Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Ennen kauppatieteiden maisterin tutkintoa suoritetaan kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto, jonka suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen vuoden lopussa.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta (180 opintopistettä). Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan kauppatieteiden maisterin tutkinto, jonka suuntautumisvaihtoehto valitaan kandidaatin tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa. Maisterin tutkinnon suorittaminen kestää kaksi vuotta (120 opintopistettä) kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot, Joensuun kampus

Johtaminen ja markkinointi
Johtamisessa ja markkinoinnissa opiskellaan luottamuksellisten ulkoisten ja sisäisten asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomista, johtamista, ja säilyttämistä muuttuvassa kilpailu- ja toimintaympäristössä. Johtamisen ja markkinoinnin opinnot sisältää keskeisiä aiheita, mm. seuraavia teemoja: esimiestyö, johtajuus ja henkilöstön johtaminen, asiakasajattelu, markkinoinnin suunnittelu, kilpailukyvyn johtaminen, viestintä, yhteistyösuhteet ja luottamus. Johtaminen ja markkinointi käsittää lupausten antamista ja lunastamista perustana asiakkaan kokemaan hyöty eli asiakasarvo, jonka johtamiseen ja  tuottamiseen palvelujohtamisen opinnoissa muun muassa perehdytään.

 

Laskentatoimi ja verotus
Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnitelma- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoja yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan. Laskentatoimen ja verotuksen suuntautumisvaihtoehdossa opit hallitsemaan ydinasiat kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, elinkeinoverotuksesta sekä yhtiöoikeudesta. Laskentatoimen ja verotuksen suuntautumisvaihtoehto sopii kaikille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa. Kannattaa myös muistaa, että talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä työmarkkinoilla!

 

Kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot, Kuopion kampus

Johtaminen ja markkinointi

Luovissa ja kilpailukykyisissä organisaatioissa johtaminen ja markkinointi kohdistuvat organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Johtamisen tehtävänä on saada johtajat ja työntekijät toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Tämän vuoksi johtamisessa opiskellaan ihmisten toimintaa, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Markkinoinnin tehtävänä on edistää organisaatioiden ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Tämän vuoksi markkinoinnissa opiskellaan yritysasiakkaiden ja kuluttajien maailmaa ja näiden muutoksia. Kursseilla opitaan sekä johtamisen ja markkinoinnin teoreettista perustaa että harjoitellaan käytännön työssä tarvittavia työkaluja ja taitoja kuten tiimityötä ja esimiestyötä.

Johtamisen ja markkinoinnin opinnot soveltuvat sinulle erityisen hyvin, jos haluat tehdä töitä ihmisten parissa ja innostaa muita kohti yhteisiä tavoitteita.
 

Laskentatoimi ja rahoitus
Laskentatoimen tehtäviin kuuluu organisaation toimintaa kuvaavien taloudellisten tunnuslukujen kerääminen, rekisteröiminen ja analysoiminen. Rahoituksen opiskelu antaa puolestaan valmiuksia mm. rahoitusmarkkinoiden toiminnan hahmottamiseen sekä organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksen suunnitteluun. Laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan yritysten ja muiden organisaatioiden taloudellisen toiminnan suunnittelua, hallintaa ja mittaamista. Kandidaatin tutkinto laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa sisältää ydinosaamisen laskentatoimesta ja rahoituksesta. Aineopinnot sisältävät syvemmälle meneviä opintoja  ulkoisesta laskentatoimesta, johdon laskentatoimesta ja rahoituksesta sekä oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi  tilintarkastuksesta. Lisäksi aineopintoihin kuuluu kandidaatin tutkielma, jonka aiheen valitset omalta opintojen suuntautumisalueelta.