Yleistä kauppatieteiden opiskelusta

Opiskelussa kauppatieteiden laitoksella edellytetään tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Opintojaksoissa noudatetaan ns. edeltävät (aikaisemmat) opinnot -sääntöä. Toisin sanoen kullekin opintojaksolle osallistumisen perusvaatimuksena on, että opintojaksokuvaukseen merkityt aikaisemmat opinnot on suoritettu.  

Laitoksen opintojaksokuvaukset ja opintojaksojen voimassaolevat aikataulut löytyvät WebOodista. Mahdolliset lukuvuoden aikana tapahtuvat erilaiset muutokset aikatauluissa päivitetään WebOodiin. Mahdollisten aikataulu- tai tilamuutosten vuoksi on WebOodia syytä seurata säännöllisesti.

Kauppatieteiden laitoksen järjestämille opintojaksoille on ilmoittauduttava vähintään viikkoa ennen opetuksen alkamista, ellei opintojaksolla muuta ilmoiteta.

Kauppatieteiden laitoksella opiskelijat laativat itse oman lukujärjestyksensä. Opintojen suunnittelussa on huomattava, että kaikkia aineopintojen ja syventävien opintojen vapaavalintaisia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka vuosi.

Kutakin opintovuoden opintojaksoa kohti laitos järjestää pääsääntöisesti kolme tenttimahdollisuutta niillä kursseilla, joiden suoritus edellyttää kirjallisen kuulustelun suorittamista. Kauppatieteiden laitoksen tentteihin on aina ilmoittauduttava 10 päivää ennen tenttiä WebOodissa.

 

Ohjeita perustutkinto-opiskelijoille

Opiskelun eettiset ohjeet

Itä-Suomen yliopiston opetuksessa ja opinnoissa noudatetaan Itä-Suomen yliopiston Opetuksen ja opintojen eettisiä ohjeita. Opintoja suorittaessa tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja muita opiskelun eettisiä periaatteita. Tarkemmat ohjeet ja määrittelyt löydät opinto-oppaasta tai opintopalveluiden sivuilta.

Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytön vaiheet

 • Opettaja/ohjaaja tiedottaa opiskelijoita opintojakson alussa sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä tehtävien palautuksessa opintojaksolla
 • Opiskelija palauttaa opinnäytetyöt ja muut opettajan/ohjaajan ilmoittamat opintosuoritukset tarkastettavaksi sähköisessä plagiaatintunnistusjärjestelmässä
 • Opiskelija päättää itse opinnäytteensä/opintosuorituksensa tallentumisesta plagiaatintunnistuksen vertailuaineistoon
 • Järjestelmän tuottama arviointiraportti annetaan myös opiskelijan nähtäväksi
 • Opettaja/ohjaaja tulkitsee järjestelmän tuottaman raportin tulokset
 • Tarkastetusta opinnäytteestä tehdään merkintä opintotietojärjestelmään"

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöönottoa tullaan käsittelemään syksyn aikana mahdollisesti myös yt-neuvottelukunnassa, mutta järjestelmä suositellaan otettavaksi käyttöön lukukauden alusta. Lisätietoja ja ohjeita järjestelmän käytöstä saa Oppituvasta (oppitupa@uef.fi).

Katso tästä tiedekunnan plagiaatintunnistusohjeistus >

Opetuksen erityisjärjestelyt

Itä-Suomen yliopistossa on laadittu ohjeet erityisjärjestelyistä esteettömän opiskelun tueksi, joita noudatetaan tiedekunnan laitosten opetuksen erityisjärjestelyjä harkittaessa.Erityisjärjestelyt voivat koskea tentti- tai muita opetustilanteita, kuten opiskeluun liittyvää ohjausta ja siihen kuuluvia palveluja.

Opiskelija voi hakea erityisjärjestelyjä em. www-sivulta ladattavalla lomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan joko

 • Minna Paronen, Joensuun kampus
 • Anna-Maija Pyykönen, Kuopion kampus

Hakemuksessa tulee perustella miksi erityisjärjestelyitä tarvitaan sekä millaisia erityisjärjestelyitä opiskelija tarvitsee. Ensimmäistä kertaa erityisjärjestelyjä hakevan opiskelijan tulee esittää vaatimukselleen tarvittavat selvitykset erityisjärjestelyiden tarpeesta. 

Yleisiä opiskelijalle myönnettäviä erityisjärjestyjä ovat mm. lisäaika tentin suorittamiseksi, tai lupa käyttää tentissä tietokonetta tai suorittaa opintojakso muulla kuin opintojaksokuvauksessa kuvatulla tavalla, esimerkiksi oppimistehtävillä tai esseellä. Opetussuunnitelman mukaisesta opintojaksokuvauksesta voidaankin poiketa, jos opiskelijan esteetön opiskelu sitä edellyttää ja opintojakson osaamistavoite sekä resurssit mahdollistavat erilaiset suoritusmuodot.

Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa järjestetään laitoskohtaisia tai laitosten yhteisiä tenttejä. Laitokset antavat tarkemmat ohjeet siitä, mitä kursseja ko. tenttipäivinä voi suorittaa. Oppiaineet voivat lisäksi järjestää luentokuulusteluja ja antavat niistä tarkemmat ohjeet. Yleisiin/laitostentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Luentokuulusteluihin ilmoittautumisesta tarkemmat ohjeet antaa opetuksen järjestävä laitos.

Tenttitilaisuuksissa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

 • Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä tenttiin ilmoittauduttaessa.
 • Tenttijällä, joka saapuu 30 minuutin kuluessa kuulusteluajan alkamisesta, on oikeus osallistua kuulusteluun. Kuulusteluajan katsotaan alkavan aina tasatunnilta.
 • Kuulustelutilaisuudesta ei saa poistua ennen kuin on kulunut 30 minuuttia kuulusteluajan alkamisesta.
 • Kuulustelutilaisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet.
 • Kuulustelutilaan saa mennä vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan.
 • Tenttijän on valvojan niin vaatiessa todistettava henkilöllisyytensä.
 • Kuulustelussa jaetut kysymykset on aina palautettava vastauspaperin mukana, jos kysymyspaperissa ei muuta ilmoiteta.
 • Etätentti voidaan hylätä sillä perusteella, että tenttijärjestelyt eivät ole olleet asianmukaiset.
 • Suoritusvilpin (mm. huijaaminen, akateeminen epärehellisyys) tullessa ilmi opiskelijan suoritus hylätään.

Etätenttiminen

Opiskelijan tulee varmistaa tentistään vastaavalta laitokselta, onko etätenttiminen mahdollista. Itä-Suomen yliopiston sisäiset etätentit (eli tentti suoritetaan jollain Itä-Suomen yliopiston kampuksella) ovat pääsääntöisesti mahdollisia siten, että opiskelija selvittää jollain kampuksella (Joensuu, Kuopio, Savonlinna) mahdollisesti kuulustelunsa kanssa samanaikaisesti pidettävät kuulustelut ja pyytää saada suorittaa oman kuulustelunsa toisen kampuksen tentin järjestäjän valvomana. Opiskelijan velvollisuutena on valvonnan järjestämisen lisäksi ilmoittaa tenttipaikasta ja valvojasta (yhteyshenkilöstä) kuulusteluun ilmoittautuessaan WebOodin lisätieto-kentässä tai laitoksen muuten määräämällä tavalla. Sisäiset etätentit ovat maksuttomia.

Itä-Suomen yliopiston ulkoiset etätentit (eli tentti suoritetaan muun tahon kuin Itä-Suomen yliopiston valvonnassa) ovat mahdollisia joidenkin laitosten kuulusteluissa. Laitokset antavat tarkempia ohjeita etätenttien mahdollisuudesta, etätenttiin ilmoittautumisesta ja tenttipaikoista. Tällöin opiskelija vastaa mahdollisista kustannuksista.

Sähköisen tentin menettelytapaohje

Akateeminen rehtori on 26.5. tehnyt seuraavan päätöksen sähköisen tentin osalta:
"Tämä ohjeistus tarkentaa 1.8.2014 voimaan tulevan tutkintosäännön pykälien 27, 31 ja 34 osalta menettelytapoja koskien sähköistä tenttimistä.

Sähköisessä tenttijärjestelmässä suoritettavaan tenttiin ilmoittautuminen
- Opiskelija voi varata itselleen sopivan tenttiajan opettajan määrittämän tentin aukiolojakson puitteissa.
Sähköisessä tenttijärjestelmässä suoritettujen tenttien tulosten julkistamisen määräajat
- Ennen kuukauden 15. päivää tehtyjen tenttisuoritusten tulosten julkistamisen määräaika lasketaan saman kuukauden 15. päivästä lukien.
- 15. päivä ja sen jälkeen tehtyjen tenttisuoritusten tulosten julkistamisen määräaika lasketaan seuraavan kuukauden 1. päivästä lukien.
Sähköisessä tenttijärjestelmässä suoritetun tentin arviointiin tutustuminen
- Sähköisessä tenttijärjestelmässä suoritettujen tenttien arviointiin voi käydä tutustumassa joko tentaattorin luona tai laitoksen kansliassa. Opetusta antavan yksikön tulee tiedottaa käytännöstä opiskelijoita.
Sähköisen tentin ohjeet: http://www.uef.fi/fi/opinto‐ja‐opetuspalvelut/sahkoinen‐tentti"

Sähköisessä tentissä kirjoitettavan kypsyysnäytteen ohjeellinen pituus YHKAssa

Käsin kirjoitettavan kypsyysnäytteen suositeltu pituus on yksi konseptiarkki joka riville kirjoitettuna. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa kypsyysnäytteitä kirjoitetaan enenevässä määrin sähköisessä tentissä tietokoneella, jolloin yleistä ohjeistusta kypsyysnäytteen pituudesta ei voida soveltaa.

Dekaani on 12.8. tekemällään päätöksellä vahvistanut yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan sähköisessä tentissä tehtävän kypsyysnäytteen ohjeelliseksi pituudeksi 800–1000 sanaa (vastaa n. 5500–7000 merkkiä, välilyönnit huomioiden n. 7000–8500 merkkiä).

Sivun alkuun

Tenttejä koskevissa asioissa voit myös ottaa yhteyttä oman laitoksesi amanuenssiin tai opintosihteeriin. Yhteystiedot löytyvät kunkin laitoksen yhteystiedoista.

Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu

Opintojaksojen työmäärän mittana käytetään opintopistettä. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Työmäärää arvioitaessa on otettu huomioon annettavan opetuksen lisäksi opiskelijan oman työn osuus.

Opintojaksot

Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty.

Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saa kuulustelussa noin 50 % enimmäispistemäärästä.

Arvosanoittain vaadittavat % -määrät kuulustelun enimmäispistemäärästä ovat pääsääntöisesti seuraavat:

arvosana 1 = noin 50 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 60 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 70 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 80 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 90 % enimmäispistemäärästä

Oikeustieteiden laitoksella vaadittavat % -määrät kuulustelun enimmäispistemäärästä ovat seuraavat:

arvosana 1 = noin 50–57 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 58–64 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 65–71 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 72–79 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 80–100 % enimmäispistemäärästä

Kun opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, pidetään hyväksymisen rajana 50 %:n hallitsemista vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta. Täysin erheelliset väittämät voidaan ottaa huomioon vastauksen kokonaisarvostelussa. Kuulusteluja arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon osoittaako vastaus kykyä arvioida ja soveltaa teoreettista ja metodologista tietoa.

Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Toisen kotimaisen kielen taito (yleensä ruotsi) arvostellaan asteikolla tyydyttävä – hyvä.

Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on 0−5 tai hyväksytty – hylätty. Opintokokonaisuuden arvostelussa ei huomioida arvosanalla hyväksytty suoritettuja opintoja. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista yli puolet on hyväksiluettu, arvostellaan opintokokonaisuus arvosanalla hyväksytty. Sisällytetty opintokokonaisuus arvostellaan sillä arvosanalla, millä se on alun perin suoritettu. Jos sisällytettävä opintokokonaisuus on arvosteltu kolmiportaisella asteikolla (tyydyttävät, hyvät, erinomaiset tiedot), muunnetaan arvosana asteikolle 0-5 seuraavasti: TT = 2/5, HT = 3/5, ET = 5/5.

Jos opintokokonaisuuden arvostelussa käytetään asteikkoa 0−5, opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona (kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä arvosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden yhteisopintopistemäärällä) seuraavasti:

keskiarvo 1.00–1,49 = 1/5 (välttävä)
1.50–2,49 = 2/5 (tyydyttävä)
2.50–3,49 = 3/5 (hyvä)
3.50–4,49 = 4/5 (kiitettävä)
4.50–5,00 = 5/5 (erinomainen)

Laitokset voivat antaa tarkempia määräyksiä opintokokonaisuuksien arvostelusta. Pro gradu -tutkielman arvolause ei vaikuta syventävien opintojen arvosanaan.

Muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä (50 §).

Kokonaisuusmerkintöjen hakeminen

Pää- tai sivuaineen opintokokonaisuuden (esim. perus- tai aineopinnot) suorittamisen jälkeen opiskelijan kannattaa hakea opintokokonaisuudestaan kokonaisuusmerkintä. Merkintä haetaan kyseisen oppiaineen amanuenssilta sähköpostitse. Ilmoita viestissä nimesi, opiskelijanumerosi sekä suoritettavan opintokokonaisuuden nimi.