Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Sosiaalisen lomatoiminnan vaikuttavuus (SOLOVA)

Hankkeen tarkoituksena on tutkia Hyvinvointilomat ry:n tuetun lomatoiminnan vaikutuksia tuetulla lomalla olleiden henkilöiden koettuun hyvinvointiin.  Hankkeen tavoitteena on kehittää kvantitatiiviseen aineistoon perustuva mittari, jolla loman vaikuttavuutta voidaan jatkossa mitata lomajärjestön jatkuvana toimintana, testata mittaria kahden lomahaun yhteydessä, kerätä ja analysoida syvällisempää laadullista aineistoa  loman pitempiaikaisista vaikutuksista laadullisella haastattelututkimuksella.


Kokonaisbudjetti: 65 000 €

Toteutus: 1.6.2018-31.12.2019

Rahoittaja: Kuluttajaosuustoiminnan säätiö

Yhteistyökumppani: Hyvinvointilomat ry

Lisätietoja: hankkeen johtaja Raija Komppula, raija.komppula@uef.fi


Päättyneitä hankkeita

Asiakkaan osallistaminen elämysmatkailupalveluiden kehittämisessä (OSALLISTAMINEN)

Asiakkaan osallistaminen elämysmatkailupalveluiden kehittämisessä -hankkeen tavoitteena oli a) kartoittaa alueella toimivien elämyspalveluiden tuottajien valmiutta hyödyntää käyttäjälähtöisiä palveluiden kehittämismenetelmiä, sekä selvittää, b) millaisia verkkopohjaisia yhteiskehittämismenetelmiä on käytetty tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja millaisia ovat niiden erityispiirteet, c) millaisia olemassa olevia pelillisyyden hyödyntämiskeinoja ja -menetelmiä palveluiden kehittämisessä on käytetty, sekä kuinka niissä on onnistuttu.

Hankkeesta koostettiin julkinen loppuraportti, jossa kuvataan aiempia kokemuksia asiakaslähtöisestä palveluiden kehittämisestä sekä esitetään ehdotuksia elämysmatkailuryrittäjille asiakkaiden osallistamiseksi palveluiden kehittämiseen. Loppuraportin tarkoituksena on myös toimia ideoinnin lähteenä pelialan yrityksille uudenlaisille liiketoimintamahdollisuuksille elämysmatkailukontekstissa.

Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR). Hanke toimi ajalla 1.4.2014-28.2.2015.

Lisätietoja: raija.komppula(at)uef.fi

Hankkeessa tuotettu raportti


Asiakkaan odottama arvo maaseutumatkailun segmentoinnin ja tuotekehityksen perustana (SEGMENTOINTI)

Hankkeen tarkoituksena oli tutkia maaseutumatkailijoiden segmentointia asiakasarvon eri komponenttien kautta. Segmentoinnin lähtökohtana oli selvittää asiakkaiden odotuksia maaseutulomaa kohtaan ja muodostaa näiden odotusten perusteella segmentit. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa löydettiin neljä maaseutumatkailijasegmenttiä matkustusmotivaatioiden perusteella: Perhematkailijat, Hyvinvointimatkailijat, Sosiaaliset matkailijat ja Kotiseutumatkailijat. Hankkeen toisessa vaiheessa keskityttiin validoimaan eli varmistamaan ensimmäisen vaiheen tulokset ja vertailemaan etenkin segmenttien tiedonetsintätapoja, jotta mahdollistetaan tehokas markkinointi jokaiselle segmentille.

Hanke sai rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriöstä ja se toimi ajalla 1.1.2010-31.8.2012.

Lisätietoja: Juho Pesonen, juho.pesonen(at)uef.fi

Hankkeessa tuotettu raportti