Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen kauppatieteissä

Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavat valitsevat suuntautumisensa ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella oman kampuksen suuntautumisvaihtoehdoista. Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoehtoon ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään määrällistä ja laadullista opintomenestystä. Opintojen suuntautumista on mahdollista vaihtaa seuraavasti:

KTK-opiskelijat: Opintojen suuntautumisen vaihto omalla kampuksella

Vaihtoa voi hakea kerran kandidaatin opintojen aikana omalla kampuksella. Vaihtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja se myönnetään, mikäli haettuun suuntautumisvaihtoehtoon mahtuu uusia opiskelijoita. Hakemus perusteluineen toimitetaan oman kampuksen amanuenssille.

Opetussuunnitelman 2009 - 2013 mukaista KTK-tutkintoa suorittavat voivat siirtyä suorittamaan 1.8.2014 voimaan astuvaa kauppatieteen kandidaatin tutkintoa ilmoittamalla siirtymisestä kirjallisesti kauppatieteiden nettisivuilla löytyvällä lomakkeella. Samassa yhteydessä opiskelija valitsee KTK-tutkinnon suuntautumisen. Opiskelijan suorittamat opintojaksot huomioidaan uudessa rakenteessa soveltuvin osin. Siirtymäsäännökset ja opintojaksoja koskevat muutokset löytyvät kauppatieteiden nettisivuilta www.uef.fi/fi/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus.

KTK-opiskelijat: Opintojen suuntautumisen vaihto toiselle kampukselle

Kampuksen vaihtaminen ennen kandidaatin tutkinnon suorittamista ei ole mahdollista vaan siirtoa voi hakea vasta kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen, ks. KTM-opiskelijat. Kandidaatin tutkinto on siis suoritettava sille kampukselle, jolle opinto-oikeus on alun perin myönnetty.

KTM-opiskelijat: Opintojen suuntautumisen vaihto omalla kampuksella/toiselle kampukselle

Omalla kampuksella kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisen vaihto voidaan myöntää hakemuksesta, mikäli haettuun suuntautumisvaihtoehtoon mahtuu uusia opiskelijoita. Vaihtaminen on mahdollista yhden kerran.

Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut voi hakea suuntautumisen vaihtoa toiselle kampukselle. Kampuksen vaihtajia otetaan vuosittain 5/kampus. Hakuajat ovat samat kuin erillisvalinnan siirto-opiskelijoiden valintaerässä (kevään 2020 hakuaika on 4. - 18.5. ja syksyn 2020 täydentävä haku 1. - 15.10. Hakuajat päättyvät määräpäivänä klo 15.00). Mikäli hakijoita on enemmän kuin 5/kampus, valinta suoritetaan kandidaatin tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella. Suuntautumisen vaihtoa toiselle kampukselle haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan amanuenssi Marina Cafarolle, Joensuun kampus. Hakemuksen yhteydessä on ilmoitettava, mihin KTM-tutkinnon suuntautumiseen haluaa siirtyä. Liitteitä ei tarvitse laittaa hakemuksen mukaan, vaan vaadittava tutkinto/opinnot katsotaan opintosuoritusrekisteristä.

Maisterin tutkintoon vaadittavien valmiuksien saavuttamiseksi voidaan uuteen suuntautumisvaihtoehtoon siirretylle opiskelijalle määritellä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa täydentävät opinnot (enintään 60 op).

Erillisvalinnassa kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan valitut eivät voi vaihtaa suuntautumisvaihtoehtoa eivätkä kampusta muuten kuin uuden erillisvalinnan (maisteriväylän valinta) kautta.