Tilintarkastuksen opinnot

Itä-Suomen yliopistossa on mahdollista suorittaa sekä HT- että JHT-tutkintojen edellyttämät opinnot. Opintojen lisäksi vaadittavan käytännön kokemuksen hankittuaan, opiskelijalla on mahdollisuus hakea auktorisoidun tilintarkastustutkinnon suorittamista. Opiskelija voi suorittaa tilintarkastustutkintojen edellyttämät opinnot osana omaa tavoitetutkintoaan. Opinnoista ei koosteta erikseen alla mainittuja kokonaisuuksia, vaan opintojaksot ovat osa kauppatieteiden tai oikeustieteiden vahvistetun opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia tai yksittäisiä vapaavalintaisia opintoja. Suoritetuista tilintarkastustutkinnon (HT tai JHT) edellyttämistä opinnoista voi saada pyydettäessä erillisen vastaavuustodistuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (7.12.2015/1442) on astunut voimaan 1.1.2016 (ks. tarkemmin Finlex). Voit tutustua tilintarkastuslakiuudistukseen myös Suomen Tilintarkastajat -yhdistyksen sivuilta.

Lisätietoja (sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@uef.fi):
Joensuun kampus: professori Erkki Kontkanen
Kuopion kampus: yliopisto-opettaja Riikka Holopainen tai professori Mervi Niskanen

HT- ja JHT-tutkinnot

HT-tilintarkastajatutkinnon opinnot

Tilintarkastajatutkinnot uudistuivat 1.1.2016 alkaen. HT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, vähintään 22 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot sekä vähintään 22 opintopisteen laajuiset kauppa- ja taloustieteen opinnot alla mainituissa aihealueissa.

HT-tilintarkastajatutkinnon vaatimukset täyttyvät suorittamalla alla mainitut Itä-Suomen yliopiston opetustarjonnassa olevat opintojaksot (opinto-opas 2018–2019).

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, väh. 52 op
Käsittävät ainakin seuraavat aihealueet:
1) tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa;
5214223 Tilintarkastus 1 6 op
5214224 Tilintarkastus 2 6 op
2) kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi;
5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi 6 op
5214321 Kansainvälinen laskentatoimi 6 op
5210212 Tilinpäätösanalyysi  ja arvonmääritys 6 op
5210213 Tuloslaskenta ja verotus 6 op
3) johdon laskentatoimi;
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op tai  5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op
4) sisäinen valvonta.
5214328 Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta 6 op

Tarvittaessa opiskelijan on suoritettava tilintarkastuksen ja laskentatoimen aihealueiden opintoja niin, että minimivaatimusmäärä (väh. 52 op) täyttyy.

Oikeustieteen opinnot, väh. 22 op
Käsittävät ainakin seuraavat aihealueet:
1) eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely;
5212321 Arvopaperimarkkinaoikeus 6 op
5311614 Yhtiöoikeus 5 op
2) yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely;
5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
5311206 Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op
3) kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö.
5210109 Yritysoikeuden perusteet 6 op

Tarvittaessa opiskelijan on suoritettava oikeustieteen aihealueiden opintoja niin, että minimivaatimusmäärä (22 op) täyttyy.

Kauppa- ja taloustieteen opinnot, väh. 22 op
Käsittävät ainakin seuraavat aihealueet:
1) liiketaloustiede ja kansantaloustiede;
5210110 Taloustieteen perusteet 6 op tai  5313904 Kansantaloustieteen perusteet 6 op
ja
5210104 Johtamisen perusteet 6 op tai 5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op
2) yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat;
5210103 Rahoituksen perusteet 6 op
3) talousmatematiikka ja tilastotiede;
5210107 Talousmatematiikka 6 op
5010102 Tilastollisten menetelmien perusteet 3 op tai vastaavat opinnot
4) tietotekniikka ja tietojärjestelmät.
8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op
tai vastaavat opinnot

Tarvittaessa opiskelijan on suoritettava kauppa- ja taloustieteen aihealueiden opintoja niin, että minimi-vaatimusmäärä (22 op) täyttyy.


JHT-tilintarkastajatutkinnon opinnot

HT-tilintarkastajatutkinnon opintojen lisäksi on suoritettava 16 opintopisteen laajuiset julkissektorin opinnot seuraavista asiakokonaisuuksista:

1) julkishallinnon laskentatoimi
2) julkishallinnon sääntely

Itä-Suomen yliopistossa vaatimukset täyttyvät suorittamalla alla mainitut opintojaksot:

5214315 Budjetoinnista talouden johtamiseen 6 op tai  5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op ja vähintään 1 opintopisteen laajuinen esseesuoritus *
sekä
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op ja 5311306 Kunnallisoikeus 5 op

Edellä mainituista julkissektorin opinnoista 5420020 Kustannuslaskenta ja budjetointi julkisyhteisöissä 6 op voi sisällyttää HT-tilintarkastajatutkinnon tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoihin. Kurssilla voi korvata minkä tahansa laskentatoimen opintojakson.

Julkishallinnon sääntelyyn liittyvät opinnot voi sisällyttää HT-tilintarkastajatutkinnon oikeustieteen opintoihin, mutta ne eivät korvaa HT-tilintarkastajan tutkintoon sisältyviä oikeustieteen opintoja.

* Esseesuorituksen osalta yhteys professori Erkki Kontkaseen