Palvelujohtamisen suuntautumisvaihtoehto, Joensuun kampus

  • Oletko kiinnostunut palveluliiketoiminnan asiantuntija- ja esimiestehtävistä tai vaikkapa matkailupalvelujen markkinoinnin johtamisesta?
  • Haluatko opiskella ja tehdä töitä asiantuntijana suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn eteen ja vaikuttaa yritysten kansainväliseen menestykseen?
  • Haluatko työskennellä kansainvälisillä markkinoilla palvelujohtamisen asiantuntijana?

Mitä on palvelujohtaminen?

Liiketoiminnassa menestymiseen vaikuttavat keskeisesti  asiakkaat ja markkinat, johtajuus sekä henkilöstö. On ensiarvoisen tärkeää, että yritykset tuntevat asiakkaansa ja pitävät huolta henkilöstöstään. Pitkäaikaiset suhteet asiakkaisiin mahdollistavat  paremman palvelun tarjoamisen. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys puolestaan varmistetaan hyvällä ja tehokkaalla johtajuudella. Kilpailun kiristyessä sisäisten ja ulkoisten suhteiden johtaminen on noussut keskeiseen asemaan yrityksissä niin perinteisillä palvelualoilla kuin teollisuudessakin, sekä julkisella sektorilla.

Palvelujohtaminen on lupausten antamista, mahdollistamista ja lunastamista. Asiakkaan valintojen perustana on koettu hyöty, eli asiakasarvo, jonka tuottamiseen Palvelujohtamisen opinnoissa perehdytään. Keskeistä on asiakassuuntautunut palveluajattelu, joka tarkoittaa luottamuksellisten asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden luomista, johtamista ja säilyttämistä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Mitä ovat palvelujohtamisen opinnot?

Palvelujohtamisen opinnoista saat monipuolisen osaamispohjan nykyaikaisen palveluyhteiskunnan vaativiin asiantuntija-, markkinointi-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Opinnoissa yhdistyvät markkinoinnin ja johtamisen keskeiset osa-alueet kokonaisuudeksi, joka vastaa kilpailukykyisen palveluliiketoiminnan tulevaisuuden haasteisiin.

Opiskelu ei ole pelkkää teoriaa, vaan myös yritysten kanssa työskentelyä jo opintojen alkuvaiheesta alkaen. Tämä teoriatiedon ja käytännön kokemuksen yhdistäminen jo opiskeluvaiheessa on erinomainen valttikortti tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Yliopisto-opiskelijana olet myös jatkuvasti tuoreen tutkimustiedon lähteillä, sillä tutkimus ja opetus nivoutuvat toisiinsa. Palvelujohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa tutkitaan aktiivisesti mm. brandimarkkinointia, matkailijoiden käyttäytymistä, sekä luottamusta tutkimusryhmissä, joista uusi tieto tuodaan opetukseen.

Opiskelu on myös kansainvälistä. Vuosittain meillä vierailee useita kansainvälisiä opettajia luennoimassa ajankohtaisista aiheista. Opiskelijoilla on myös erinomaiset mahdollisuudet lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille ympäri maailmaa.

Syventävissä opinnoissa opiskelija voi suuntautua brandimarkkinointiin, kilpailukyvyn ja muutoksen johtamiseen tai matkailumarkkinointiin.

Brandimarkkinointi

Brandimarkkinointiin suuntautuvissa syventävissä opinnoissa tavoitteena on perehtyä brandiin yritysten ja kuluttajien lisäarvon luojana. Brandeista on muodostunut yrityksille kilpailutekijöitä, joilla on keskeinen vaikutus liiketoiminnan menestymiseen. Brandeillä on myös merkittävä rooli kuluttajan päätöksenteossa. Niinpä brandimarkkinoinnin opintojen sisällöt perustuvat yrityksen brandin, identiteetin ja maineen kehittämiseen ja jalostamiseen erilaisissa liiketoimintaympäristöissä, sekä kuluttajan käyttäytymiseen nykypäivän brandikeskeisessä yhteiskunnassa.

Brandimarkkinoinnin opetussisällöt tarjoavat valmiuksia brandin rakentamiseen, johtamiseen sekä kontrollointiin monipuolisesti eri aloilla. Brandimarkkinointiin perehtynyt ekonomi voi sijoittua erilaisiin markkinoinnin esimiestehtäviin kuten asiakaspäälliköksi, brand manageriksi tai markkinointipäälliköksi, sekä asiantuntijatehtäviin kuten tutkijaksi.

Kilpailukyky, muutos ja luottamus

Tämän suuntautumisen sisällöt perehdyttävät yritysten kilpailukyvyn, elinvoimaisuuden ja uudistumisen johtamiseen palvelutaloudessa. Nopea organisaatioiden muutos edellyttää muutoksen johtamisen ymmärtämistä ja osaamista. Opinnoissa käsitellään tekijöitä, voimavaroja, taitoja ja prosesseja, joista yritysten elinvoimaisuus ja menestyminen riippuu palveluliiketoiminnan kansainvälisillä markkinoilla. Tulevaisuuden kilpailukyky perustuu yhä vahvemmin tietoon, ihmisten osaamiseen, ja jatkuvaan uusiutumiseen. Siksi opintojen sisällöissä korostuukin aineeton pääoma ja sen johtaminen muutoksessa, kuten luottamuksen rakentaminen ja yhteistyösuhteet sekä identiteetit ja kulttuurit organisaatioissa. Keskeistä ovat myös käytännön johtamistyössä tarvittavat sosiaaliset taidot, ryhmä- ja yhteistyövalmiudet, luottamuksen rakentaminen sekä organisaation erityisyyden ja vahvuuksien tunnistaminen.

Perehtymällä näiden syventävien opintojen aiheisiin saat valmiudet työskennellä hyvinkin monenlaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä esimiehenä, esimerkiksi henkilöstöpäällikkönä ja muissa johdon tehtävissä tai valmentajana, kouluttajana ja opettajana. Tutkijan työ voi olla myös yksi kiehtova vaihtoehto.  

Matkailumarkkinointi

Matkailumarkkinoinnin opintojen sisällöt perustuvat yleiseen markkinoinnin teoriaan ja tutkimukseen, mutta korostavat markkinoinnin erityispiirteitä matkailutoimialoilla. Tavoitteena on perehtyä matkailukohteen johtamisen ja kehittämisen peruselementteihin, joita ovat matkailijan käyttäytymisen tuntemus, elämysten mahdollistaminen sekä matkailukohteen brandin rakentaminen. Matkailuliiketoiminnan syventävien opintojen tueksi opiskelija voi valita sivuaineeksi Matkailualan verkostoyliopiston monitieteiset Matkailun perus- ja aineopinnot.

Matkailualan markkinointiin perehtynyt ekonomi voi sijoittua esimerkiksi myynti-, markkinointi-, asiantuntija- tai esimiestehtäviin hotelli- ja ravintola-alalle, liikenneyhtiöihin, matkanjärjestäjäsektorille tai vaikkapa kaupunkimarkkinointiin. Yhtenä uravaihtoehtona voi olla myös tutkimustyö, johon voi kouluttautua  matkailuliiketoiminnan jatko-opintoryhmässä.  Lue täältä lisää matkailumarkkinoinnista!