Yliopiston rahoittama harjoittelu

Yliopiston tukeman harjoittelun keskeisenä tavoitteena on koulutuksen ja työelämän lähentäminen ja opiskelijoiden työllisyyden edistäminen. Harjoittelun tulee sisältyä tutkintoon: opintoihin sisällytettävä harjoittelu on opintosuoritus, josta on saatava opintopisteitä harjoittelun laajuuden ja sisällön mukaan edellyttäen opetussuunnitelman noudattamista (esim. laatimalla harjoitteluraportin tmv.).

Harjoittelutukea tulee käyttää ensisijaisesti yliopiston ulkopuolella tapahtuvaan harjoitteluun ja vain poikkeuksellisesti yliopiston sisäiseen harjoitteluun. Harjoittelu voidaan suorittaa joko Suomessa tai ulkomailla.

Käytännöt tiedekunnassa

Ainelaitokset vastaavat harjoittelutuen (-rahan jakamisesta, hallinnoinnista ja harjoittelusopimusten tekemisestä, mahdollisista kv-harjoitteluun osoitettavien apurahojen myöntämisestä sekä harjoittelun hyväksymisestä tutkintoon. Harjoittelutukea voi saada korkeintaan kerran opintojen aikana.

Laitosten harjoitteluvastaavat (tai -yhdyshenkilöt) hyväksyvät harjoittelupaikat ja tarkistavat, että harjoittelun sisältö vastaa tutkintoon kuuluvalle harjoittelulle asetettuja kriteereitä. Harjoitteluvastaavat toimivat myös yhteyshenkilönä työpaikalle ja auttavat opiskelijaa harjoittelusopimuksen tekemisessä.

Harjoittelutuki

Opiskelijalle voidaan kotimaisen työnantajan palvelukseen myöntää enintään kolme tukikuukautta, yhteensä 1800 euroa. Kunkin tukikuukauden osalta 600 e.

Ulkomaalaisen työnantajan palvelukseen opiskelijalle voidaan myöntää enimmillään kolme kuukautta (apuraha), jolloin kunkin tukikuukauden osuus on 800 e.

Laitokset jakavat harjoittelutukea opiskelijoilleen julkisen haun kautta.

Harjoittelu yliopiston ulkopuolella Suomessa

Ainelaitos korvaa työnantajalle harjoittelusopimuksessa mainitun yhden harjoittelukuukauden tukisumman edellyttäen, että työnantaja osallistuu kunkin harjoittelun kustannuksiin maksamalla harjoittelijalle kultakin harjoittelukuukaudelta vähintään KELAn vuosittain vahvistaman minimipalkan. Palkan suuruus voi vaihdella työtehtävistä ja työpaikasta riippuen, mutta yliopiston tukikuukauden hinta on kiinteä (600 euroa). Harjoittelutukisummaan ei voi sisällyttää henkilöstösivukulu-ja, kun kyseessä on harjoittelu yliopiston ulkopuolella.

Harjoittelun ehdoista sovitaan työnantajan ja yksikön välisellä harjoittelusopimuksella, jossa määritellään opiskelijan saama harjoittelutuki sekä työnantajan omavastuuosuus kuukausina ja euroina. Harjoittelusopimuksen täyttää ja allekirjoittaa ensiksi työnantaja, sitten ainelaitoksen johtaja. Harjoittelusopimus tehdään kahtena samansisältöisenä kappaleena, joista toinen toimitetaan työnantajalle laskutusohjeineen ja toinen jää ainelaitokselle arkistoitavaksi.

Yliopiston yksiköiden harjoitteluyhdyshenkilöt huolehtivat yksiköissä harjoitteluun liittyvistä käytännön asioista. Harjoittelua koskeva yliopiston ohjeistus ja harjoittelusopimukset ovat saatavissa opintopalvelujen www-sivuilta >>

Työnantajan tulee liittää harjoittelulaskuun kopiot harjoittelijan palkkatodistuksesta sekä harjoittelusopimuksesta. Laskun on oltava yliopistolla harjoittelun toteuttamista koskevan vuoden loppuun mennessä.

Työnantajilta tulevat laskut tiliöidään laitoksilla (saavat laskuttaa vain harjoittelusopimuksessa määritellyn summan):
projekti laitoskohtainen harjoitteluprojekti
tili 4560
va laitoskohtainen
alv 0% 100

Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan harjoittelupaikkansa itsenäisesti sekä neuvottelemaan harjoitteluajan palkasta työnantajan kanssa. Opiskelijoiden käytettävissä on myös ura- ja rekrytointipalveluiden harjoittelupaikkasivusto >>

Opintoihin sisällytettävä harjoittelu on opintosuoritus, jonka tarkoituksena on opinnoissaan hankittujen tietojen ja taitojen soveltaminen työelämässä. Sekä työnantajan että yliopiston tulee huolehtia siitä, että harjoittelu on tavoitteellista, ohjattua ja valvottua. Harjoittelijalla tuleekin olla työpaikalla nimetty ohjaaja.

Harjoittelu ulkomailla

Kansainväliseen harjoitteluun myönnetään tukea pääsääntöisesti 3 kuukaudelle. Harjoittelun tuki on tiedekuntamme pääaineopiskelijalle 800 €/kk ja se maksetaan opiskelijalle apurahana. Laitosten tulee noudattaa summaa opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi.

Kansainvälisestä harjoittelusta tehdään erillinen harjoittelusopimus, jonka allekirjoittavat opiskelija, työnantaja ja ainelaitoksen johtaja. Sopimuksessa sovitaan harjoittelu sisällöstä, kestosta, harjoittelun ohjauksesta, sekä mm. vastuuvakuutuksesta.

Kansainvälisessä harjoittelussa yliopiston harjoittelutuki on toissijainen tukimuoto. Jos opiskelija saa muuta tukea harjoitteluun, hän ei ole oikeutettu yliopiston kv-harjoittelutukeen.

Kansainvälisen harjoittelun sopimukseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa voi olla yhteydessä Opintopalveluiden kv-opiskelijapalveluihin.

Apurahasta päättäminen ja maksaminen

 • myönnetystä harjoitteluapurahasta tulee tehdä laitoksen johtajan päätös
 • apurahapäätöksen liitteeksi tulee liittää Itä-Suomen yliopiston voimassa oleva apurahamenettelyohje (UEF lomakkeet)
 • maksatusta varten tulee täyttää apurahanmaksatuslomake, joka toimitetaan (alkuperäinen) Certiaan (Certia/heha), maksatus tapahtuu palkanmaksuaikataulun mukaisesti, lomake löytyy intrasta (henkilöstöhallinto, lomakkeet)
 • apurahanmaksatuslomakkeen liitteeksi tulee laittaa kopio laitoksen johtajan apurahapäätöksestä + apurahansaajan henkilötietolomake (täytettynä ja apurahansaajan allekirjoittamana) + kopio harjoittelusopimuksesta
 • apurahanmaksatuslomakkeeseen merkitään tilit, josta apuraha maksetaan ja lomake asiatarkastetaan
 • apurahanmaksatuslomakkeeseen tulee laitoksen johtajan hyväksyminen

Laitoksen johtajan apurahapäätös (alkuperäinen) tulee aina lähettää tiedekuntaan (Tuula Honkanen) arkistoitavaksi (ja kirjattavaksi, ellei laitoksella tehdä päätöstä suoraan Dynasty-järjestelmään; mikäli päätös on jo laitoksella kirjattu, so. tehty Dynastiassa, tulee siitä liittää tieto alkuperäiseen apurahapäätökseen).

Apurahapäätöksessä tulee mainita, että yliopiston kv-harjoittelutuki on toissijainen (so. ei myönnetä opiskelijoille, jotka saavat samanaikaisesti muuta yliopiston rahallista tukea tai yliopiston ulkopuolisen tahon myöntämää harjoittelutukea).

Mikäli harjoittelusopimuksessa ei ole sovittu siitä, että opiskelijan on toimitettava harjoittelustaan harjoitteluraportti/-kertomus tai -portfolio, siitä olisi hyvä mainita apurahapäätöksessä.

Tiliöinti:
projekti laitoskohtainen harjoitteluprojekti
tili 4705
va laitoskohtainen
alv 0% 100

Kansainvälisen harjoittelun sopimukseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa voi olla yhteydessä Opintopalveluiden kv-opiskelijapalveluihin >>

Harjoittelu yliopiston sisällä

Tiedekunnan sisällä

Harjoittelijan palkka Itä-Suomen yliopistossa on Kelan vuosittain vahvistamaa työssäoloehtoa kartuttava minimipalkka, joka vuonna 2014 on 1154 euroa. Harjoittelijan palkkaavan yksikön tulee huomioida, ettei harjoittelutuki kata täysimääräisesti kaikkia kustannuksia.

Harjoitteluun ottava laitos tekee harjoittelusopimuksen opiskelijan kanssa, allekirjoittajana opiskelija ja laitoksen johtaja. Harjoittelijan ottava laitos toimittaa esityksen määräaikaiseen työsuhteeseen ottamisesta tiedekuntaan (Tuula Honkanen/Joensuu, Airi Leppänen/Kuopio). Esityksen liitteenä on oltava kopio harjoittelusopimuksesta.

Kun harjoittelu tapahtuu tiedekunnan sisällä, henkilöstösivukuluja ei voida erottaa palkkakustannuksista (tämä on otettava huomioon perus- ja harjoittelurahaa käytettäessä). Ko. tilanteessa toimitaan seuraavasti:

 • esitys työsopimussuhteeseen ottamisesta tehdään suoraan harjoitteluprojektille ja sen allekirjoittaa laitoksen johtaja
 • harjoitteluprojektilta maksetaan harjoittelusopimuksessa sovittu summa (1-2 tukikuukautta)
 • loput palkkakuukaudet maksetaan laitoksen perusrahaprojektilta

o laitoksella on tehtävä tältä osin palkkamenonkohdennuslomake, joka tulee toimittaa Certiaan
o palkkamenonkohdennuslomake kannattaa tehdä samanaikaisesti työsopimusesityksen kanssa ja toimittaa se Certiaan (mukaan tieto, että työsopimus on tulossa)

Täydentävällä rahoituksella toimiviin hankkeisiin ei lähtökohtaisesti oteta harjoittelijoita.

Täydentävän rahoituksen hankkeissa on opiskelijoilla mahdollisuus työskennellä tutkimusavustajana (vuonna 2015 min 1589,03 euroa/kk) normaalissa työsuhteessa. Harjoittelutuen laskuttaminen/tulouttaminen ei ole mahdollista hankkeille, joten ainoa vaihtoehto on palkkaus suoraan tutkimusavustajaksi hankkeeseen. Esimerkkinä akatemian rahoittamat hankkeet, joilla ei saa olla tuloja ja joiden rahoitusrakenne kokonaiskustannusmallin mukaisissa hankkeissa estää rahoituspäätöksen mukaisesti muun kuin omarahoitusosuuden käytön hankkeen rahoituksessa.

Harjoittelu yliopiston sisällä toisessa tiedekunnassa

Oman laitoksen opiskelija harjoittelussa toisessa tiedekunnassa tai sen yksikössä:

 • ko. tiedekunta antaa ohjeet harjoittelusopimuksen tekemisestä ja työsopimuksen laatimisesta
 • laskutus: Tuula Ranne ohjeistaa erikseen

Toisen tiedekunnan opiskelija omalla laitoksella harjoittelussa:

 • sovelletaan em. ohjeita harjoittelusopimuksen tekemisestä ja työsopimuksen laatimisesta
 • laskutus: ko. tiedekunta antaa ohjeet

Yhteystietoja

Yliopiston harjoitteluvastaava  uraohjaaja Janne Saarela, p.044 500 5678
Talousasiat   taloussuunnittelija Tuula Ranne, p. 0500 257 467
Tiedekunta   opintoasiainpäällikkö Annikki Honkanen, p. 040 355 2603
ma. opintoasiainpäällikkö Anne Korhonen, p. 02944 55126

Ongelmia harjoittelussa?

Mikäli harjoittelussa ilmenee ongelmia, on opiskelijan selvitettävä ne viipymättä lähimmän esimiehensä kanssa. Useimmiten kyse on inhimillisistä erehdyksistä tai väärinkäsityksistä. Mikäli ongelmat jatkuvat, on harjoittelun yhdyshenkilön pyrittävä selvittämään asia. Myös ura- ja rekrytointipalvelujen puoleen voi kääntyä kaikissa harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

 • Uraohjaaja Janne Saarela, p. 029 44 58369

Harjoittelusta raportointi

Harjoittelun päätyttyä työnantajan tulee antaa opiskelijalle työtodistus sekä palautetta harjoittelun onnistumisesta. Myös opiskelija voi antaa palautetta työnantajalle. Harjoittelun kuluessa opiskelija laatii harjoittelustaan harjoitteluraportin, -kertomuksen tai harjoitteluportfolion koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti.