Viimeisimmät julkaisut

Suhonen, N., Saastamoinen, J. & Linden, M. (2017) A dual theory approach to estimating risk preferences in the parimutuel betting market

This paper introduces an alternative empirical approach to estimating risk preferences in the parimutuel betting market using a dual theory model which is amended to include bettors’ misperceptions of probabilities. We replicate previous empirical results and test our alternative empirical approach using parimutuel horse race betting data. Our results suggest that while bettors are risk-averse, they are also prone to misperceiving probabilities by overweighting low probabilities and underweighting high probabilities. As an application, these results replicate the choice patterns consistent with the Allais paradox.
 
Suhonen, N., Saastamoinen, J. & Linden, M. (2017) A dual theory approach to estimating risk preferences in the parimutuel betting market, Empirical Economics, First Online 28 June 2017, doi: http://dx.doi.org/10.1007/s00181-017-1258-x
 

Leppänen, P., Ojala, H., Oulasvirta, L. & Saastamoinen, J. (2017) Suomalaisten kuntien kosmeettisen tuloksenohjauksen ja tilintarkastuksen laadun välinen yhteys

Artikkeli tarkastelee kuntien kosmeettisen tuloksenohjauksen ja tilintarkastuksen laadun välistä yhteyttä. Tilintarkastuksen laadun osalta mielenkiinnon kohteena ovat tilintarkastajan ammattitaito, työskentely Big4-yhtiössä, naissukupuoli ja työskentely kuntatalouteen erikoistuneessa tilintarkastusyhtiössä. Kuntien tilinpäätösraportteja analysoitiin vertaamalla toisena vasemmalta esiintyviä lukuja Benfordin jakaumaan kuvailevalla ja tilastollisella analyysilla. Vaikka ylijäämäisten tilinpäätösten ei havaittu poikkeavan tilastollisesti merkitsevästi Benfordin jakaumasta, logistinen regressioanalyysi viittaa siihen, että tilintarkastuksen laadun ja tuloksen ylöspäin pyöristämisen välillä on negatiivinen yhteys. Tutkimuksen tulos oli, että vastuullisen tilintarkastajan kuuluminen Big4-tilintarkastusyhteisöön ja naissukupuoli vähensivät kosmeettisen tuloksenohjauksen todennäköisyyttä. Hypoteesin vastaista oli se, että tilintarkastajan korkea ammattitaito kasvatti eikä vähentänyt kosmeettista tuloksenohjausta. Artikkelin lopussa etsitään tälle empiiriselle havainnolle alustavia selityksiä, mutta niiden varmistaminen edellyttää lisätutkimuksia.
 
Leppänen, P., Ojala, H., Oulasvirta, L. & Saastamoinen, J. (2017) Suomalaisten kuntien kosmeettisen tuloksenohjauksen  ja tilintarkastuksen laadun välinen yhteys. Teoksessa: Kihn, L.-A., Leponiemi, U., Oulasvirta, L., Ruohonen, J. & Wacker, J. (toim.) Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin, Tampere University Press, 113-136. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101487/suomalaisten_kuntien_tuloksenohjauksen_ja_tilintarkastuksen_yhteys.pdf?sequence=1
 

Suhonen, N. & Saastamoinen, J. (2017) How Do Prior Gains and Losses Affect Subsequent Risk Taking? New Evidence from Individual-Level Horse Race Bets

Many empirical studies focusing on how prior outcomes affect subsequent risk taking report conclusions that appear mutually contradictory. While some studies document increased risk taking after gains and risk aversion after losses, others report the
opposite. This paper contributes to this literature by investigating horse race bettors’ sequential risky decisions using individual-level data. A horse race betting market is a laboratory-like environment and can be used to analyze behavioral patterns associated with decision making under risk. We find evidence for (i) the “house money effect” as bettors take riskier wagers after gains and mostly spend the money they have won; (ii) risk aversion after prior losses, which we label a “playing safe effect”; and (iii) a preference for breakeven. Contrary to the widely held conception in the empirical literature, our findings suggest that the “break-even effect” does not necessarily imply an increased preference for riskier bets because bettors may seek to break even with less risky wagers.
 
Suhonen, N. & Saastamoinen, J. (2017) How Do Prior Gains and Losses Affect Subsequent Risk Taking? New Evidence from Individual-Level Horse Race Bets, Management Science, Articles in Advance, 1-12. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2016.2679
 
 

Saastamoinen, J., Reijonen, H. & Tammi, T. (2017) The Role of Training in Dismantling Barriers to SME Participation in Public Procurement

This paper examines entry barriers to involvement in public procurement of small and medium-sized enterprises and the role of training in dismantling those barriers. We find that firms’ perceptions of barriers are of five main types. Regression analysis shows that a lack of ongoing training is associated with SMEs’ perceptions of resource constraints and practical skills that hinder their participation in public procurement. We also observe a positive connection between a positive attitude toward training and SMEs’ participation rates in public procurement. As a managerial implication, the value of training should be appraised at the firm level, and organizing training and providing information concerning public procurement could be a recommended policy to improve the SME participation rate in public procurement.

Saastamoinen, J., Reijonen, H. & Tammi, T. (2017) The Role of Training in Dismantling Barriers to SME Participation in Public Procurement, Journal of Public Procurement, 16(1), 1-30. http://pracademics.com/attachments/article/1342/Article%201%20Saastamoinen%20et%20al%20.pdf

 


Suhonen, N. & Kainulainen, T. (2016) Ravivedonlyöjien verkkopelaaminen Suomessa. Erot kulutus- ja pelikäyttäytymisessä sukupuolen ja iän mukaan

Suomalaisten verkkorahapelaaminen yleistyy ja kasvu on voimakkainta naisilla ja vanhemmilla ikäluokilla. Tutkimuksessa piirretään kokonaiskuvaa suomalaisten ravipelaajien kulutus- ja pelikäyttäytymisestä sekä sukupuolen ja iän yhteydestä verkkopelaamiseen. Lisäksi tarkastellaan kaikkein aktiivisimpien pelaajien kulutusosuutta ravipelien kokonaisvaihdosta. Tutkimus perustuu verkkopelaajien todelliseen pelikäyttäytymiseen.
 
Suhonen, N. & Kainulainen, T. (2016) Ravivedonlyöjien verkkopelaaminen Suomessa. Erot kulutus- ja pelikäyttäytymisessä sukupuolen ja iän mukaan, Yhteiskuntapolitiikka, 81, 395-406. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016120830576
 

Tammi, T., Reijonen, H. & Saastamoinen, J. (2016) Are entrepreneurial and market orientations of small and medium-sized enterprises associated with targeting different tiers of public procurement?

A general view is that small and medium-sized enterprises are underrepresented in public procurement due to their resource constraints. The recent literature suggests that small and medium-sized enterprises’ strategic orientations could also have a role in the underrepresentation. Inaddition,small and medium-sized enterprises tend to position themselves either towards national or wider level public sector customers or towards sub-national level public sector customers. This  paper studies how strategic orientations, namely entrepreneurial orientation and market orientation, affect small and medium-sized enterprises’ targeting of public sector customers, and how this affects their performance. Our findings show that market-oriented small and medium-sized enterprises tend to focus on sub-national level public sector customers, whereas entrepreneurially oriented small and medium-sized enterprises have more often national or wider level public sector customers. It also appears that higher performance is associated with national or wider level rather than sub-national level public sector customers. In consequence, more attention should be paid to the differentiation of public procurement markets in developing and refining policies aimed at increasing small and medium-sized enterprises participation in public procurement and at using public procurement as a means to strengthen small and medium-sized enterprises’ roles in promoting overall economic development.

 

Tammi, T., Reijonen, H. & Saastamoinen, J. (2016) Are entrepreneurial and market orientations of small and medium-sized enterprises associated with targeting different tiers of public procurement? Environment and Planning C: Government and Policy, online first published on September 6, 2016  doi: http://dx.doi.org/10.1177/0263774X16666814

 
Saastamoinen, J. & Pajunen, K. (2016), Management discretion and the role of the stock market in goodwill impairment decisions – evidence from Finland

IAS 36 provides latitude to management in the impairment testing of goodwill assets, which may intensify agency conflict. In this study, we carry out an empirical analysis on goodwill impairment losses recognised by Finnish listed companies between 2005 and 2009. We document evidence that a change of CEO is associated with a goodwill write-off. Further, our results indicate that the size of a goodwill impairment loss is larger when the company's reported earnings would have been negative in the absence of the impairment charge, which points towards behaviour associated with earnings bath. However, we also report evidence that the monitoring function of the stock market may reduce asymmetric information concerning the carrying value of goodwill. These results suggest that regulators could benefit from focusing on monitoring compliance with the current goodwill accounting standards in firms which exhibit high levels of information asymmetry between investors and management.

Saastamoinen, J. & Pajunen, K. (2016), Management discretion and the role of the stock market in goodwill impairment decisions – evidence from Finland, International Journal of Managerial and Financial Accounting, 8(2), 72-195. http://dx.doi.org/10.1504/IJMFA.2016.077956

 


Savolainen, H. & Saastamoinen, J. (2016) Uskottu mies vähemmistön edunvalvojana OYL 18 luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä

Artikkelissa tarkastellaan välimieskäytäntöä sen selvittämiseksi, miten uskotun miehen edunvalvontatehtävä käytännössä toteutuu ja tarvitaanko uskottua miestä ylipäätään valvomaan vähemmistön etua. Edunvalvontatehtävän tärkein osa on käsityksen lausuminen oikeasta lunastushinnasta. Niinpä mielenkiinto kohdistuu uskotun miehen käsitykseen lunastushinnasta ja siihen, miten se vaikuttaa lopulliseen lunastushintaan, sekä vaikuttaako ammattitausta uskotun miehen käsitykseen, kun uskottu mies tyypillisesti on joko asianajaja tai KHT-tilintarkastaja. Tarkastelu on rajattu noteeraamattomiin yhtiöihin, joissa lunastushinnan määrittäminen on tulkinnanvaraisempaa kuin pörssiyhtiöissä ja joiden kohdalla uskotun miehen tarpeellisuutta on erityisesti pohdittu. Tutkimusaineistona ovat noteeraamattomien yhtiöiden OYL 18 luvun mukaista vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevat välitystuomiot vuosilta 1998–2014. (Edilex-toimitus)

Savolainen, H. & Saastamoinen, J. (2016) Uskottu mies vähemmistön edunvalvojana OYL 18 luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä, Lakimies, 6, 931-953.

 


Savolainen, H. & Saastamoinen, J. (2016), OYL 18:7:n mukainen käypä hinta - tilastollinen analyysi noteeraamattomien yhtiöiden vähemmistöosakkaiden lunastushinnan määräytymisestä

Artikkelissa tarkastellaan lunastushinnan määrittämistä osakeyhtiölain (624/2006, OYL) 18 luvun mukaisissa vähemmistöosakkeiden lunastustilanteissa. Tällöin enemmistöosakkeenomistaja eli se, jolla on yli 9/10 yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on sekä oikeutettu että velvollinen lunastamaan vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet. Jos lunastushinnasta ei päästä yksimielisyyteen, asian voi saattaa Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimeämän välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Tällöin lunastushinta on OYL 18:7.1:n (726/2013) mukaan määritettävä välimiesmenettelyn vireille tuloa edeltävän ajankohdan käyvän hinnan mukaan. Käyvän hinnan määrittämisen ongelmana on, että määrittämiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, eikä laissa ole tarkempia säännöksiä asiasta. (Edilex-toimitus)

Savolainen, H. & Saastamoinen, J. (2016), OYL 18:7:n mukainen käypä hinta - tilastollinen analyysi noteeraamattomien yhtiöiden vähemmistöosakkeiden lunastushinnan määräytymisestä, Lakimies, 2/2016, 245-268.


Reijonen, H., Tammi, T. & Saastamoinen, J. (2016), SMEs and public sector procurement: Does entrepreneurial orientation make a difference?

This article illustrates how the proactivity/innovativeness dimension of entrepreneurial orientation (EO) influences how small and medium-sized enterprises (SMEs) search for information on public sector tender opportunities and their subsequent bidding activity. From an analysis of the contemporary literature and our findings, we demonstrate how successful SME participation in public procurement can be encouraged and increased.

Reijonen, H., Tammi, T. & Saastamoinen, J. (2016), SMEs and public sector procurement: Does entrepreneurial orientation make a difference? International Small Business Journal, 34(4), 468-486.

 


Tammi, T., Saastamoinen, J. & Reijonen, H. (2014), Market orientation and smes’ activity in public sector procurement participation

Small and medium-sized enterprises (SMEs) have been found to be under-represented in the awarding of public sector procurement contracts. Currently, very little is known about the strategic and behavioral aspects associated with SMEs’ participation in public sector procurement. To take a step in filling the gap, we used a conceptual construct known as market orientation (MO). The construct comprises a firm’s orientation in gathering information on competitors and customers, and using the information to gain competitive advantage. This research found that MO has a positive effect on how active SMEs are in searching information on available requests for tenders and how actively they participate in bidding contests. This work strongly suggests that MO should be taken into account when designing procurement contracts, and MO should be fostered among SMEs.

Tammi, T., Saastamoinen, J. & Reijonen, H. (2014), Market orientation and smes’ activity in public sector procurement participationJournal of Public Procurement, 14(3), 304-327.

 


Gainsbury, S., Suhonen, N. & Saastamoinen, J. (2014), Chasing losses in online poker and casino games: Characteristics and game play of Internet gamblers at risk of disordered gambling

Disordered Internet gambling is a psychological disorder that represents an important public health issue due to the increase in highly available and conveniently accessible Internet gambling sites. Chasing losses is one of the few observable markers of at-risk and problem gambling that may be used to detect early signs of disordered Internet gambling. This study examined loss chasing behaviour in a sample of Internet casino and poker players and the socio-demographic variables, irrational beliefs, and gambling behaviours associated with chasing losses. An online survey was completed by 10,838 Internet gamblers (58% male) from 96 countries. The results showed that Internet casino players had a greater tendency to report chasing losses than poker players and gamblers who reported chasing losses were more likely to hold irrational beliefs about gambling and spend more time and money gambling than those who reported that they were unaffected by previous losses. Gamblers who played for excitement and to win money were more likely to report chasing losses. This study is one of the largest ever studies of Internet gamblers and the results are highly significant as they provide insight into the characteristics and behaviours of gamblers using this mode of access.

Gainsbury, S., Suhonen, N. & Saastamoinen, J. (2014), Chasing losses in online poker and casino games: Characteristics and game play of Internet gamblers at risk of disordered gambling, Psychiatry Research, 217(3), 220-225. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2014.03.033

 


Saastamoinen, J. & Suhonen, N. (2013), Were the European short selling bans of 2011 effective?

Regulators in Belgium, France, Italy and Spain issued a short sales ban on financial stocks to contain volatility in August 2011. This paper uses a quasi-experimental approach to assess the ban's effectiveness. Control groups in the study are the ADRs of the banned financial stocks and their European peers. Using differences-in-differences and differences-in-differences-in-differences methodologies to measure differences in volatility, our results suggest that the ban was ineffective in containing volatility.

Saastamoinen, J. & Suhonen, N. (2013), Were the European short selling bans of 2011 effective? Economics Bulletin, 33(3), 1847-1851.

 


Pajunen, K. & Saastamoinen, J. (2013), Do auditors perceive that there exists earning management in goodwill accounting under IFRS? Finnish Evidence

The purpose of this paper is to explore auditors’ perceptions of goodwill accounting under international financial reporting standards (IFRS). More specifically, the authors surveyed auditors to see if they believe that IFRS enables earnings management in goodwill accounting. Further the paper explores background factors behind opinions. The study uses a survey of KHT certified Finnish auditors. The electronic questionnaire was sent to 523 KHT-auditors. The authors received 123 responses yielding a response rate of 23.5 percent. The survey indicates that there are two lines of thought regarding goodwill accounting under IFRS. According to the first line of thought, managers of listed Finnish companies behave opportunistically in goodwill write-off decisions. The other line of thought suggests that there is a favorable attitude towards the IFRS procedures of goodwill accounting. Big Four auditors seem to favor goodwill accounting under IFRS. This study is conducted in Finland. Larger data collection would enhance the reliability of the results. This study contributes to the literature by providing the perspective of auditors on fair value and goodwill as very few studies have examined goodwill issues from this viewpoint.
 

Pajunen, K. & Saastamoinen J. (2013), Do auditors perceive that there exists earnings management in goodwill accounting under IFRS? Finnish Evidence. Managerial Auditing Journal, 28(3), 245-261. http://dx.doi.org/10.1108/02686901311304367


Hankeraportit

FINANSSI

Kontkanen, E. & Keinänen, A. (2015), Eurooppalaisten finanssivalvontaviranomaisten norminanto – hyvän lainvalmistelun kriteerien ja parlamentarismin toteutuminen, Edilex 2015/41

 

HANKI

Keinänen A. & Lehtoviita J. (2014), Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus markkinaoikeuden käytännön valossa

Keinänen A., Lehtoviita J. & Leskinen J. (2014), Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu markkinaoikeuden käytännön valossa

Lehtoviita J. (2014), Tarjoajien soveltuvuuden arviointi sekä poissulkemisperusteiden käyttö markkinaoikeuden käytännön valossa

Lehtoviita J. (2014), Tarjousten vertailu markkinaoikeuden käytännön valossa

Määttä K. & Turtiainen M. (2014), Tarjousyhteistyö kilpailuoikeudellisena haasteena, Edilex, 2014/15

Saastamoinen, J. (2015), Julkiset hankinnat strategisesta ja pk-yritysten resurssien näkökulmasta

Saastamoinen J. (2014), Firm Participation and Competition in Public Procurement: Evidence from the Finnish Municipial Tenders, 6th International Public Procurement Conference, Book of Proceedings, 48-57

Saastamoinen, J. (2013), Julkisten hankintojen osaamisen kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa

Saastamoinen, J., Tammi, T. & Turtiainen, M. (2013), Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa

Tammi, T. & Saastamoinen, J. (2013), Kilpailu julkisissa hankinnoissa kilpailuttajan ja yritysten näkökulmista

 

TIKETO

Ikonen, A. (2014), Tilitoimistopalveluiden tarpeet pk-yrityksissä : Case Pohjois-Karjala

Ikonen, A. (2014), Palveluiden tarjonta ja kehittäminen pohjoiskarjalaisissa tilitoimistoissa

Ikonen, A. (2014), Tilitoimistopalveluiden kehittäminen pk-yritysten talousohjauksen tukemiseksi - Case Pohjois-Karjala. Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pk-yritysten talousohjauksen tukeiseksi? Hankkeen loppuraportti

 

 

YRVA

Suhonen, N. & Turtiainen, M. (2014), Yritysvaikutusarviointi osana kuntien päätöksentekoprosessia

Heikkilä, K. (2014), Yritysvaikutusten arviointikäytännöt Itä-Suomen alueen kunnissa