Harjoittelu - Ohjeet työnantajalle

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta ja sen ainelaitokset tukevat opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä opiskelijoille vuosittain harjoittelutukea. Harjoittelutuki on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille tutkintoon sisältyvää (pakollista, valinnaista tai vapaaehtoista) työharjoittelua varten. Vuonna 2015 tuki on 600 euroa kuukaudessa.

Yleensä harjoittelu ajoitetaan opintojen loppuvaiheeseen, jotta harjoittelijalla on riittävät valmiudet soveltaa oppimaansa käytäntöön ja opiskelijan osaamisesta on suurin hyöty työnantajalle. Lisätietoja ja -ohjeita harjoittelusta löytyy tästä harjoitteluoppaasta >>

Harjoittelupaikkailmoitukset voit jättää sähköisesti aarresaari.net -sivustolla >

Tehtävät ja sopimukset

 • Jokaisella ainelaitoksella on nimetty henkilö, joka valvoo että harjoittelupaikka ja -tehtävät vastaavat harjoittelulle asetettuja vaatimuksia. Häneen voi olla myös yhteydessä, mikäli harjoittelusta on jotain kysyttävää, ilmenee ongelmia tai muuten halutaan antaa palautetta.
 • Työnantaja solmii yliopiston ainelaitoksen kanssa harjoitteluun liittyvistä ehdoista harjoittelusopimuksen.
 • Harjoittelusopimus (kaksi samansisältöistä kappaletta) täytetään valmiiksi ja allekirjoitetaan työnantajan puolesta. Yliopiston ainelaitoksen johtaja allekirjoittaa muilta osin valmiin harjoittelusopimuksen.
 • Harjoittelusopimuksen toinen kappale toimitetaan yliopistolta työnantajalle laskutusohjeineen ja -osoitteineen.
 • Harjoittelijan kanssa solmitaan määräaikainen työsopimus eli harjoittelija on palvelussuhteessa työnantajaan. Palvelussuhteen laji voi olla virka- tai työsuhde.
 • Harjoittelun voi tehdä useammassa osassa, mutta jaksojen on oltava vähintään kuukauden mittaisia.
 • Harjoittelutukea maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta.
 • Työantaja maksaa koko harjoitteluajan palkan harjoittelijalle ja on oikeutettu laskuttamaan harjoittelusopimuksen mukaisen harjoittelutuen määrän yliopistolta.
 • Työnantajan edellytetään huolehtivan työnantajamaksuista itse eikä vähentävän niitä opiskelijoille myönnetystä harjoittelutuesta.
 • Yliopisto edellyttää, että työnantajan maksama vähimmäispalkka on Kelan työssäoloehdon täyttävä (vuoden 2014 minimipalkka on 1154 euroa/kk).
 • Työpaikalla pitää olla nimettynä harjoittelusta vastaava henkilö joka huolehtii harjoittelijan perehdytyksestä ja ohjauksesta vähintään 1 tunnin viikossa.
 • Yliopisto ei tue harjoittelua, josta työnantaja ei maksa palkkaa tai harjoittelua, jonka palkkaus jää alle KELAn vuosittain vahvistaman minimipalkan tai harjoittelua, jossa työnantaja ei sitoudu järjestämään opiskelijalle harjoittelun aikaista ohjausta työpaikalla.
 • Työnantaja antaa harjoittelijalle työtodistuksen.

Laskutusohjeet

Harjoittelun päätyttyä työnantajalla on oikeus laskuttaa yliopistolta harjoittelusopimuksessa sovittu harjoittelutuki. Viitetiedoissa on mainittava yliopiston ainelaitos ja harjoittelijan nimi. Työnantajan tulee liittää harjoittelulaskuun kopiot harjoittelijan palkkatodistuksesta sekä harjoittelusopimuksesta. Laskun on oltava yliopistolla harjoittelun toteuttamista koskevan vuoden loppuun mennessä.

Laskutusosoite: Itä-Suomen yliopisto, PL 96404, 01051 Laskut.
Verkkolaskutusosoite: 003722857339
Operaattori: Itella Information Oy, OVT-tunnus: 003722857339
Välittäjän tunnus: 003710948874
Itä-Suomen yliopiston Y-tunnus: 2285733-9