Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Työyhteisökulttuurit muutoksessa: kansainvälinen näkökulma

Valmisteluhanke haettavalle New work, work values, methods and management - European view on Changing workplace cultures in professional sector

Kokonaisbudjetti: 56 540 euroa
Toteutus: 1.1.- 31.5.2018
Rahoittajat: Etelä-Savon ELY-keskus/Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja: Hankkeen johtaja Anu Puusa, anu.puusa@uef.fi, p. +358 50 4423376


Osuustoiminnan kilpailuetujen ja tunnettuuden vahvistaminen

Lahjoitusvaroin toteutettavan hankkeen tavoitteena on edistää osuustoiminnan tutkimusta, koulutusta ja tunnettuutta. Osuustoimintamalli on vaikuttavuudestaan huolimatta hyvin tuntematon ennen kaikkea nuorten keskuudessa. Sen opetus on laiminlyöty vuosikymmeniä eikä tietämys osuustoiminnasta ja ymmärrys sen merkityksestä enää siirry aiemaan tapaan sukupolvelta toiselle.

Kokonaisbudjetti: 700 000 euroa
Toteutus: 1.1.2018-31.12.2022
Rahoittajat: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO), Pohjois-Karjalan Osuuspankit, Valio, Metsäliitto ja LähiTapiola Itä
Lisätietoja: Hankkeen johtaja Anu Puusa, anu.puusa@uef.fi, p. +358 50 4423376

 


Päättyneitä hankkeita

Muuttuva työyhteisökulttuuri

Hankkeen lähtökohtana on vallitsevien perustavanlaatuisten työelämän muutospaineiden keskellä toimivien yritysten tuottavuuden ja organisaation jäsenten sitoutumisen parantaminen vahvistamalla organisaatiotason jaettua käsitystä siitä, keitä me organisaationa oikeastaan olemme, kuinka me siinä toimimme ja kuinka kukin voi siihen omalla toiminnallaan vaikuttaa. Hankkeen kohdeorganisaatiot ovat pohjoiskarjalaisia asiantuntija- ja ICT-alalla toimivia mikro- ja pienyrityksiä, joiden toimialan on huomattu ennustavan yleisempiä työelämätrendejä.

Hanke tuottaa tietoa siitä, millaisia hyötyjä organisaatiossa voidaan saavuttaa kun työntekijät ja johto saatetaan avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun ja yhteinen ymmärrys organisaation ydinolemuksesta tuodaan käytännön toiminnan tasolle työyhteisötaitojen tarkastelun avulla. Lisäksi hankkeessa tunnistetaan kohdeorganisaatioissa vallitsevia työyhteisötaitoja, jotka edistävät tai estävät tietotalouden toimintaympäristön vaatimia jatkuvan kehittymisen ja innovoinnin tavoitteita.

Kokonaisbudjetti: 152 199 euroa
Toteutus: 1.6.2016-31.1.2018
Rahoittajat: Etelä-Savon ELY-keskus/Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Itä-Suomen yliopisto, Yksityinen rahoitus
Lisätietoja: Hankkeen johtaja Anu Puusa, anu.puusa@uef.fi, p. +358 50 4423376
 

Muuttuva yhteistyökulttuuri -hankkeen loppuraportti

Project report: Changing Workplace Culture


Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa osuustoimintamuodon erityispiirteiden tunnettuutta ja myös houkuttelevuutta yrittäjyysvaihtoehtona nuorten keskuudessa. Määrällisessä selvityksessä kartoitettiin, pitävätkö ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistolla Pohjois-Karjalassa opiskelevat nuoret osuustoimintaa varteenotettavana yrittäjyyden muotona ja yrittäjäksi ryhtymisen polkuna.

Hankkeessa tuotettiin tietoa myös siitä, miten osuuskunta toimintamuotona voi edistää ihmisten omaehtoista työllistymistä. Lopputulemana tästä osiosta oli syvällisempi tieto yrittäjien kokemuksista osuuskunnasta yrittäjyysvaihtoehtona. Hankkeen loppuraportissa tuodaan esille, miksi yrittäjät valitsivat nimenomaan osuustoiminnan liiketoimintamuodoksi? Millaisia ovat heidän näkökulmastaan osuustoiminnan erityispiirteet, hyvät käytännöt, ongelmat yms. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin sitä, millainen tietoisuus usein kaksois- tai kolmoisroolissa olevilla osuustoiminnallisen yrityksien asiakkailla ja henkilöstöllä on osuustoiminnallisen yrityksen toimintaa ohjaavista osuustoiminnan arvoista ja perusperiaatteista sekä näiden eroista verrattuna muihin paremmin tunnettuihin yritysmuotoihin ja onko niillä merkitystä sitoutumisen kannalta?

Hankkeen loppuraportti

Kokonaisbudjetti: 50 000€
1.9.2013-30.6.2014
Rahoittajat: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja: Hankkeen johtaja Anu Puusa, anu.puusa@uef.fi, p. +358 50 4423376)


Itä-Suomen yliopisto tutkimuksellisesta näkökulmasta

Hankkeessa tuotettiin tietoa fuusioprosessista Joensuun yliopiston ja Kuopion yliopiston sekä sittemmin Itä-Suomen yliopiston henkilöstön näkökulmasta. Hankkeessa tarkasteltiin johtamistyöhön ja hallintoon liittyviä näkökulmia sekä ennen kaikkea henkilöstön sitoutumisen ja yhteisen organisaatio-identiteetin rakentumisen kannalta keskeisiksi tulkittuja seikkoja. Hankkeessa hyödynnettiin osallistavia menetelmiä, jotta henkilöstö pääsisi osallistumaan UEF:n strategiatyöhön.

Kokonaisrahoitus: 16 500 euroa
Toteutus: 2009-2013
Rahoitus: Itä-Suomen yliopiston strateginen raha
Lisätietoja: Hankkeen johtaja Anu Puusa, anu.puusa@uef.fi, p. +358 50 4423376)

Hankkeessa tuotettuja julkaisuja