Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Riskinalaisten päätösten analysointi yksilötason ravipeliaineistolla (RAVIPELI)

Hankkeessa tutkitaan ravivedonlyöjien riskikäyttäytymistä. Tutkimuksessa on käytössä ainutlaatuinen verkkopelaajien yksilötason ravivedonlyöntiaineisto, minkä avulla yksilöiden riskikäyttäytymistä mallinnetaan. Kansainvälisessä tutkimusryhmässä on mukana tutkijoita Itä-Suomen, Zürichin ja Liverpoolin yliopistoista.

Tutkimuksen tavoitteena on saada uutta tietoa siitä, kuinka talousteorioiden avulla voidaan ennustaa yksilöiden käyttäytymistä riskinalaisessa päätöksenteossa. Lisäksi tutkimustulosten perusteella voidaan hahmottaa, millaista on rahapelaajien kulutus- ja riskikäyttäytyminen. Tuloksia voidaan siten soveltaa myös rahapelimarkkinoiden kehittymiseen, valvontaan ja säätelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Hanketta rahoittaa Emil Aaltosen säätiö 210.000 eurolla ja hanke ajoittuu 1.1.2015-31.12.2018.

Lisätietoja: projektitutkija Niko Suhonen, niko.suhonen(at)uef.fi, 040 591 6080

 


Finanssikriisin sääntelyvaikutukset (FINANSSI)

Hankkeessa tutkitaan finanssikriisin yhteydessä annetun sääntelyn vaikutuksia. Tutkimushankkeen ensimmäisessä osassa tutkittiin eurooppalaisten finanssivalvontaviranomaisten normiantoa. Tutkimuksen toisessa osassa tutkitaan pankkeja koskevien uusien pääoma- ja likviditeettivaatimusten vaikutuksia erityisesti kilpailuolosuhteisiin ja pankkimarkkinoiden rakenteisiin. Keskeisenä tavoitteena on tutkimustulosten valossa arvioida, miten pääoma- ja likviditeettivaatimusten uudistukselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja miten uudistuksen yhteydessä tehdyt vaikutusarviot vastaavat saatavia tutkimustuloksia. 

Finanssikriisin yhteydessä annetun sääntelyn vaikutuksia ei ole vielä juurikaan arvioitu, joten tutkimusryhmä tuottaa uutta tietoa finanssikriisin yhteydessä annetun sääntelyn vaikutuksista ja sääntelyn yhteydessä tehtyjen vaikutusarvioiden paikkaansa pitävyydestä.

Tutkimuksen ensimmäinen, kauppatieteiden ja oikeustieteiden laitosten kesken yhteistyössä toteutettu eurooppalaisten finanssivalvontaviranomaisten normiantoa koskeva tutkimus julkaistiin marraskuussa 2015 vertaisarvioituna Edilex -tietopalvelussa. Osatutkimus toteutettiin yksityiseltä sektorilta saadun rahoituksen turvin.

Tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos 1.1.2015 - 31.12.2017 välisenä aikana.

Lisätiedot: Erkki Kontkanen, erkki.kontkanen(at)uef.fi

Hankkeessa tuotettuja raportteja

 


Hankinnoista uusia liiketoimintamahdollisuuksia  – innovatiivisten julkisten hankintojen prosessit ja yritysten kilpailukyky (HAULI)

Hankkeen tavoitteena on tutkia innovatiivisten julkisten hankintojen prosesseja ja vaikutuksia yrityksiin ja ostajiin. Innovatiivisia hankintoja lähestytään monitieteellisestä näkökulmasta yhdistäen oikeustieteellisiä ja taloustieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja teorioita. Lähestymistapa lisää merkittävästi innovatiivisten julkisten hankintojen ymmärrystä, sillä oikeustieteiden ja taloustieteiden yhdistäminen antaa kokonaisvaltaisen kuvan hankintojen toteutuksesta ja vaikutuksesta yrityksiin, hankintatoimeen ja asiakkaisiin.

Hankkeen pääasiallinen rahoittaja on Tekes. Muita rahoittajia ja yhteistyökumppaneita ovat Cloudia Oy, Espoon yrittäjät, Josek Oy, KL-Kuntahankinnat Oy, Mikkelin Kaupunki, Pohjois-Karjalan yrittäjät ry, PTCServices Oy,  ja Suomen yrittäjät ry.

Hankkeen toiminta-aika: 1.8.2014 – 30.9.2017.

Lisätiedot: Jani Saastamoinen, jani.saastamoinen(at)uef.fi, 050 442 3463

 


Päättyneitä hankkeita


Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu (METSÄVUO)

Projekti tutkii ja kehittää metsänvuokraukseen perustuvaa verkostoituneen palveluliiketoiminnan kokonaisuutta. Tavoitteena on muotoilla vaihtoehtoisia metsänvuokrausmalleja ja selvittää edellytykset käynnistää niihin perustuen potentiaalisesti erittäin merkittävää taloudellista lisäarvoa tuottavaa liiketoimintaa. Tutkimusryhmän osuus hankkeessa on tutkia metsänvuokraustoiminnan lainsäädännöllisiä ja verotuksellisia kysymyksiä. Tavoitteena on selvittää metsänomistajan ja vuokraajayrityksen sopimusprosessin sisällölliset ominaisuudet ja periaatteet, sisältäen mm. osapuolten keskeisten oikeuksien ja velvollisuuksien määrittämisen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan toteuttamisvaihtoehtojen mahdolliset arvopaperimarkkina- ja sijoitusrahastolainsäädäntöön liittyvät kysymykset sekä eri toteuttamisvaihtoehtojen verotukselliset vaikutukset.

Hankkeen pääasiallinen rahoittaja: Tekes (Inka-Eakr)

Hankkeen yhteistyökumppanit: Luonnonvarakeskus (Luke), Itä-Suomen yliopisto metsätieteiden osasto.

Hankkeen kesto: 1.1.2015 – 31.12.2016

Lisätietoja: professori Matti Turtiainen, matti.turtiainen(at)uef.fi, 050 527 7015

 


Julkisten hankintojen strateginen osaaminen (HANKI)

Hankkeen tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen strategista osaamista Pohjois-Karjalassa. Pääasiallisena kohderyhmänä hankkeessa ovat pohjoiskarjalaiset pk-yritykset. Julkisten hankintojen osaamisesta kehitetään hankkeen kuluessa paikallisten yritysten kilpailukykyä sekä alueen työllisyyttä vahvistava elementti. Tavoitteena on parantaa yritysten osaamista hankintakilpailutuksiin osallistumisessa ja edesauttaa kilpailulainsäädännön puitteissa yritysverkostojen syntymistä, jotka voivat vastata joustavasti julkisten hankintojen tarpeisiin.

Hanke on EU-rahoitteinen (ESR). Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Joensuun kaupunki, Josek Oy ja Pohjois-Karjalan yrittäjät.

Hankkeen toiminta-aika: 1.4.2012 – 30.6.2015.

Lisätiedot: Jani Saastamoinen, jani.saastamoinen(at)uef.fi, 050 442 3463

Lue lisää www.uef.fi/julkiset-hankinnat

Hankkeessa tuotettuja raportteja

 


Yritysvaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa (YRVA)

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen laitoksen toimesta kartoitettiin yritysvaikutusarvioinnin perusteita sekä kuntien viranhaltijoiden asenteita ja näkemyksiä yritysvaikutusarviointikäytäntöihin.

Tulosten mukaan noin kolmannes selvityksessä mukana olleista Itä-Suomen alueen kunnista on ottamassa tai on jo ottanut käyttöön systemaattisen yritysvaikutusarvioinnin. Haastatellut kuntien viranhaltijat suhtautuvat myönteisesti yritysvaikutusten arviointiin. He kuitenkin korostavat, että kunnan tulisi arvioida päätöksessään kunnan ja kuntalaisten saamaa kokonaishyötyä. Kuntien tulisikin keskittyä kokonaistaloudellisiin arviointeihin erityisesti merkittävissä uudenlaisissa hankkeissa ja sisällyttää yritysvaikutusarvioinnit osaksi niitä. Lisäksi jälkiarvioinnin avulla voidaan tarkastella ennakkoarvioinnin onnistumista sekä päätösten tavoitteiden täyttymistä. Tällöin voidaan havaita ennakkoarvioinnissa tehdyt virheet, ja korjata ne tulevaisuudessa valmisteltaessa uusia päätöksiä.

Hanke sai ESR-rahoituksen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja ajoittui 1.8.2013-31.8.2014.

Lisätietoja: professori Matti Turtiainen, matti.turtiainen(at)uef.fi, 050 527 7015

Hankkeessa tuotettuja raportteja

 


Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pk-yritysten talousohjaamisen tukemiseksi? (TIKETO)

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen Joensuun kampuksella aloitettiin toukokuussa 2013 kehittämishanke TIKETO, "Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pk-yritysten talousohjaamisen tukemiseksi? Case Pohjois- Karjala". Hanke on ESR-rahoitteinen, päärahoittajana Pohjois-Karjalan Ely-keskus.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin touko–kesäkuussa 2013 Pohjois-Karjalan maakunnan yritysten ja tilitoimistojen edustajia, kehittämisyhtiöiden yritysneuvojia sekä yrityskonsulttia. Haastatteluilla kartoitettiin yrittäjien kokemuksia tilitoimistopalveluista ja palveluiden tarpeesta, sekä tilitoimistojen näkemyksiä mm. palveluiden kysynnästä. Lisäksi aiheesta antoivat erilaista näkökulmaa yritysneuvojien ja yrityskonsultin haastattelut. Toinen vaihe muodostui maakunnan yrityksiin ja tilitoimistoihin lähetetystä e-kyselystä. Yrityksiin lähetetyssä kyselyssä selvitettiin yritysten valmiuksista käyttää johdon laskentatoimen hyödyntämiseen liittyviä palveluja sekä näkemyksiä palveluiden tarpeellisuudesta yrityksille. Tilitoimistoilta tiedusteltiin mm. valmiuksista tarjota ei-lakisääteisiä palveluja.

Hankkeen toiminta-aika: 1.5.2013-31.7.2014

Hankkeessa tuotettuja raportteja