Henkilökohtainen opintosuunnitelma kauppatieteissä

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen suunnittelun työväline. HOPS -työskentelyn avulla on mahdollisuus suunnitella tutkintoon vaadittavien opintojen suorittamista ja seurata opintojen etenemistä. HOPS:n avulla voi suunnitella mm. sivuainevalintaa, omiin opintoihin parhaiten sopivan harjoittelun ja vaihto-opiskelun ajankohtaa.

Voit tutustua Itä-Suomen yliopiston sivuainetarjontaan osoitteessa:

www.uef.fi/fi/opiskelu/sivuaineopiskelu

HOPS ei ole sitova. Sitä voi muokata ja muovata opintojen edetessä. Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laadinnassa opiskelijoita ohjaavat ja opastavat amanuenssi sekä suuntautumisalueiden nimetty HOPS-ohjaaja.

Kauppatieteissä HOPS laaditaan Johdatus kauppatieteiden opintoihin -opintojakson yhteydessä. Ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella opiskelija valitsee oman kampuksensa suuntautumisvaihtoehdon, johon erikoistuu. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa koskevan HOPS:n laadintaa ohjaa amanuenssi. HOPS:n laadinnan yhteydessä opiskelija valitsee haluamansa suuntautumisalueen opintoja opintosuunnitelmaansa. Opiskelija vahvistaa suuntautumisvaihtoehtonsa palauttamalla WebOodissa valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisen HOPS:an.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto vahvistetaan kolmannen opintovuoden kevätlukukaudella tai kun opiskelija on suorittanut n. 120 opintopistettä. Suuntautumisvaihtoehto valitaan oman kampuksen tarjonnasta ja valinta vahvistetaan WebOodissa palautettavalla KTM-tutkinnon mukaisella HOPS:alla.

Opintosuunnitelman yhteydessä opiskelija suunnittelee myös sivuaineensa valintaa.

Suuntautumisen valinnan jälkeen opiskelijat ryhmitellään suuntautumisalueen HOPS-ohjaajille. Suuntautumisalueiden HOPS-ohjaajat ohjaavat opiskelijoidensa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa kandidaatin opintojen loppuvaiheessa ja siirtymässä maisterivaiheeseen.

HOPS-ohjaajat kauppatieteiden laitoksella:

Amanuenssi Sari-Johanna Karhapää, Joensuun kampus
- Opintoneuvonta: HOPS sekä hyväksilukeminen ja korvaavuudet, harjoittelu, vaihto-opiskelu, opintokokonaisuusmerkinnät ja tutkinnon hakeminen
Amanuenssi Christina Piel, Kuopion kampus
- Opintoneuvonta: HOPS sekä hyväksilukeminen ja korvaavuudet, harjoittelu, vaihto-opiskelu, opintokokonaisuusmerkinnät ja tutkinnon hakeminen
Opintosihteeri Anne Ikonen, Joensuun kampus
- Opintoneuvonta : HOPS (Yritysoikeus ja -talous, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, Tilintarkastuksen maisteriohjelma) sekä opintokokonaisuusmerkinnät, tutkinnon hakeminen ja opiskelijavalinnat
 

Pääaineen kurssien sisältöihin, työllistymiseen yms. liittyvissä kysymyksissä ota yhteys pääaineesi opetushenkilökuntaan (HOPS-ohjaajiin tai professoriin).