Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina (ACE)

Monitieteisessä hankkeessa tutkitaan akateemista yrittäjyyttä yliopistojen toiminnan murroksessa. Hankkeessa keskitytään yliopistojen yrittäjämäisen toiminnan muutokseen, moninaisuuteen ja kestävyyteen. Hanke koostuu neljästä osatutkimuksesta. Näissä vertaillaan akateemisen yrittäjyyden strategioita, muotoja ja kokemuksia yliopistoissa ja tarkastellaan akateemisen yrittäjyyden kehkeytymistä kaupallistamisprojekteissa sekä minäkäsitysten muuttumista yrittäjyyskoulutuksessa. Hanke tuottaa uutta tietoa akateemisen yrittäjyyden muodoista, mahdollisuuksista ja ongelmista sekä kehittää uutta teoreettista lähestymistapaa aiheen tutkimukseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osaston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Lisätietoja: www.uef.fi/fi/web/ace

Kokonaisbudjetti: 1 077 000 euroa
Toteutus: 1.9.2016-31.8.2020
Rahoittajat: Suomen Akatemia, Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto.
Lisätietoja: Tutkimuskonsortion johtaja Päivi Eriksson, paivi.eriksson@uef.fi p. 0400-219482

 


Hyödykkeitä terveydeksi: Yksilöllistetyt terveyspalvelut ja bioinformaation joustava hyödyntäminen (GoHe)

Tutkimuksen aihealue on digitalisoidun bioinformaation hallinta, kun lääketieteellistä genomiikkaa nivelletään käytännön hoitotyöhön ja genomitietoa kaupallistetaan. Tutkimuksessa tarkastellaan bio- ja terveystiedon keruuta, kierrättämistä ja yhdistelyä biolääketieteellisen tutkimuksen, terveydenhoidon ja liiketoiminnan monimuotoisissa informaatiokonteksteissa sekä genomitiedon hyödyntämisodotuksia ja käytön ongelmakohtia ns. yksilöllistetyn lääketieteen kehittämishankkeissa. Tutkimuksen lähestymistapa on yhteiskunta- ja johtamistieteellinen. Tutkimuskonsortion osapuolet ovat Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin Yliopisto.

Kokonaisbudjetti: 884 500 euroa
Toteutus: 1.1.2016-31.12.2019
Rahoittajat: Suomen Akatemia, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto
Lisätietoja: Hanna Lehtimäki, hanna.lehtimaki@uef.fi, p. 050-5732742

CICAT2025 pyrkii vauhdittamaan Suomen strategista kansallista tavoitetta olla johtava kiertotalouden maa vuoteen 2025 mennessä

CICAT2025 tukee kiertotalouden toimijoiden siirtymää innovaatioista kohti tuottavaa liiketoimintaa. Tutkimalla kiertotalouden teknologisia, liiketoiminnallisia, lainsäädännöllisiä sekä kulttuurisia katalyyttejä hanke tuo uutta tietoa niiden yhteisvaikutuksista tukeakseen uuden liiketoiminnan syntymistä. Monitieteinen konsortio yhdistää osaamista teknologiasta, liiketoiminnasta, politiikasta, taiteesta, lingvistiikasta, lainsäädännöstä sekä sidosryhmävuorovaikutuksesta. Hankkeen tuloksina syntyy uutta tieteellistä tietoa ja käytännön työkaluja päättäjien ja kiertotalouden asiantuntijoiden käyttöön. Hanketta toteuttavat Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Kokonaisbudjetti 5,95 M€
Toteutus:1.1.2019-31.12.2023
Rahoittaja: Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto
Lisätietoja: Osahankkeen johtaja, varaPI, Hanna Lehtimäki,
hanna.lehtimaki@uef.fi, 050-5732742
https://cicat2025.fi

 

RUOKALAAKSO


Tavoitteena on kehittää ruokasektorille avointa, vahvaan osaamiseen perustuvaa ja laajasti tunnettua monialaista verkostoa. Itä-Suomen yliopistosta mukana ravitsemustiede ja innovaatiojohtaminen. Hankekumppaneina Savonia amk (hankkeen koordinoija) ja Savo Grow.
Kokonaisbudjetti: 1,6 miljoonaa euroa
Toteutus: 1.4.2018-31.12.2021    
Rahoittajat: Pohjois-Savon liitto (ESR), yrityskumppanit, Savonia amk, Itä-Suomen yliopisto, Savo Grow
Lisätietoja: Marjukka Kolehmainen (ravitsemustiede), marjukka.kolehmainen@uef.fi, p. 040-3553617, Päivi Eriksson, paivi.eriksson@uef.fi, p. 0400-219482

Hyvinvointi- ja terveyspalvelurobotiikan osaamisen ja hyödyntämisen kehittäminen (HyvinRobo)


Hankkeen tavoitteena on selvittää ja testata tekoälyn ja palvelurobotiikan hyödyntämistä hoitotyössä.
Kokonaisbudjetti: 400 000 euroa
Toteutus: 1.11.2018-31.12.2019    
Rahoittajat: Pohjois-Savon liitto, Vetrea Terveys Oy, Savon vammaisasuntosäätiö (Savas), Attendo Oy, Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja: Tero Montonen, tero.montonen@uef.fi, p. 040-355 2074

 

The Strategically Networked Organization (STN)

Leveraging Social Networks to Improve Organizational Performance.

http://www.book2look.com/book/41NkaL3xN5

Päättyneitä hankkeita

Agile co-creation practices for business development (AGILE)

Tavoitteena oli kehittää liiketoiminnan ketteriä yhteistuotannon käytäntöjä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä.

Kokonaisbudjettiudjetti: 860 000 euroa
Toteutus: 1.1.2014-31.12.2015
Rahoittajat: Tekes, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Aalto yliopisto, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Lisätietoja: Päivi Eriksson, paivi.eriksson@uef.fi p. 0400-219482

 


Innovaatioempatia (Inpatia)

Tavoitteena oli poimia ja soveltaa empatiatutkimuksesta innovaatiotoiminnan ymmärtämistä edistävää tutkimustietoa ja hyödyntää sitä yritysten innovaatiotoiminnan kehittämiseen.

Kokonaisbudjetti: 890 000 euroa
Toteutus: 1.1.2012-30.09.2014
Rahoittajat: Tekes, Itä-Suomen yliopisto, Aalto yliopisto
Lisätietoja: Päivi Eriksson, paivi.eriksson@uef.fi p. 0400-219482

 


Managing and Measuring Innovation at Work (Inwork)

Tavoitteena oli tutkia innovaatiotoiminnan johtamista ja tulosten mittaamista erilaisissa liiketoimintaympäristöissä.

Kokonaisbudjetti: 1 100 000 euroa
Toteutus: 1.1.2012-31.12.2013
Rahoittajat: Tekes, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Aalto yliopisto, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto, Oulun yliopisto
Lisätietoja: Päivi Eriksson, paivi.eriksson@uef.fi p. 0400-219482

Kiihdyttämö Health Accelerator mentorointi (Kiihdyttämö)


Hankkeen tavoitteena on kehittää terveys- ja hyvinvointialan start-upien ideoiden ja liiketoiminnan sijoituskelpoisuutta, synnyttää alueelle uusia yrityksiä ja toimia alan yhteistyöfoorumina.
Kokonaisbudjetti: 140 000 euroa
Toteutus: 01.11.2017 – 31.08.2018    
Rahoittajat: Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu
Lisätietoja: Tero Montonen, tero.montonen@uef.fi, p. 040-355 2074

 

Professor of Practice (PoP)

Tavoitteena on edistää tutkimuksen kaupallistamista ja Pohjois-Savon alueellista innovaatiotoimintaa kehittämisen ja tutkimuksen keinoin.

Kokonaisbudjetti: 230 000 euroa
Toteutus: 1.11.2014-31.7.2017
Rahoittajat: Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki, Olvi säätiö, Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja: Päivi Eriksson, paivi.eriksson@uef.fi, p. 0400-219482

Pohjoissavolaisen materiaalitehokkaan kiertotalouden liiketoiminta (KILIKE)

Tavoitteena on löytää ja kehittää uusia liiketaloudellisesti kannattavia sovelluksia kierrätysmateriaalien käytölle. Prosessoitavia materiaaleja voivat olla erilaiset teollisen toiminnan kuitu-, mineraali- ja muovipohjaiset sivuvirrat tai jo jätteeksi luokitellut edellä kuvatun kaltaiset materiaalit, kuten rakennus- ja yhdyskuntajätteet. Kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset yritykset, joilla tuotannollisessa toiminnassaan syntyy hyödyntämättömiä tai huonosti hyödynnettyjä sivuvirtoja. Kohderyhmiin kuuluvat myös yritykset, jotka käyttävät tai voisivat käyttää tuotteissaan komposiittirakenteita sekä yritykset, joiden toimialaan kuuluvat kierrätys- ja jätemateriaalien käsittely sekä jatkojalostus. Hanke toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Kokonaisbudjetti: 622 000 euroa.
Toteutus: 1.11.2014-31.10.2017
Lisätietoja: Kaisa Henttonen, kaisa.henttonen@uef.fi, p. 050 435 2664