen opintojaksoksi. Opintojakso voidaan sisällyttää myös yrittäjyyden sivuaineopintoihin. Saman opintojakson voi sisällyttää ainoastaan yhteen kokonaisuuteen.

Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

5212221 Business Simulation Game 6 ECTS

Learning outcomes

Student
- can apply business decison making in a simulation-training module.
-understands reasoning behind decisions on pricing, marketing, investments etc.
-gains skills, practices, and methods needed in a business team.

Content: In this course, business decisions are simulated in a simplified market environment, which is designed to help the participant to focus on key decision-making elements. The tool enables analysis, planning, and budgeting, including financial reports, information on market events, and graphics to facilitate analysis.

Teaching methods

- lectures
- group work (game)
- written report and oral presentation

Study modes

- lectures
- simulation game
- written report and oral presentation

Study materials: Instructions for the game. Other material informed by the lecturer.

Assessment: 0-5

Teacher: Jani Saastamoinen
Further information: The course is held simultaneously using video connection at Joensuu campus and Kuopio campus.
Schedule and registration in weboodi.

3313008 Korkean teknologian kaupallistaminen (esimerkkinä fotoniikka)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia t&k-tuloksista. Hän saa eväät onnistuneeseen kaupallistamiseen.
Sisältö: Kurssilla opitaan perusteet kannattavalle liiketoiminnalle. Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan käytännön taitoja onnistuneeseen liiketoiminnan aloittamiseen ja kasvattamiseen kansainvälisillä markkinoilla. Kurssilla esitellään fotoniikan sovelluksia.
Suoritustavat: Osanotto luento-opetukseen sekä harjoitustehtävien teko. Kirjallinen tentti.
Toteutustavat: Luentoja ja harjoitustehtäviä 28 h.
Oppimateriaalit:  Luennot, kurssilla jaettava materiaali ja alan kirjallisuus.
Arviointi:  0-5
Vastuuopettaja: Jyrki Saarinen
Lisätietoja: Opetuskieli englanti. Luennoidaan joka toinen vuosi.
Ilmoittautuminen weboodissa.

5215218 J: SLUSH - Start-upeista, kasvusta, innovatiivisuudesta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää uusien, nopeaa kasvua hakevien, innovatiivisten yritysten toiminnan ajureita ja haasteita
- osaa arvioida startupien kasvun ja toiminnan edellytyksiä esim. rahoituksen, markkinoinnin, verkostoitumisen ja innovaation kaupallistamisen näkökulmista
- on kehittänyt valmiuksiaan verkostoitua erilaisten yhteistyötahojen kanssa

Sisältö

- startup-yritysten erityispiirteet, toimintaympäristö ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet
- startup-yritysten kasvun ja toiminnan edellytykset esim. rahoituksen, markkinoinnin, verkostoitumisen ja innovaation kaupallistamisen näkökulmista

Suoritustapa

- osallistuminen Slush-tapahtumaan (osallistuminen tapahtuu omatoimisesti esim. hakemalla vapaaehtoiseksi), oppimistehtävässä tarkasteltavan case-yrityksen valinta ja oppimispäiväkirjan laadinta
- omatoiminen työskentely
- oppimistehtävät

Toteutustavat

- osallistuminen Slush-tapahtumaan (osallistuminen tapahtuu omatoimisesti esim. hakemalla vapaaehtoiseksi)
- tutustuminen oppimateriaaliin
- omatoiminen työskentely

Oppimateriaali: Verkkomateriaali

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Lisätieto: Kurssi on mahdollista suorittaa ainoastaan osallistumalla SLUSH-tapahtumaan. Osallistuminen on järjestettävä omatoimisesti esim. hakeutumalla vapaaehtoiseksi

---

SLUSH – start-ups, growth and innovativeness, 2 credits

Learning outcomes

Students can:
- understand the drivers and challenges related to the business operations of new, growth-oriented and innovative firms
- evaluate the prerequisites of growth and development in startups with regard e.g. to financing, marketing, networking and innovation commercialization

Students learn:
- to network with different business stakeholders

Content

- special features and business environment of startups and the challenges and opportunities they offer
- prerequisites of startup growth that relate e.g. to financing, marketing, networking and innovation commercialization

Teaching methods

- participation to the SLUSH event (organised by the student him/herself), choosing a case-firm for the assignment, learning diary
- independent study
- assignments

Study modes

- participation to the SLUSH event (organised independently by the student him/herself)
- familiarizing oneself with the study material
- independent study

Material: Online material

Evaluation criteria: pass/fail

Teacher: Helen Reijonen

Additional information: Participation to the SLUSH event (organised independently by the student him/herself).

Yrittäjyyden projektityö 1-6 op / Entrepreneurial Project Work 1-6 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on syventänyt ymmärrystään ja/tai osaamistaan jossakin yrittäjyyteen ja/tai pk-yrityksen toimintaan liittyvässä teemassa
- on kehittänyt valmiuksiaan ja osaamistaan tavoitteellisessa projektimaisessa työskentelyssä

Sisältö

- opettajan suoritusohjeiden mukaan valitulla yrittäjyyteen ja/tai pk-yritysten toimintaan liittyvällä sisällöllä materiaalia ja/tai mahdollisia tutkimustehtäviä

tai

- yrittäjyyteen/pk-yrityksen liiketoimintaan liittyvä toimeksianto tai projekti, josta keskusteltu etukäteen yhdessä opettajan kanssa

tai

- pk-yrityksessä suoritettu tai muuten yrittäjyyteen liittyvä harjoittelu, jonka osaamistavoitteet on sovittu etukäteen yhdessä opettajan kanssa

Suoritustavat

- kirjallinen oppimistehtävä opettajan antamien suoritusohjeiden mukaan ja/tai osallistuminen tutkimushankkeeseen tai projektin/toimeksiannon toteuttamiseen

tai

- työharjoittelu pk-yrityksessä opettajan antamien suoritusohjeiden mukaan

Toteutustavat

- omatoiminen ja/tai ryhmätyöskentely

Oppimateriaali: Erikseen ilmoitettava materiaali

Arvosteluperusteet. hyväksytty/hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Lisätietoja: Opiskelijan on oltava opettajaan yhteydessä etukäteen ja sovittava hänen kanssaan kurssin suorittamisesta.

---

Entrepreneurial Project Work 1-6 ECTS

Learning outcomes:

Student can
- understand more deeply a selected theme on entrepreneurship and/or small business operations

Student learn
- to work in target-oriented projects

Content

- entrepreneurship or small business related content that is selected according to the instructions of the teacher and/or research project that is discussed with the teacher

or

- a project given by an entrepreneur/small business or other entrepreneurial project; the objectives of the project has been fixed together with the teacher beforehand

or

- training carried out in a small firm ir other entrepreneurial training; the objectives of the training has been fixed together with the teacher before the training

Teaching methods

- written assignment according to the instructions given by the teacher and/or participation to a research project and/or participation in an entrepreneurial project

or

- training in a small firm and written assignment according to the instructions given by the teacher

Study modes

Materials will be selected according to the theme or project

Assessment: pass/fail

Teacher: Helen Reijonen

Further information: The student has to contact the teacher and discuss the instructions with her before taking the course.

Yrittäjyyden projektityö - toimeksiantototeutus (tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyö

Testaamme uudenlaista ideaa toteuttaa kurssi laitoksilta/tutkijoilta saatujen toimeksiantojen pohjalta. Etsimme mukaan opiskelijoita ja tutkijoita/hankkeita/laitoksia. Katso lisää: www.uef.fi/kauppatieteet/toimeksianto 

 


Yrittäjyysopinnot - Kuopio

5215211 K Kindle the Entrepreneurship 2 op

Learning outcomes

After completing the course, students can:
- understand the nature of entrepreneurship and the opportunities/challenges of starting a business  
- apply the core competencies of his/her own discipline in a real-life entrepreneurship context 
- start working with a business opportunity or social problem in practice to find a solution

Students will learn:
- team work in multicultural and -disciplinary groups
- creative problem solving and innovation skills
- to analyze, evaluate and develop his/her own entrepreneurial skills
- to communicate and present in entrepreneurial context (e.g. pitching)

Content

- Pre assignment
- The course includes two mandatory lectures (Tuesday 15.11. and Wednesday 20.11., á 90 minutes), participation in a seminar on Friday 15.11. and a final assignment (deadline in January)
- Students will create an Entrepreneurial Portfolio during the course (= the final assignment).
 

Teaching methods

- Lectures (incl. multiple teaching methods, e.g. teamwork)
- Seminar
- Report
- Learning diary

Study Modes

- Active participation lectures
- Collaboration with peers, teachers and other stakeholders
- Individual study

Study materials: Research articles, other learning materials provided by the teacher

Assessment: Student will be evaluated based on his/her participation during the lectures and seminar, activity in teamwork and his/her portfolio.

Teaching Language: English  

Grading: Pass/ fail

Prerequisites: Constant participation is required.

Registration and timetable WebOodi.

 

 

5215213 Yrittäjyyden perusteet 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää liiketoiminnan synnyttämisen, kehittämisen ja johtamisen, yrittäjyyden ja
yritystoiminnan perusteiden sekä tarve- ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan lähtökohtia
- ymmärtää yrityksen perustamisprosessin ja tunnistaa alueella yrittäjyyttä edistäviä toimijoita
- ymmärtää immateriaalioikeuksien keskeiset käsitteet ja osaa hyödyntää liiketoiminnassa immateriaalioikeuksia
- ymmärtää myynnin perusteita
- on kehittänyt valmiuksiaan ryhmätyöskentelyssä, kirjallisessa  esittämisessä

Sisältö

- yrittäjyyden ja liiketoiminnan lähtökohdat ja edellytykset
- yrityksen perustamisprosessin vaiheet, immateriaalioikeudet
- myynnin perusteet

Suoritustavat

- osallistuminen luennoille
- verkkokurssiosuus
- omatoiminen ja ryhmätyöskentely
- oppimistehtävät

Toteutustavat

- luennot ja oppimistehtävät (liittyen yrityksen perustamiseen ja immateriaalioikeuksiin)
- verkkokurssi ja oppimistehtävät
- omatoiminen ja ryhmätyöskentely

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Opetuskieli: Suomi (verkkokurssimateriaalina olevat tutkimusartikkelit ovat pääosin englanninkielisiä)

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Lisätietoja:

Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoja 5215212 Ideasta liiketoiminnaksi tai 5215208 Yrityksen perustaminen. Osallistujamäärää voidaan tarvittaessa rajata, ks. tarkemmat tiedot weboodista. Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa.

Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

Ideasta liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseen 5 op

Kurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Osaamistavoitteet: Kurssi tutustuttaa osallistujat liiketoimintaidean tuottamisen ja liiketoimintavaihtoehtojen tunnistamisen ensimmäisiin askeleisiin. Kurssin suoritettuaan osallistujat tunnistavat innovaation kolme ulottuvuutta, jotka ovat haluttavuus, toteutettavuus ja kannattavuus. Työskentely kattaa idean kaupallistamisprosessin alkuvaiheet, joihin kuuluvat ideoiden synty, liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, markkina- ja asiakastiedon kerääminen sekä ideoiden kuvaaminen ja niiden kehittäminen asiakastarvetta vastaavaksi konseptiksi.  Lisäksi kurssilla opitaan dokumentoimaan, raportoimaan ja esittämään tuotokset ja lopputulokset.  

Sisältö:

-idean kehittäminen liiketoimintamahdollisuudeksi, jolla ratkaistaan jokin ongelma
-valitun asiakasryhmän liiketoiminnallisen haasteen ymmärrys ja ongelman ratkaiseminen toteutettavuustutkimuksen avulla
-tiedontarpeen tunnistaminen ja asiakas- ja markkinatiedon kerääminen
-tulosten arviointi ja loppuraportin laatiminen

Suoritustavat: Oppimispäiväkirja, loppuraportti & esitys

Toteutustavat:  Itsenäinen projektitehtävä, canvasit, työpajat sekä esitys

Arviointi: 0-5

Materiaali: Varmistetaan kurssikohtaisesti

Lisätietoja:  Kurssi on osa AMK-kurssivaihtoa.

Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet weboodista.

Yhteyshenkilö Savoniassa: Jari-Pekka Jääskeläinen, jari-pekka.jaaskelainen@savonia.fi

Liiketoimintakonseptin luominen 5 op

Kurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Osaamistavoitteet:

Osallistujat etenevät tällä kurssilla ideasta liiketoimintakonseptin kehittämiseen.  Kurssin aikana opiskelijat valikoivat ideoista lupaavimman ja viimeistelevät siitä liiketoimintakonseptin tekemänsä toteutettavuustutkimuksen avulla. Viimeistelyssä käydään läpi mm. seuraavia toimintoja: liiketoimintakonseptin täydellinen kuvaus, konseptin profilointi ja keskeiset toiminnot, arvonmuodostusmenetelmät sekä kilpailevien konseptien analyysi.

Lisäksi osallistujat oppivat dokumentoimaan, raportoimaan ja esittämään tuotokset ja tulokset.

Sisältö:

-liiketoimintakonseptin avaintoimintojen kuvaaminen
-liiketoimintakonseptin asiakashyödyn ja arvolupauksen määrittäminen
-arvolupauksen validointi
-resurssien ja pätevyyksien määrittely
-tulosten arviointi ja raportin laatiminen

Toteutustavat: Itsenäinen projektitehtävä, canvasit, työpajat sekä esitys

Suoritustavat: Oppimispäiväkirja, loppuraportti & esitys

Arviointi: 0-5

Materiaali: Varmistetaan kurssikohtaisesti

Edeltävät opinnot: Ideasta liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseen -kurssi

Yhteyshenkilö Savoniassa: Jari-Pekka Jääskeläinen, jari-pekka.jaaskelainen@savonia.fi

 

Asiakassitoutuneisuus ja markkinalanseeraus 5 op

Kurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Osaamistavoitteet:

Kurssin aikana opitaan suunnittelemaan ja rakentamaan asiakassitoutuneisuutta uuden liiketoimintamallin markkinoille saattamista varten. Prosessi vaatii huolellisesti suunniteltuja toimenpiteitä ja käytännön menetelmiä, joilla luodaan asiakasarvoa yhteistyössä toimialan kumppaneiden kanssa. Toimet nopeuttavat liiketoimintamallin markkinoille tuloaikaa sekä auttavat täsmentämään toimivaan malliin liittyviä kriittisiä elementtejä.

Lisäksi osallistujat oppivat dokumentoimaan, raportoimaan ja esittämään tuotokset ja tulokset.

Sisältö:

-kuvaus tehokkaan markkinalanseerauksen pääasiallisista mahdollistajista
-avaintoiminnot, jotka määräävät tärkeimpien asiakkaiden sitoutumisen
-lisäarvoa tuovan uuden liiketoimintakonseptin toiminnallisten menetelmien määrittäminen  
-toimialan avainkumppaneiden määrittäminen
-uuden liiketoimintakonseptin tulovirtojen ja liikevoittojen todentaminen
-tulosten arviointi ja loppuraportin laadinta

Toteutustavat: Itsenäinen projektitehtävä, canvasit, työpajat ja loppuesitys

Suoritustavat: Oppimispäiväkirja, loppuraportti & esitys

Arviointi: 0-5

Materiaali: Varmistetaan kurssikohtaisesti

Edeltävät opinnot: Ideasta liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseen sekä Liiketoimintakonseptin luominen -kurssit

Yhteyshenkilö Savoniassa: Jari-Pekka Jääskeläinen, jari-pekka.jaaskelainen@savonia.fi

5215215 Business Draft 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää innovoinnin/tuotekehityksen, uuden tuotteen/palvelun/liiketoimintamallin kaupallistamisen ja siihen perustuvan yrittäjyyden peruslähtökohdat
- osaa arvioida uuden liiketoiminnan synnyttämisen edellytyksiä, ymmärtää sen ketterää
kehittämistä sekä osaa tehdä kehittämiseen liittyviä kokeiluja
- osaa projektin hallinnan perusteet
- on kehittänyt valmiuksiaan toimia tiimissä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta niin omaan työskentelyyn kuin muiden tiimien työskentelyyn liittyen

Sisältö

- innovoinnin, innovaation kaupallistamisen, asiakaslähtöisen liiketoiminnan synnyttämisen ja sen ketterän kehittämisen perusteet ja edellytykset
- kokeilut
- projektinhallinta
- tiimityöskentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Suoritustavat
- lähitapaamiset (kasvokkain ja/tai verkossa, sovitaan tarpeen mukaan)
- verkkokurssi: omatoiminen ja ryhmätyöskentely
- oppimistehtävät

tai
- osallistuminen Draft-ohjelmaan sekä sen osoittaminen, että käynyt ohjelmassa läpi kurssilla vaaditut teemat (www.draftprogram.com)

tai
- yhdistelmä Draft-ohjelmaan osallistumisesta sekä Business Draft –kurssin tehtävien tekemisest

Toteutustavat

- lähitapaamiset (kasvokkain ja/tai verkossa, sovitaan tarpeen mukaan)
- verkkokurssiosuus
- tutustuminen oppimateriaaliin
- omatoiminen ja ryhmätyöskentely

Oppimateriaali: verkkomateriaali, muu erikseen ilmoitettava materiaali

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

---

5215215 BUSINESS DRAFT, 5 credits

Learning outcomes

Students can:
- understand the basics of innovation, product/service development, commercialization and entrepreneurial action based on these
- analyse the prerequisites of starting a business; how to develop it nimbly and how to make experimentations that help the development
- the basics of project management

Students learn:
- to act in a team and give and receive feedback with regard to own work and to the work of other teams

Content

- the basics and prerequisites of innovation, innovation commercialization, creating a customer-oriented business and the nimble development of business operations
- experimentations
- project management
- team work, giving and receiving feedback

Teaching methods

- face-to-face and/or online meetings (agreed upon at need)
- online course: independent and group work
- assignments

or

- participation to the Draft Program and showing that the student has familiarized him/herself to all the themes and exercises that are dealt with in this course (www.draftprogram.com)

or
- combination of participating to the Draft Program and doing assignments in this course

Study modes

- face-to-face and/or online meetings (agreed upon at need)
- online-course
- familiarizing oneself to the course material
- independent and group work

Study material: Online-course material, other possible material

Assessment: pass/fail

Teacher: Helen Reijonen

Timetable and registration in weboodi.

5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
- osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
- osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää

Sisältö

- Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät
- Yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa
- Opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta; tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia
- Osaamisen tuotteistaminen

Suoritustavat

- omatoiminen työskentely
- oppimistehtävät

Toteutustavat

- verkkokurssi
- tutustuminen oppimateriaaliin
- omatoiminen työskentely

Oppimateriaali: Verkkomateriaali

Arvostelu: hyväksytty / hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.


Commercializing one's knowhow 2 ECTS

Learning outcomes:

Students can
- understand the opportunities and barriers related to entrepreneurship
- evaluate their own characteristics, knowledge and knowhow and use different methods of evaluation
- recognize markets (from the perspectives of entrepreneur and employee) where there could be demand for their strengths and skills

Content:

- the core features of academic entrepreneurship
- analysis of entrepreneurship and future work skills in the light of characteristics, knowhow and values
- evaluation of students’ characteristics, values, knowledge and knowhow through different methods; evaluation of future working opportunities
- commercialization of knowhow

Teaching methods:

- independent study
- assignments

Study modes:

- online course
- tutustuminen oppimateriaaliin
- familiarizing oneself to the course material
- independent work

Study material:

Online course material

Assessment:  pass/fail

Teacher: Helen Reijonen

Timetable and registration in weboodi.

5215217 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op

Kurssi toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Opiskelija 

  • perehtyy markkinatestatun liiketoiminnan aloitustapoihin
  • tietää kohteen määrittämisen ja arvioinnin keinot sekä hinnan määrittelyn perusperiaatteet
  • tietää yrittäjyyden aloittamiseen liittyvistä prosesseista, sopimuksista ja oikeudellisista kysymyksistä
  • osaa arvioida liiketoiminnan menestymisen mahdollisuuksia

Katso tarkempi kuvaus: https://soleops.karelia.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/tab/tab/sea?opettap_id=188677635

Opettaja Kareliassa: Mika Pasanen (mika.pasanen(at)karelia.fi)

HUOM! Kurssi on maksuton UEF:n opiskelijoille, jos he suorittavat sen osana yrittäjyysopintoja. Ilmoittautuminen weboodissa.

5210109K Yritysoikeuden perusteet 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
- määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
- nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
- nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa  sitä yrityksen käytännön toiminnassa

Sisältö: Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen)

Suoritustavat

- luennot ja harjoitustehtävät
- itsenäinen työskentely
- kirjallinen kuulustelu.


Oppimateriaali

1) Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16. uud. painos 2016, luvut 1-16.
2) Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä
3) luentomateriaali: luentomateriaali on saatavilla Moodlessa. Kurssiavain lähetetään sähköpostilla kaikille luennoille ilmoittautuneille luentojen alkaessa.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Hanna Savolainen

Ilmoittautuminen ja aikataulu weboodissa.

Business Project 1, 5 op

Kurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulussa. This course is organized by Savonia University of Applied Sciences

Katso lisätietoja täältä.  More information here.

Objectives:

The aim of this course is to expose students to real research work to gain experience in planning and executing a real business-related project.
The student plays an active project group member role at least in the following roles:
- planning and organising a given project work to achieve the goals.
- working proactively and contributing to the project success by having his or her own responsibility area and independent tasks during the execution phase
- communicating within the project organisation and group as well as to the external client
- contributing to the end reporting of the project in a professional manner.
Content: Project phases, life cycle, roles, resources and risks. Project documentation and the use of project management tools. Communication with stakeholders, customers and internally within the team. Cooperative development of knowledge and skills.
Requirements: Research and Development work for a local company or Project.
Grading scale: 0-5
Course material: Learning material will depend on the nature of the research case at hand.
Other considerations: The course is team-based practical oriented.  The course is organized by Savonia University of Applied Sciences.

See instructions for registration in weboodi.

Yhteyshenkilöt Savoniassa / Contact persons in Savonia: Minna Tarvainen (minna.tarvainen(at)savonia.fi), Hannoura Abdelazim

Business Project 2, 5 op

This course is organised by Savonia University of Applied Sciences. Look for more information here.

Objectives:

The aim of this second level of Project work is to capitalize on the skills and knowledge gained throughout Business Project 1 course. Students will utilize the previous experience to complete advanced research work for client companies or projects more professionally and efficiently.

Content: Project phases, life cycle, roles, resources and risks. Project documentation and the use of project management tools. Communication with stakeholders, customers and internally within the team. Cooperative development of knowledge and skills.

Requirements:

Research and Development work for a local company or Project.

Team members are expected to be proactive, dynamic and totally involved in the planning of research project work, organize tasks and roles, fluently communicate internally among team, and externally with stakeholders. Professionally reporting

Grading: 0-5

Course material: Learning material will depend on the nature of the research case at hand.

Prerequisites: Business Project 1

Other considerations: The course is team-based practical oriented. The course is organized by Savonia University of Applied Sciences.

See instructions for registration in weboodi.

Yhteyshenkilöt Savoniassa / Contact persons in Savonia: Minna Tarvainen (minna.tarvainen(at)savonia.fi), Hannoura Abdelazim

 

5212221K Business Simulation Game 6 ECTS

Learning outcomes

Student
- can apply business decison making in a simulation-training module.
-understands reasoning behind decisions on pricing, marketing, investments etc.
-gains skills, practices, and methods needed in a business team.

Content: In this course, business decisions are simulated in a simplified market environment, which is designed to help the participant to focus on key decision-making elements. The tool enables analysis, planning, and budgeting, including financial reports, information on market events, and graphics to facilitate analysis.

Teaching methods

- lectures
- group work (game)
- written report and oral presentation

Study modes

- lectures
- simulation game
- written report and oral presentation

Study materials: Instructions for the game. Other material informed by the lecturer.

Assessment: 0-5

Teacher: Jani Saastamoinen
Further information: The course is held simultaneously using video connection at Joensuu campus and Kuopio campus.
Schedule and registration in weboodi.

5215205 K: High-tech commercialization and entrepreneurship 4 op

Learning outcomes: Student learns to identify business opportunities in R&D results. He/she will get skills for successful commercialization.
Content: Criteria for profitable business is learned and how to become an entrepreneur. A number of practical elements for starting and growing successful business in international market are learned and practiced.
Modes of study: Active participation on lectures and exercises. Written exam
Teaching methods: Lectures and exercises 28 h
Study materials: Lectures, material given in the course, and literature
Evaluation criteria: Scale 0 - 5
Teachers: Jyrki Saarinen
Time: Doctoral studies
Offering data: Every other year
Key words: commercialization, business, entrepreurship, high-tech
Campus: Kuopio campus
Further information: The teaching is in English.
Registration in weboodi.

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia t&k-tuloksista. Hän saa eväät onnistuneeseen kaupallistamiseen.
Sisältö
: Kurssilla opitaan perusteet kannattavalle liiketoiminnalle ja lähtökohdat yrittäjyyteen. Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan käytännön taitoja onnistuneeseen liiketoiminnan aloittamiseen ja kasvattamiseen kansainvälisillä markkinoilla.
Suoritustavat: Osanotto luento-opetukseen sekä harjoitustehtävien teko. Kirjallinen tentti
Toteutustavat: Luentoja ja harjoitustehtäviä 28 h
Oppimateriaalit: Luennot, kurssilla jaettava materiaali ja alan kirjallisuus
Arvosteluperusteet: Arvosteluasteikko 0 - 5
Opettajat: Jyrki Saarinen
Ajankohta: Jatko-opinnot
Tarjontatieto: Kurssi luennoidaan joka toinen vuosi
Avainsanat: liiketoiminta, kaupallistaminen, yrittäjyys, high-tech
Kampus: Kuopion kampus
Lisätietoja: Opetuskieli englanti.

5215218 K: SLUSH - Start-upeista, kasvusta, innovatiivisuudesta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää uusien, nopeaa kasvua hakevien, innovatiivisten yritysten toiminnan ajureita ja haasteita
- osaa arvioida startupien kasvun ja toiminnan edellytyksiä esim. rahoituksen, markkinoinnin, verkostoitumisen ja innovaation kaupallistamisen näkökulmista
- on kehittänyt valmiuksiaan verkostoitua erilaisten yhteistyötahojen kanssa

Sisältö

- startup-yritysten erityispiirteet, toimintaympäristö ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet
- startup-yritysten kasvun ja toiminnan edellytykset esim. rahoituksen, markkinoinnin, verkostoitumisen ja innovaation kaupallistamisen näkökulmista

Suoritustapa

- osallistuminen Slush-tapahtumaan (osallistuminen tapahtuu omatoimisesti esim. hakemalla vapaaehtoiseksi), oppimistehtävässä tarkasteltavan case-yrityksen valinta ja oppimispäiväkirjan laadinta
- omatoiminen työskentely
- oppimistehtävät

Toteutustavat

- osallistuminen Slush-tapahtumaan (osallistuminen tapahtuu omatoimisesti esim. hakemalla vapaaehtoiseksi)
- tutustuminen oppimateriaaliin
- omatoiminen työskentely

Oppimateriaali: Verkkomateriaali

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Lisätieto: Kurssi on mahdollista suorittaa ainoastaan osallistumalla SLUSH-tapahtumaan. Osallistuminen on järjestettävä omatoimisesti esim. hakeutumalla vapaaehtoiseksi

---

SLUSH – start-ups, growth and innovativeness, 2 credits

Learning outcomes

Students can:
- understand the drivers and challenges related to the business operations of new, growth-oriented and innovative firms
- evaluate the prerequisites of growth and development in startups with regard e.g. to financing, marketing, networking and innovation commercialization

Students learn:
- to network with different business stakeholders

Content

- special features and business environment of startups and the challenges and opportunities they offer
- prerequisites of startup growth that relate e.g. to financing, marketing, networking and innovation commercialization

Teaching methods

- participation to the SLUSH event (organised by the student him/herself), choosing a case-firm for the assignment, learning diary
- independent study
- assignments

Study modes

- participation to the SLUSH event (organised independently by the student him/herself)
- familiarizing oneself with the study material
- independent study

Material: Online material

Evaluation criteria: pass/fail

Teacher: Helen Reijonen

Additional information: Participation to the SLUSH event (organised independently by the student him/herself).

Yrittäjyyden projektityö 6 op / Entrepreneurial Project Work 1-6 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on syventänyt ymmärrystään ja/tai osaamistaan jossakin yrittäjyyteen ja/tai pk-yrityksen toimintaan liittyvässä teemassa
- on kehittänyt valmiuksiaan ja osaamistaan tavoitteellisessa projektimaisessa työskentelyssä

Sisältö

- opettajan suoritusohjeiden mukaan valitulla yrittäjyyteen ja/tai pk-yritysten toimintaan liittyvällä sisällöllä materiaalia ja/tai mahdollisia tutkimustehtäviä

tai

- yrittäjyyteen/pk-yrityksen liiketoimintaan liittyvä toimeksianto tai projekti, josta keskusteltu etukäteen yhdessä opettajan kanssa

tai

- pk-yrityksessä suoritettu tai muuten yrittäjyyteen liittyvä harjoittelu, jonka osaamistavoitteet on sovittu etukäteen yhdessä opettajan kanssa

Suoritustavat

- kirjallinen oppimistehtävä opettajan antamien suoritusohjeiden mukaan ja/tai osallistuminen tutkimushankkeeseen tai projektin/toimeksiannon toteuttamiseen

tai

- työharjoittelu pk-yrityksessä opettajan antamien suoritusohjeiden mukaan

Toteutustavat

- omatoiminen ja/tai ryhmätyöskentely

Oppimateriaali: Erikseen ilmoitettava materiaali

Arvosteluperusteet. hyväksytty/hylätty

Vastuuopettaja: Helen Reijonen

Lisätietoja: Opiskelijan on oltava opettajaan yhteydessä etukäteen ja sovittava hänen kanssaan kurssin suorittamisesta.

---

Entrepreneurial Project Work 1-6 ECTS

Learning outcomes:

Student can
- understand more deeply a selected theme on entrepreneurship and/or small business operations

Student learn
- to work in target-oriented projects

Content

- entrepreneurship or small business related content that is selected according to the instructions of the teacher and/or research project that is discussed with the teacher

or

- a project given by an entrepreneur/small business or other entrepreneurial project; the objectives of the project has been fixed together with the teacher beforehand

or

- training carried out in a small firm ir other entrepreneurial training; the objectives of the training has been fixed together with the teacher before the training

Teaching methods

- written assignment according to the instructions given by the teacher and/or participation to a research project and/or participation in an entrepreneurial project

or

- training in a small firm and written assignment according to the instructions given by the teacher

Study modes

Materials will be selected according to the theme or project

Assessment: pass/fail

Teacher: Helen Reijonen

Further information: The student has to contact the teacher and discuss the instructions with her before taking the course.

AJANKOHTAISTA


Pysy ajan tasalla yrittäjyysasioissa:

UEF Yrittäjyysopinnot Facebook