Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Aikuisopettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Niiden sisällöt on määritelty asetuksessa (A794/2004) vähintään 60 opintopisteen laajuisiksi niin, että pedagogiset opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin (A 794/2004, 19 §). Opinnot täyttävät myös opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (A 986/1998) mukaiset vaatimukset.

Aikuisopettajan pedagogiset opinnot suuntautuvat erityisesti aikuiskoulutuksen tehtäviin. Ne kuitenkin antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtävien hoitamiseen eli lasten, nuorten ja aikuisten opettamiseen ja ohjaamiseen sekä kasvun tukemiseen eri oppilaitosmuodoissa riippumatta siitä, mille koulutusasteelle sijoittuviin opettajan tehtäviin opinnot ovat suuntautuneet.

Aikuisopettajan pedagogisten opintojen kohderyhmä ja opiskelijavalinnan perusteet vahvistetaan vuosittain. Valintaperusteet löytyvät tiedekunnan sivuaineopintojen hakuoppaasta. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoille aikuisopettajan pedagogiset opinnot eivät ole sivuaine, vaan osa pääaineen (ja tutkinnon) opintoja. Näiden kelpoisuuden tuottavien opintojen suorittamisesta tulee maininta tutkintotodistukseen. Myös Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat hakeutuvat aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin erillisen haun ja valinnan kautta.

Opintoihin on erillinen haku ja valintamenettely. Osa opettajan pedagogisisten opintojen teoriajaksoista sisältyy myös kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sivuaineopintoihin. Opiskelija voi halutessaan suorittaa näitä opintojaksoja jo ennen pedagogisten opintojen opinto-oikeuden saamistaan.

Lisätietoja

amanuenssi Emma Hahl
Futura 382
kasvaik.haku(at)uef.fi
0294 45 2046