Erityispedagogiikan tutkimus

1. Oppimisvaikeudet ja syrjäytyminen

Oppimisvaikeudet ja syrjäytyminen tutkimusteemaan liittyvä tutkimus analysoi niitä tekijöitä, jotka ovat rajoittaneet tai mahdollistaneet oppimisvaikeuksisten ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten etenemistä koulutuspoluilla, heidän työllistymistään ja työelämässä pärjäämistään sekä hyvinvointia.

2. Pedagogisen tuen ja erityisopetuksen kehittäminen

Pedagoginen tuki kuuluu kaikille, mutta sen keskiössä ovat erityisesti ne lapset ja nuoret, joiden oppimisen ja osallistumisen tukeminen edellyttää tarkkaa suunnittelua ja edistymisen yksilöllistä seurantaa. Pedagogisella tuella viitataan sellaiseen opetus-, kasvatus- ja kuntoutustoimintaan, joka liittyy toisaalta perinteiseen interventiotutkimukseen ja toisaalta kaikkiin niihin oppimista ja osallisuutta tukeviin arjen toimenpiteisiin, joita esimerkiksi uusittu perusopetuslaki tai oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttävät.

Tutkimusteemaan kuuluvat

  1. Erilaiset oppimisen ja osallistumisen interventiot
  2. Koulutuspoliittinen tutkimus
  3. Uusien pedagogisen tuen välineiden ja toimintatapojen tutkimus
  4. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen
  5. Vuorovaikutteisten teknologioiden mahdollisuudet erityisopetuksen kehittämisessä

3. Inklusiivisten toimintaympäristöjen kehittäminen

Inklusiivisten toimintaympäristöjen kehittäminen -teeman tutkimus pureutuu kysymyksiin, miten toimintaympäristöjä voidaan kehittää osallisuutta ja aktiivista toimijuutta tukeviksi. Tällöin jokaiselle mahdollistuu vaikuttaminen oman elämänsä rakentamiseen ja yhteisönsä toimintaan osallistumiseen. Tutkimusteeman tutkimus liittyy ihmisen eri elämänkaaren vaiheisiin ja on luonteeltaan monitoimijaista ja monitieteistä.